Stanovy klubu

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Názov združenia: Alpin club Lokomotíva Bratislava
 2. Sídlo združenia: Pečnianska 1213/19, 85101 Bratislava – Petržalka
 3. Alpin club Lokomotíva Bratislava (ďalej len „klub“) je občianskym združením fyzických osôb založeným podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pre spoločné napĺňanie cieľov vyplývajúcich z týchto stanov.

Článok II

Poslanie a činnosť

 1. Poslaním klubu je podporovať a vytvárať svojim členom podmienky pre realizáciu rozličných foriem horolezeckého športu, ako aj iné športové aktivity, chrániť záujmy svojich členov pri výkone horolezeckých aktivít a vykonávať vzdelávaciu a metodickú činnosť v tejto oblasti.
 2. Klub napĺňa toto poslanie nasledovnými činnosťami:
  a. organizačne, technicky a čiastočne i finančne podporuje vykonávanie horolezeckých aktivít členov klubu,
  b. prostredníctvom svojich oprávnených členov vykonáva učebno-metodickú a výcvikovú činnosť,
  c. vykonáva propagačnú, prezentačnú a publikačnú činnosť,
  d. zúčastňuje sa na činnosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES (ďalej len „SHS JAMES“),
  prípadne iných združení, ak je ich členom,
  e. prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a obhajuje záujmy svojich členov v SHS JAMES, v iných združeniach a voči iným subjektom,
  f. vykonáva vlastnú hospodársku a investičnú činnosť.

Článok III

Členstvo

 1. Členmi klubu môžu byť fyzické osoby, ktoré majú záujem podieľať sa na činnosti klubu v súlade s jeho poslaním, súhlasili so Stanovami klubu a potvrdili tento súhlas podaním prihlášky.
 2. Členstvo v klube je spojené s členstvom v SHS JAMES ako organizácii zastrešujúcej vykonávanie horolezeckých aktivít na Slovensku. Podmienkou vstupu do klubu je akceptovanie registrácie a vzniku členstva v SHS JAMES cez klub v zmysle čl. 3 ods. 4 písm. b) Stanov SHS JAMES schválených dňa 26.3.2011.
 3. Fyzická osoba uchádzajúca sa o členstvo v klube vyplní písomnú prihlášku, ktorú doručí Predsedovi klubu. U osoby mladšej ako 18 rokov je nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.
 4. Členstvo v klube vzniká splnením týchto podmienok:
  a. podaním prihlášky Predsedovi klubu,
  b. registráciou v SHS JAMES (ak je osoba uchádzajúca sa o členstvo už platným členom SHS JAMES, táto podmienka sa považuje za splnenú),
  c. zaplatením členského príspevku a klubového príspevku.
 5. Splnenie týchto podmienok overí Predseda klubu a rozhodne o vydaní preukazu SHS JAMES, ktorý slúži ako potvrdenie o vzniku členstva v klube.
 6. Členstvo v klube zaniká:
  a. úmrtím člena,
  b. dňom vystúpenia člena z klubu,
  c. dňom rozhodnutia Členskej schôdze o vylúčení z klubu,
  d. nezaplatením členského príspevku alebo klubového príspevku do 31.12. príslušného kalendárneho roka,
  e. zánikom členstva v SHS JAMES.
 7. Členovia klubu vykonávajú horolezecké aktivity primerane svojim znalostiam a skúsenostiam výhradne na vlastnú zodpovednosť. Klub ani jeho zástupcovia nenesú zodpovednosť za ujmu na zdraví a majetku svojich členov, ani za ujmu na zdraví a majetku tretích osôb, ktoré vzniknú pri vykonávaní horolezeckých aktivít členov klubu.

Článok IV

Práva a povinnosti členov

 1.  Člen má právo najmä:
  a. vystupovať ako člen klubu,
  b. zúčastňovať sa aktivít klubu a využívať výhody vyplývajúce z členstva v klube, osobitne zúčastňovať sa na všetkých formách vzdelávania, organizovaných klubom (najmä absolvovať základný výcvik lezenia na skalkách) alebo SHS JAMES,
  c. hlasovať na Členskej schôdzi,
  d. navrhovať kadidátov do volených funkcií klubu a zástupcov v iných združeniach (členovia starší ako 15 rokov),
  e. byť volený do funkcií klubu a ako zástupca v iných združeniach (členovia starší ako 18 rokov),
  f. byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu,
  g. obracať sa na Revízora s návrhmi na prešetrenie rozhodnutí alebo činnosti Výkonného výboru,
 2. Počas pozastavenia členstva si člen nemôže uplatňovať práva uvedené v bode 1 tohto článku.
 3. Medzi povinnosti člena patrí najmä:
  a. dodržiavať stanový klubu a od nich odvodené vnútorné predpisy,
  b. dodržiavať závery vyplývajúce z rozhodnutí Členskej schôdze,
  c. riadne platiť členský príspevok a klubový príspevok určený Členskou schôdzou,
  d. dodržiavať všeobecne platné morálne princípy športu, horolezeckú etiku a pravidlá ochrany prírody,
  e. dbať na účelné a šetrné využívanie majetku klubu a nepripustiť jeho zneužívanie, poškodzovanie či odcudzenie,
  f. zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť klub alebo dobré meno klubu.

