Dnes je 23. 10. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1226660
Október2589
Dnes44

Plán klubových aktivít
Zverejnené 25. 03. 2006 (2753 × prečítané)Plán klubových lezeckých aktivít

Pod klubovou akciou rozumieme akciu, ktorá je v dlhodobom horizonte dopredu známa, je organizovaná niektorými ?lenmi klubu, je prístupná všetkým ?lenom klubu, ktorí o ?u prejavia záujem a v princípe reprezentuje záujem va?šej ?asti ?lenskej základne.
Plán bude obsahova? dátum, miesto konania, stru?ný popis samotnej akcie, organiza?né informácie a organizátorov (informátorov) od ktorých je možne získa? aj ?alšie informácie.
Samotný plán má slúži? všetkým ?lenom jednak ako informa?né médium, ako aj z dôvodu efektívnejšieho využitia budúceho vo?ného ?asu.
Samozrejmos?ou je, že bude vítaná každá pripomienka k navrhovaným termínom, miestu ?i prípadne samotnej aktivite. Je tiež dobré pripomenu?, že je to návrh a teda je modifikovate?ný, ?i už z dôvodu príliš ve?kého záujmu, alebo naopak úplného nezáujmu.
Dobrým zvykom by sa mohla stat istá dodato?ná prezentácia akcie = ?lánok + fotogaléria na internetovej stránke.
Samostatné (krátkodobé) akcie ?lenov klubu plán nezah??a.
Návrh prvej verzie bude prezentovaný na štvrtkovej schôdzi 30.3. 2006 a následne na internete a mailom.
Zodpovedný team – Lubo, Rado


Plán na rozdelenie klubových financií

Myslíme si, že finan?né plánovanie je ve?mi podstatná téma pre každého jednotlivého ?lena klubu. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli na?rtnú? možné okruhy diskusií na tému “financie v klube”. Viacerí sme sa zhodli už v minulosti, že nie je dobrá predstava “klub ako  šetriace prasiatko” - ?lenovia len platia, platia a “akosi ni? z toho“ a hotovos? na ú?te rastie ....
Avšak táto téma je ako celok ve?mi široká a teda skúsime na za?iatok navrhnú? nejakú osnovu možných okruhov, ku ktorým je možná ?alšia zaujímavá diskusia.
1. Nákup materiálu pre potreby “horoškoly” ur?eného na lezenie
 • aký materiál, ko?ko kusov, ako rieši? doh?ad nad týmto materiálom
 • ?alšie nápady a námety k tejto téme
2. Nákup klubového materiálu – nie lezecký materiál
 • pokra?ovanie v diskusii ?o z materiálu by vedeli využit viacerí ?lenovia klubu (najlepšie naraz ...)
 • ?alšie nápady a námety k tejto téme
3. Nákup vzdelávacej a informa?nej literatúry – napr. lezecký sprievodcovia
 • ako splni? tento bod bez ve?kych finan?ných nárokov a zárove? bez porušenia autorských práv
 • ?alšie nápady a námety k tejto téme
4. Rozdelenie istej ?asti príjmov klubu samotným ?lenom, ktorí sa o tento príjem zaslúžili
 • ve?mi zaujímavá téma na ove?a širšiu diskusiu ...
5. Finan?né prispenie klubu na rôzne “zábavné” akcie
 • podpora organizácie akcií typu – pajštúnsky budí?ek, utužovacia akcia v Jelenci, posledný zla?ák ...
 • ?alšie nápady a námety k tejto téme
6. Finan?né ohodnotenie internej nadštandardnej práce pre klub
 • ?alšie nápady a námety k tejto téme
7. Finan?né ohodnotenie externej pomoci pri uskuto??ovaní klubových cielov
 • isté finan?né prostriedky vynaložené pri tvorbe grafického dizajnu klubového loga, klubové tri?ká ...
 • ?alšie nápady a námety k tejto téme

Kedže si zrejme každý uvedomuje široký záber celej témy predpoklad je rieši? jednotlivé body postupne v poradí pod?a najva?šej odozvy v diskusii na internetovej stránke.
Zodpovedný team – Rado, Evka, Lubo


Príru?ka k metodickej ?innosti

Mal by to by? pomocný materiál, vypracovaný cvi?ite?mi pre potreby metodickej ?innosti klubu. Je to istá forma zdokonalovania základného výcviku pre nových ?lenov klubu. Dôvodom je samozrejmý fakt, že ?im lepší základný kurz vieme pripravi? – tým lepšie budú naši ?lenovia pripravení na “úskalia” lezenia a v kone?nom štatistickom pohlade na vec sa zvýši aj celková úrove? klubu.
Práca na tomto bode je ?asovo zdlhavejší proces a nie je ur?ený presný dátum ukon?enia - priebežné plnenie.
Zodpovedný team – Rado, Evka, Lubo


Klubov?a

Zaujíma nás ako vníma ?lenská základ?a myšlienku klubovne. Je akceptovate?ná aj možnos? istých finan?ných nákladov, alebo je to skôr nepodstatná záležitos?? Potešilo by ?lenov, keby sa hlavne na jesen a v zimnom období mali kde stretnú? a organizova? rôzne workshopy ?i semináre?
Ukon?enie je úplne v závislosti na odozve ?lenskej základne.
Zodpovedný team – Rado


Na záver chcem doda?, že je vysoko žiadaná akáko?vek zmysluplná reakcia ku (najlepšie) všetkým bodom. Taktiež, ak sa niekto chce prida? k organizácii ?i už aktívne, alebo pozná niekoho, kto by vedel v danej veci pomôct ?i poradi? – je reakcia ve?mi vítaná!!!

Diskusia k plánu klubových aktivít[Aktuálna známka: 0]
hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( CelĂ˝ ÄŤlánok | Autor: radúzik | PoÄŤet komentárov: 0 | PridaĹĄ komentár | InformaÄŤnĂ˝ e-mailVytlaÄŤiĹĄ ÄŤlánok )

Web site powered by phpRS