Blog

Krátka správa zo 16. valného zhromaždenia SHS JAMES

V sobotu 12. marca 2005 som bol v Žiline na 16. valnom zhromaždení SHS JAMES
zastupovať náš klub a pre tých z Vás, ktorých by to mohlo zaujímať, som pripravil
toto drobné zhrnutie priebehu.

Najprv osoby a obsadenie:
Pavol Vaško – predseda SHS James
Igor Koller – Sekretár SHS James
Fero Piaček – komisia alpinizmu
Jirko „caballo“ Švub – komisia pretekárskeho lezenia
Vlado „kazo“ Linek – komisia ochrany prírody + web Jamesu
Martin Rak – komisia pre metodiku
Hosť, podpredseda českého horosvazu, mysím že Jan Bloudek (meno som presne nezachytil)

Zástupcovia
klubov: Prítomní boli zástupcovia 46 (33,8%) klubov zo 136, ktorí zastupovali
1639 (42,8%) členov z 3828 členov Jamesu.

Ak budete potrebovať ďalšie informácie, obráťte sa priamo na jednotlivé komisie.

Zoberiem to v poradí, ako to išlo.

Fero
Piaček
vyhodnotil činnosť v oblasti alpinizmu. Konkrétne výstupy, ocenené
výstupy a repre tímy sú uvedené v Jamesáku 1/2005, str.6.

Jirko
Švub
vyhodnotil pretekársku činnosť za rok 2004, info nájdete na stránke
http://www.cccbbb.sk. Stúpa
záujem o pretekárske lezenie (106 pretekárov sa v priebehu roka zúčastnilo pretekov
Slovenského pohára), zvyšuje sa záujem v mládežníckych kategóriách, rozvíjajú
sa umelé steny (aj s podporou Jamesu). Oddiely podporujú mládežnícke lezenie
(Zl. Moravce, Dolný kubín, Bratislava – nový oddiel pri stene Aupark)

Vlado
Linek
poskytol množstvo zaujímavých informácii z oblasti ochrany prírody.
Napr. boli pokusy zo strany ochranárov úplne zakázať lezenie na Pajštúne a Alternatívke…
Informácie o stave v lezeckých oblastiach by mali byť pravidelne zverejňované
na stránke Jamesu venovane ochrane
prírody
. Vlado zostavil novú komisiu ochrany prírody ktorá by mala byť odborne
schopná rokovať s ochranármi a štátnymi orgánmi s pozitívnym výsledkom. Jednotlivý
členovia majú priradené „revíry“, v ktorých budú pre lezcov zabezpečovať
legálnosť lezenia. Základným problémom je, že v oblastiach zaradených do 4.
a 5. stupňa ochrany prírody treba žiadať o výnimku, ktorá umožní legálne liezť…
V národných parkoch musí byť lezecká činnosť zapracovaná v návštevnom poriadku.
Členovia komisie sú Maroš Jacina (má na starosti východ Slovenska), Štefan Bačkor
(ochranár, Vysoké Tatry), Jožo Sámel (št. lesy, Nízke Tatry), Peter Oleš (Žilina
a Orava), Fero Piaček (Manín, Súľov), Milan Šaubner (sekretár, príprava žiadostí),
Rasťo Križan (skialp. terény), Vlado Linek (Bratislava a okolie).
Tento rok majú v pláne zmapovanie (aj s pomocou GPS) všetkých oblastí na Slovensku
z hľadiska ochrany, aby ochranári nemohli zavádzať pri tom, či daná oblasť spadá
pod ochranu, alebo nie. Vypracovali zoznam 22 oblastí, ktoré sú aktuálne komisii známe
a na základe ktorého budú overovať a žiadať výnimky.
Zmenil sa systém žiadostí o výnimku – nepodávajú sa už na ministerstve, ale
priamo na krajskom úrade kam patrí oblasť.
Odisťovanie ciest – materiál treba žiadať u Fera Piačeka. Plánujú odistenie
vybraných ciest v Tatrách v spolupráci s chalanmi z horskej služby a následne
vydanie sprievodcu k týmto cestám.
Z výsledkov zaznelo, že bola vybavená výnimka pre Ďumbier, ak bude zo strany
lezcov všetko OK, bude sa dať predlžiť. Rokuje sa o výnimkách pre Manín, Súľov,
Prečín, Bosmany a Kostolec, ak všetko pôjde dobre, koncom mája sa bude dať v
týchto oblastiach normálne liezť s minimálnymi obmedzeniami.

