Blog

Správa z Výročnej schôdze Alpin Club LOKOMOTÍVA Bratislava

Dňa 16. 3. 2006 sa v KOTOLŇA PUB konala Výročná schôdza nášho klubu. Pre nezúčastnených prinášame v skrátenej forme info o jej priebehu a mimochodom, opäť sme volili výbor klubu.
Vo fotogalérii nájdete pár obrázkov o tom, ako sme sa vážne tvárili a dokonca výnimočne disponovali istým druhom odevnej elegancie.

Prítomní:

32 osôb,
čo tvorilo 46,37 %
členskej základne klubu. Podľa
stanov klubu, Hlava 8, bod 8.3, sa tým
Výročná členská
schôdza stala
uznášaniaschopnou.

Program:  

 1. Otvorenie
  Výročnej schôdze
  a schválenie programu
 2. Určenie pracovnej skupiny pre
  zabezpečenie priebehu VS
 3. Správa o stave
  klubu
 4. Vyhodnotenie metodickej oblasti
 5. Správa
  o hospodárení klubu
 6. Voľba výboru
  klubu
 7. Predloženie návrhu
  Plánu činnosti a rozpočtu na rok
  2006
 8. Beseda
 9. Záver

 

1. Otvorenie
Výročnej schôdze a schválenie
programu 

Výročnú
schôdzu
Alpin Clubu Lokomotíva otvoril a viedol predseda
klubu Marián Čigáš.
Privítal
prítomných a dal schváliť
program Výročnej schôdze. Zároveň
oznámil, že z dôvodu
dlhodobého pobytu
mimo územia
Slovenska nevidí svoje ďalšie zotrvanie vo
funkcii predsedu klubu za
prínosné pre klub
a zo svojej funkcie preto odstupuje.
Program bol
schválený jednomyseľne.

2. Určenie pracovnej skupiny pre zabezpečenie priebehu
VČS

Zapisovateľ: Ľubomír
Galanský
Evidencia
prítomnosti:
Eva Pavlaninová
Sčítanie
hlasov:
Monika
Bančanská,
Eva
Pavlaninová
Overovateľ
zápisu:
Rastislav
Michálek

 

3. Správa
o stave klubu (skrátená)

Správu
predniesol predseda
klubu Marián Čigáš.
( Plná správa je uvedená
v Zápisnici z Výročnej
schôdze).

Stav členskej
základne:

Ku dňu 16. 3. 2006 AC
Lokomotíva
evidoval 69 členov.
Toto číslo zahŕňa
jednak osoby s členstvom z roku 2005
platným do konca mesiaca marec
2006, ako i osoby s obnoveným alebo
získaným členstvom pre rok 2006,
ktorých bolo ku dňu konania Výročnej
schôdze zatiaľ 50. Preto zhodnotenie stavu
členskej základne bude môcť byť
vykonané až ku dňu 1. 4. 2006.

Stav klubu za rok 2005

Zhrnutie
pozitív :

 • organizácia
  základných skalolezeckých
  kurzov pre
  nových členov
  klubu.
 • začalo sa investovať
  z klubových prostriedkov do materiálnej
  podpory aktivítčlenov
 • oživenie klubových
  lezeckých akcií (Arco, El Chorro,
  Alpy, 81.THT, spoločné
  výjazdydo
  rôznych skalných oblasti, …
  atď)
 • zabezpečenie servisu poistenia v Alpenvereine pre
  členov
  klubu
 • klubová spoločenská akcia
  „Posledné zlanenie“

Zhrnutie
negatív :

 • slabá spätná väzba
  s členskou základňou, hlavne
  v otázke jej
  potrieb ktoré by mohol zabezpečiť práve klub
  niektorou z foriem materiálnej či finančnej
  podpory
 • pasivita časti členov

 

4. Vyhodnotenie metodickej
oblasti (skrátené)

Správu
predniesol
podpredseda – metodik klubu Ľubomír
Galanský. ( Plná správa je
uvedená
v Zápisnici z Výročnej
schôdze).
Hlavná
časť
aktivít v metodickej oblasti zabezpečila prípravu
a realizáciu Základného
skalolezeckého
kurzu pre nováčikov klubu.V roku 2005
ukončilo úspešne ZSK
záverečnými
skúškami 11 osôb z 12-tich.
V roku 2005 / 2006
navštevuje ZSK 14 osôb.
Klub eviduje 6
cvičiteľov lezenia na skalkách s platnou licenciou.
Vyhodnotenie
horo/lezeckej sezóny 2005 po jednotlivých
oblastiach je uvedené v zápisnici
z výročnej schôdze.

Ocenenie
„Nováčik
roka 2005“ bolo udelené
Matejovi Semberovi.

 

5.
Správa
o hospodárení klubu

Správu
o hospodárení klubu za rok 2005
predniesol revízor klubu Mikuláš
Meluš a hospodárka
klubu Eva Pavlaninová. Je dostupná
k nahliadnutiu na každej štvrtkovej
schôdzi
u Evy, ktorá vám tiež rada odpovie na
prípadné otázky či nejasnosti.

Stručne:
celková bilancia
hospodárenia v roku 2005 zodpovedala
potrebám zabezpečenia klubu a neboli
zistené
nezrovnalosti. Za rok 2005 klub neeviduje žiadne pohľadávky.
Účtovná dokumentácia
klubu
je vedená na požadovanej úrovni.
Zistený stav svedčí o dobrom
hospodárení
klubu
v roku 2005.

 

6. Voľba výboru
klubu (skrátené)

V súvislosti
s odstúpením Mariána
Čigáša z funkcie sa vzdal
funkcií celý trojčlenný
výboru
klubu v zložení

Predseda klubu Marián
Čigáš
Podpredseda – metodik Ľubomír
Galanský
Hospodárka klubu Eva Pavlaninová

Zároveň
v súlade
so Stanovami klubu,  Hlava 8. bod 8. 4. 2 boli
vyhlásené nové voľby
štatutárnych
zástupcov do výboru klubu.
Členovia Alpin Clubu Lokomotíva si na Výročnej
členskej
schôdzi navrhli a zvolili výbor klubu na
funkčné obdobie 2006 – 2007

takto:

Predseda klubu Radoslav Szem
Podpredseda – metodik Ľubomír
Galanský
Hospodárka klubu Eva Pavlaninová

Voľby prebehli
v súlade so Stanovami klubu, výsledky
hlasovaní sú právoplatné
podľa Hlavy 8. bod 8.3.
Marián Čigáš predal vedenie klubu
novému Výboru klubu
a poďakoval sa prítomným za
spoluprácu.

 

7. Predloženie
návrhu Plánu činnosti a rozpočtu na
rok 2005

Plán
klubových aktivít
    Diskusia k plánu klubových aktivít

8. Beseda

Príspevky
v besede sa týkali otázok smerovania
klubu a problematiky povinného
poistenia pre aktivity
v horách riešené členstvom
v Alpenvereine.

 

9. Záver

Novozvolený
predseda klubu Radoslav Szem poďakoval Mariánovi
Čigášovi za
dobrú prácu vo výbore klubu
a tiež za obetavé vedenie našej web
stránky. Prítomným členom poďakoval za
podporu a účasť na
Výročnej schôdzi a so želaním
šťastnej a úspešnej novej
horolezeckej
sezóny schôdzu ukončil.

Fotogaléria z výročnej
schôdze.

Publikované: 3. apríla 2006
Zdieľajte článok:
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*