Článok V

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. Členská schôdza
 2. Výkonný výbor
 3. Predseda klubu
 4. Revízor

Článok VI

Členská schôdza

 1. Najvyšším orgánom klubu je Členská schôdza. Tvoria ju všetci členovia klubu.
 2. Rozhodnutia Členskej schôdze sú záväzné pre všetkých členov a všetky orgány klubu.
 3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je na nej prítomných aspoň 25% členov klubu. Rozhodnutia na Členskej schôdzi prijímajú členovia jednoduchou väčšinou.
 4. Členská schôdza najmä:
  a. schvaľuje stanový, ich zmeny a doplnky,
  b. schvaľuje ďalšie vnútorné dokumenty,
  c. volí a odvoláva členov Výkonného výboru,
  d. volí a odvoláva Predsedu klubu,
  e. volí a odvoláva Revízora
  f. schvaľuje plán činnosti klubu, rozpočet a správu o hospodárení klubu,
  g. rozhoduje o vylúčení členov,
  h. rozhoduje o výške členského príspevku,
  i. udeľuje klubové ocenenia a navrhuje svojich členov na udelenie ocenení SHS JAMES a iných združení,
  j. rozhoduje o vstúpení klubu do iného združenia, ako aj o vystúpení z takého združenia,
  k. rozhoduje o zrušení klubu,
  l. rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach.
 5. Členskú schôdzu zvoláva Výkonný výbor minimálne raz za rok, jej termín určí minimálne 30 dní pred jej uskutočnením.
 6. Mimoriadnu členskú schôdzu zvolá Výkonný výbor, ak o to požiada aspoň 10 členov. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať aj Revízor v prípade zistenia, že došlo k porušeniu stanov zo strany niektorého orgánu klubu, napríklad neoprávneným nakladaním s finančnými prostriedkami alebo majetkom klubu.
 7. Za účelom vyriešenia otázok bežného fungovania klubu a financovania položiek mimo rámca schváleného rozpočtu môže Výkonný výbor zvolať Operatívnu členskú schôdzu, ktorá nesmie rozhodovať o veciach podľa odseku 4 písm. a až k. Výkonný výbor pri zvolávaní Operatívnej členskej schôdze určí jej program, ten bude pre Operatívnu členskú schôdzu záväzný. Výkonný výbor určí jej termín minimálne dva týždne pred jej uskutočnením. Operatívna členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je na nej prítomných aspoň 15 členov a minimálne jeden člen Výkonného výboru. Rozhodnutia na Operatívnej členskej schôdzi prijímajú členovia jednoduchou väčšinou.

Článok VII

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánom klubu, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi. Riadi a organizuje činnosť klubu medzi Členskými schôdzami v súlade so schváleným plánom činnosti.
 2. Výkonný výbor má troch členov; predsedu, podpredsedu – metodika a hospodára. Predsedom Výkonného výboru je vždy Predseda klubu. V prípade potreby môže Členská schôdza rozhodnúť o rozšírení počtu členov Výkonného výboru.
 3. Podpredseda – metodik zastupuje Predsedu v jeho neprítomnosti. V rámci tejto kompetencie je oprávnený robiť za Predsedu všetky úkony, na ktoré nebola splnomocnená tretia osoba.
 4. Hospodár je zodpovedný za vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi.
 5. Výkonný výbor najmä:
  a. pripravuje a zvoláva Členskú schôdzu, vrátane Mimoriadnej a Operatívnej členskej schôdze,
  b. vypracúva podklady na rokovanie a program Členskej schôdze,
  c. pripravuje a predkladá Členskej schôdzi na schválenie návrh plánu činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení klubu,
  d. vypracúva vnútorné dokumenty v súlade so Stanovami,
  e. podáva Členskej schôdzi návrhy na vylúčenie členov z klubu,
  f. v prípade hrubého porušenia stanov a v prípade, kedy zotrvávanie nejakej osoby v klube môže vážne poškodiť dobré meno klubu, má Výkonný výbor právo danému členovi pozastaviť členstvo; na najbližšej Členskej schôdzi nasledujúcej po pozastavení členstva podá Výkonný výbor návrh na vylúčenie člena z klubu,
  g. riadi nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom klubu,
  h. rozhoduje o udelení klubových ocenení podľa čl. XI.
 6. Funkčné obdobie Výkonného výboru sú dva roky. Výkonný výbor končí svoju činnosť zvolením nového Výkonného výboru a odovzdaním písomností a účtovných dokladov novému Výkonnému výboru. V prípade, ak po uplynutí funkčného obdobia ešte nebol zvolený nový Výkonný výbor, v činnosti pokračuje pôvodný Výkonný výbor s tým, že môže vykonávať iba tie úkony, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie klubu.
 7. Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen Výkonného výboru môže vzdať funkcie. Túto skutočnosť písomne oznámi zvyšným členom Výkonného výboru. Výkonný výbor v takom prípade do 30 dní zvolá Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá zvolí nového člena Výkonného výboru.
 8. Každý člen Výkonného výboru má jeden hlas.
 9. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak sa na jeho zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutia Výkonného výboru prijímajú jeho členovia jednoduchou väčšinou.