Martin
Rak
hovoril o metodickej komisii. Celý minulý rok pripravovali horolezeckú
knihu pre začiatočníkov. Je spracovaná na 30% (?). Problém je veľký počet autorov
a nedostatok času vyplývajúci z toho, že sa živia niečím iným ako písaním kníh…
Knihu má ísť do tlače v roku 2006. Vzdelávanie členov doteraz zabezpečovali
cvičitelia skalného lezenia a inštruktori horolezectva, ktorí absolvovali kurzy
Jamesu. Zavedie sa nový kurz – inštruktor skialpinizmu. Všetky kurzy majú obmedzenú
dobu platnosti, tento rok vyradili cca 100 inštruktorov, ktorí si neobnovili
platnosť kurzov. treba si na to dávať pozor. Info o kurzoch (aj výškové práce)
na stránke Jamesu a u Martina Raka.
Na www stránkach Jamesu mala byť metodická sekcia + mali vychádzať v Jamesáku
metodické články, ale to sa nesplnilo, lebo všetky sily boli sústredené na prípravu
knihy…
Ďalšie info sa týkali infocentra Jamesu. Záujemcovia tam nájdu sprievodcov a
iné publikácie. Tento rok sa kúpi do infocentra počítač a „knižničný systém“
s on-line prístupom.

Igor
Koller
podal správu o stave a vzťahoch slovenskej telovýchove. Stručne –
je to biedna. Napr. James by mal platiť nájomné za kanceláriu v budove ktorej
je jedným zo spolumajiteľov (?). V najhoršom prípade by sa uvažovalo o presune
kancelárie. Hovoril o valnom zhromaždení UIAA v Indii (podrobnosti sú v Jamesáku
6/2004, str.19).

Pavol
Vaško
pohovoril o stave Jamesu. K 31.12.2004 mal James 3935 členov (3533
dospelých, 120 juniorov, 107 detí, 175 dôchodcov). Oproti roku 2003 je to nárast
o 334 členov. Priamo registrovaných je 662 členov (611 dospelých, 21 juniorov,
14 detí, 16 dôchodcov). Nových členov je 982, odišlo 648 členov.
Pozitívne zhodnotil THT a Skialpfestu. Vyzdvihol finančnú úsporu pri THT vďaka
dobrej organizácii. Skialpfest bol vydarený, James ho bude podporovať finančne.
Znovu sa rozobral spôsob financovanie expedície na Shipton Spire. Pri 10 účastníkoch
boli kompletné náklady 847135 Sk. JAMES na expedíciu prispel z vlastných zdrojov
cca 350 tisíc (MF prispelo 300 tisíc, členovia expedície 202 tisíc).
Hospodárenie James Slovakia s.r.o. bolo kladné (+ 3714 Sk). Pod neho spadá horoškola,
časopis Jamesák, infocentrum. Je samostatný, ziskový a spolok ako taký naň nič
nedopláca (pozn. maro – v rozpočte na rok 2005 je položka „zariadenie James
Slovakia s.r.o. IDC počítač……..50 000,-„)

Informácie o tatranských chatách.
James dostal na výstavbu novej chaty na Rysoch 8 mil. Pozemok pre novú chatu
bude v priebehu marca potvrdený na papieri (zmluva o budúcej zmluve). Hlavný
problém je, že KST (klub slovenských turistov) musí súhlasiť s likvidáciou starej
chaty (2 chaty tam nemôžu byť), ktorej sú väčšinovým vlastníkom a to, že sa
bude stavať v 5. stupni ochranného pásma.
Prebrali sa problematické vzťahy s KST.
Nový nájomca na Popradskom plese ponúkol členom Jamesu 15% zľavu.

Ďalej sa Pavol Vaško vyjadril ku komisiám, s väčšinou bol spokojný. S komisiou
ochrany prírody bol problém, lebo riešila veci pomaly a bolo to spôsobené amatérskym
štýlom práce (dobrovoľnosť, iné povinnosti, nie je čas), odkedy to prebral Vlado
Linek, nabrala práca komisie dobrý smer.
Komisia skialpinizmu je v súčasnosti najväčší problém. Predsedníčka komisie
sa nezúčastnila ani na valnom zhromaždení. Majú vysoké finančné nároky na rozpočet
a veľmi zle sa s nimi komunikuje a spolupracuje. Téma bola dosť obšírna, podrobnosti
poviem osobne. S komisiou skialpinizmu sa bude rokovať po skončení sezóny.

