Blog

2% z dane na činnosť klubu

Aj v roku 2004 môžete nášmu klubu poslať príspevok a nič Vás to nebude stáť.
Tento rok ako každý iný, štát rozhodne čo urobí s Vašimi daňami.
Ale je tu možnosť, že o časti svojich peňazí, ktoré Vám už štát zobral vo forme
daní, rozhodnete Vy! Môžete sami rozhodnúť či ich štát použije podľa seba, alebo
Vy určíte že chcete 2% z Vašich odvedených daní presunúť na
podporu činnosti horolezeckého klubu AC Lokomotíva Bratislava.

Stačí k tomu málo.
2 % zo zaplatenej dane sa môže poukázať na AC Lokomotíva Bratislava ak:

 • ste písomne požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
  preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov;
 • vám zamestnávateľ po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystavil potvrdenie
  o zaplatení dane, v ktorej okrem výšky ročnej dane uvedie, že nemáte nedoplatok
  na tejto dani (potvrdenie si môžete
  stiahnuť a vytlačiť tu</a>);
 • ste si vypočítali výšku 2 % zo zaplatenej dane (z tohto potvrdenia), ktorá
  nie je nižšia ako 20,- Sk.

Ako poukážete 2%?

 • vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane (predvyplnené
  vyhlásenie si môžete stiahnuť a vytlačiť tu
  ), v ktorom uvediete
  – vaše meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska;
  – sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane (t.j. vypočítané 2% zo zaplatenej
  dane);
  – zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka (podľa výkladu zákona treba
  v tomto roku uviesť rok 2003);
 • pošlite/doručte vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane
  daňovému úradu, ku ktorému miestne prináleží váš zamestnávateľ (údaj o daňovom
  úrade je uvedený v potvrdení). Ten prevedie 2 % z vašej zaplatenej dane v
  prospech vami vybranej organizácie.

V prípade nejakých nejasností Vám určite poradia na mzdovom
oddelení u Vašeho zamestnávateľa.

POZOR! Vyplnené vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení
dane musíte poslať daňovému úradu zamestnávateľa najneskôr do 30. apríla 2004.

Ďalšie informácie (napr. pre podnikateľov, ktorí toto vyhlásenie
musia zaslať daňovému úradu do 15. apríla 2003) sú na stránke http://www.rozhodni.sk


výťah zo zákona 595/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o poukázaní dane:

§ 50
Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

(1) Daňovník je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového
priznania alebo vo vyhlásení, predloženému miestne príslušnému správcovi dane
do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) vykonal ročné zúčtovanie, že suma
zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (ďalej len podiel zaplatenej dane ) sa má
poukázať ním určenej právnickej osobe podľa odseku 4 (ďalej len prijímateľ ),
pričom táto suma nie je nižšia ako
a) 20 Sk, ak daňovníkom je fyzická osoba,
b) 250 Sk, ak daňovníkom je právnická osoba.

(2) Ak daňovníkom je fyzická osoba, ktorá uplatňuje postup podľa § 33, za zaplatenú
daň na účely odseku 1 sa považuje daň znížená o daňový bonus.

(3) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie, za
ktoré sa daň platí (ďalej len vyhlásenie ), obsahuje
a) presné označenie daňovníka, ktorý podáva vyhlásenie, a to
1. meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo telefónu, ak ide o
vyhlásenie predkladané daňovníkom fyzickou osobou,

2. obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo daňovníka,
ak ide o vyhlásenie predkladané daňovníkom právnickou osobou,

b) sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,
c) zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,
d) identifikačné údaje prijímateľa alebo prijímateľov podľa odseku 4, a to obchodné
meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie,
e) uvedenie sumy pripadajúcej na každého prijímateľa.

Publikované: 7. marca 2004
Zdieľajte článok:
Zatiaľ sa tu nenachádza žiadny komentár.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*