Článok VIII

Predseda klubu

 1. Štatutárnym orgánom klubu je Predseda klubu.
 2. K povinnostiam Predsedu klubu patrí najmä:
  a. reprezentovať a zastupovať klub navonok,
  b. pripravovať, zvolávať a viesť zasadnutia Výkonného výboru,
  c. riadiť prácu Výkonného výboru.
 3. Funkčné obdobie Predsedu klubu sú dva roky.
 4. Predseda klubu môže svojím zastupovaním poveriť inú osobu.

Článok IX

Revízor

 1. Revízor je kontrolným orgánom klubu, za svoju činnosť sa zodpovedá Členskej schôdzi.
 2. Funkcia Revízora je nezlučiteľná s členstvom vo Výkonnom výbore klubu.
 3. V prípade potreby môže Revízor navrhnúť zriadenie kontrolnej komisie na prešetrenie určitej otázky. Členov kontrolnej komisie volí a odvoláva Členská schôdza.
 4. Revízor najmä:
  a. kontroluje hospodárenie klubu (za týmto účelom mu Výkonný výbor zriadi pasívny prístup
  k bankovému účtu klubu),
  b. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov klubu.
 5. Revízor vykoná kontrolu v zmysle ods. 4 tohto článku v prípade podozrenia, že došlo k porušeniu stanov, vnútorných predpisov klubu alebo k neoprávnenému použitiu finančných prostriedkov alebo majetku klubu. Inak je povinný vykonať kontrolu hospodárenia klubu najmenej raz za kalendárny rok.
 6. Revízor je pri výkone kontroly oprávnený nahliadať do všetkých vnútorných dokumentov klubu, vrátane účtovníctva a výpisov z bankového účtu klubu.
 7. Revízor upovedomí Výkonný výbor o výsledkoch kontroly, upozorní na prípadné nedostatky a navrhne opatrenia na ich odstránenie.
 8. Súhrnnú správu o svojej činnosti Revízor prekladá na výročnom zasadnutí Členskej schôdze.
 9. Funkčné obdobie Revízora sú dva roky.

Článok X

Hospodárenie klubu

 1. Hospodárenie klubu sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a plánu činnosti na daný rok, v súlade s platnými právnymi predpismi, Stanovami a internými predpismi klubu.
 2. Všetky finančné prostriedky sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom
  ústave.
 3. Zdrojmi majetku klubu sú najmä:
  a. dary fyzických a právnických osôb,
  b. granty získané na realizáciu projektov,
  c. dotácie,
  d. členské príspevky,
  e. príjmy spojené s napĺňaním poslania klubu,
  f. príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti.
  g. príjmy z podielu zaplatenej dane,
  h. úroky z finančných prostriedkov v peňažnom ústave,
  i. iné príjmy.
 4. Všetky prostriedky a výnosy z majetku klubu budú použité na plnenie poslania klubu podľa článku II.
 5. Za hospodárenie klubu zodpovedá Výkonný výbor.

Článok XI

Klubové ocenenia

 1.  Za výnimočné výkony v horolezectve a za trvalý prínos pre rozvoj horolezectva klub udeľuje klubové ocenenia.
 2. Klubové ocenenia sú:
  a. čestné členstvo (bez povinnosti platiť klubový príspevok),
  b. nováčik roka,
  c. výstup roka,
  d. mimoriadne ocenenia určené Členskou schôdzou.

Článok XII

Zánik klubu

 1. Klub môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo inak v zmysle platných právnych predpisov.
 2. Pred zánikom klubu dôjde k likvidácii, ak imanie klubu nebude prechádzať na právneho nástupcu.
 3. O spôsobe zániku klubu rozhodne Členská schôdza dvojtretinovou väčšinou členov prítomných na jej zasadnutí. Členská schôdza rozhodne o majetkovom vysporiadaní a vymenuje likvidátora.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Členskou schôdzou a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 2. V prípade pochybností alebo sporu o výklad jednotlivých ustanovení týchto stanov je oprávnený rozhodovať Výkonný výbor.
 3. Týmto strácajú platnosť stanový klubu registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 11. júla 2003 pod číslom spisu WS/1-900/90-13440-2.