Plánovanú filmotéku Jamesu je momentálne nereálne zrealizovať z dôvodov autorských
práv a odborného vedenia.

James priamo podporil Sliezky dom (10 tis.) Brnčalku (15 tis.) pri odstraňovaní
kalamity.

Predseda vyhodnotil rozpočet z roku 2004. Rok bol uzavretý s prebytkom, väčšina
položiek sa nedočerpala. Cieľom do budúcnosti je mať v rozpočte vždy rezervu,
aby spolok, v prípade výpadku príspevku od štátu, bol schopný fungovať minimálne
jeden rok a mal tak čas prispôsobiť ďalší rozpočet situácii.

Na záver svojho vystúpenia podal správu o svojej činnosti a vyhlásil minútu
ticha za zosnulých členov.

Po
prestávke nasledovala správa dozornej rady o činnosti spolku za minulý rok a
plnení uznesení z valného zhromaždenia z roku 2004, ktorú prečítal Vlado
Pavlík
. Hospodárenie bolo OK. Vytknuté bolo, že sa nevyriešilo poskytovanie
zliav na Tatranských lanových dráhach.
Reagoval Pavol Vaško. Zľavy sú pravdepodobne nerealizovateľné. K hospodáreniu
spolku povedal, že určený ľudia z komisií sú vyškolený na správne narábanie
s rozpočtom, aby nevznikali problémy. Za činnosť komisií zodpovedá výkonný výbor.

 

O diskusiu k roku 2004 nebol záujem.
Bolo prijaté uznesenie k roku 2004

Odovzdanie ocenení za nesúťažné výkony

Ocenenie „Lezec roka 2004“ a „Zlatá karabína“ dostal Juraj
Repčík
za prelezenie cesty Proces, 9a. Odovzdané boli aj ceny v ostatných
kategóriách, prehľad nájdete v Jamsáku 1/2005, str. 9.


Rozpočet a plán činnosti na rok 2005

Hlavné akcie v roku 2005 sú THT na Brnčalke., marcový Skialpfest a Svetový
pohár v skialpinizme.
Podľa vyjadrenia Pavla Vaška bude rozpočet na rok 2005 deficitný (ak sa zoberú
do úvahy plánované príjmy a výdaje na rok 2005 a nebude sa brať do úvahu zostatok
z roku 2004). Na to nadväzuje návrh na zvýšenie príspevkov.

K 2% dane zdôraznil, že s prostriedkami získanými týmto spôsobom sa môže nakladať
len spôsobom, ktorý je určený zákonom! James môže prostriedky použiť v týchto
oblastiach (čiže začleniť ich do rozpočtu):
– rozvoj a ochrana duchovných hodnôt (film. festivaly, informačné centru a pod.)
– ochrana a tvorba životného prostredia (údržba a zaisťovanie skalných oblastí)
– ochrana a podpora zdravia a vzdelávania (metodická činnosť a pod.)
– podpora športu detí, mládeže a zdrav. postihnutých (preteky, tábory mládeže)
– zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt (film. festivaly).

Predniesol žiadosť o podporu od ženskej paraexpedície do Číny (Šikun-Jan-šan
6.250). Rozpočet expedície je 1,5 mil. korún. Výbor navrhol podporu 50.000 korún.
Podpora bola schválená.

Diskusia k rozpočtu na rok 2005

Príspevok člena z Popradu – kritika komisie skialpinizmu a návrh do budúcnosti
na vyššiu podporu nepretekárskeho skialpinizmu a nižšiu podporu pretekárskeho.
Kritika neúčasti predsedkyne komisie skialpinizmu.
Odpovedal Pavol Vaško – výbor to bude riešiť po skončení sezóny, odporučil tohtoročný
rozpočet nemeniť.

Gablík – kritika slabej podpory himalájskeho horolezectva zo strany Jamesu,
nefunkčnosť klubu 8000.
Pavol Vaško odpovedal, treba hľadať chyby aj v ich vlastných radoch 8-tisíckarov,
nesmú byť pasívny. James nemôže kompletne zabezpečovať ich činnosť a propagáciu.

Výhrada k všeobecnosti rozpočtu komisie alpinizmu (na čo sa použije koľko penazí?),
chýba konkrétny program. Prečo sa nevyčerpá celý rozpočet?
Odpovedal Fero Piaček a Pavol Vaško. Z peňazí sa podporujú reprezentačné tímy.
Program, si robia sami členovia repre (komisia ho len sleduje a schvaľuje),
sú na to dosť vyspelí, netreba im program linkovať. Nie je záujmom komisie vyčerpať
všetky pridelené peniaze, lepšie je niečo preniesť do ďalšieho roku a neskôr
vzhľadom na financie naplánovať významnejšiu lezeckú akciu (veľhory).

Fero Piaček sa vyjadril aj k preisťovaniu oblastí. Materiál treba žiadať od
neho. Ideálny stav by bol, keby mala každá oblasť svojho správcu, ktorý by koordinoval
preisťovanie a zodpovedal za kvalitu. Z roku 2003 ostalo 82 borhákov a 23 zlaňákov.
V roku 2004 nakúpili 300 borhákov a 100 zlaňákov. Vydaný bolo 273 borhákov a
63 zlaňákov. Použité boli v oblastiach Jelenec prii Nitre (46/9), Manín a okolie
(38/7), Skalka – Jaro Dutka (9/18), Sitno (4/6), Vysoké Tatry (100/0), Vtáčnik
(15/3), Demänovská dolina (40/10).

Zmena stanov

Týka sa zmeny platnosti členského preukazu (1.1.- 31.3.) a termínu zvolania
Valného zhromaždenia (do 1.4.)

Zmena výšky členského

Otázka členského na rok 2006 a ďalšie roky je aj o tom, aký James chceme do
budúcna.
Cieľom je zabezpečiť prostriedkami z členského základné funkcie spolku (vo výdavkoch body 1-4) tak, aby sme pri nich neboli odkázaný na iné príspevky. Výbor odporúča
schváliť 400 Sk. V prípade, že by zvýšenie neprešlo, bude treba zredukovať rozpočet
(zrušiť odmeny šéfom komisií, predsedovi atď. a nájsť miesto nich bezplatných
dobrovoľníkov; znížiť podporu festivalov, THT, Skialpfest, Psotkov memoriál)
atď.

Alternatíva 500 korún by mala umožniť získať financie na hromadné poistenie
členov na špecifické riziká (záchranné akcie)
Schválili sme zvýšenie na 400 korún.
Proti zvýšeniu bolo 7 zástupcov (148 členov), zdržali sa 2 zástupcovia (40 členov).
Proti sume 400 korún boli 2 zástupcovia, zdržali sa 4 zástupcovia.
Za zvýšenie na 500 korún boli 5 zástupcovia.

Diskusia

Pavol Adamec (Polianka) – žiadal zrušiť spätné platenie členského, zaplatí
si len rok v ktorom chce liezť a prvotná registrácia by mu mala platiť natrvalo.
Pochopil som to tak, že ak niekto neplatí 4 roky a potom potrebuje znova preukaz,
tak si len zaplatí členské za aktuálny rok a nemusí platiť znova registráciu,
ani doplácať neuhradené roky. (?) Návrh stiahol.

Druhý návrh bol, aby každý individuálny člen Jamesu mal absolvovaný lezecký
kurz (najlepšie v horoškole).
Vyjadril sa predseda, že sa jedná o zmenu stanov, čo je vážny zásah, navyše
James má fanúšikov, ktorí chcú byť členmi ale nie sú lezci. Navrhol otvoriť
na tému povinných kurzov pre individuálnych členov diskusiu s tým, že na tomto
valnom zhromaždení sa to vyriešiť nedá.

Jeden zo zástupcov oznámil, že vo Vysokých Tatrách prebieha výberové konanie
na chatárov. Žiadosti sa prijímajú do 31.3.2005, a do konca júna 2005 budú vybraní.
Beránkovi by sa (zo strany KST?) nemala predĺžiť zmluva. Do uznesenia sme uviedli,
že podporujeme predĺženie prenájmu Beránkovi a žiadame zrušiť prenájom Jílkovi.

Milan Dančík oboznámil ľudí so tohtoročným Skialpfestom

Na záver sme prijali uznesenie, ktoré rozpošlem mailom hneď, ako mi bude doručené.

maro

Publikované: 24. marca 2005
Zdieľajte článok:
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*