Dnes je 20. 01. 2022   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  Články
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Najčítanejšie články
Ako písať články

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia čitateľov
Ak máte záujem dostávať nové články na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Počítadlo prístupov
Celkom1298276
Janur1589
Dnes76

2% (3%) z dane pre Alpin Club Lokomotíva Bratislava
Zverejnené 11. 02. 2019 (670 × prečítané)

Milí členovia, priaznivci a priatelia nášho klubu,
dovolíme si vás opäť i v roku 2019 osloviť s našim zámerom získať vašu finančnú podporu vo forme vášho poukázania 2%, resp. 3%, vašich daní za zdaňovacie obdobie roka 2018 pre náš klub Alpin club Lokomotíva Bratislava, ktorý je občianskym združením, a teda subjektom oprávneným sa o túto podporu uchádzať.

V rámci poslania nášho klubu definovaného v jeho stanovách sa venujeme najmä rozvoju a podpore horolezeckého športu, a to ako po stránke praktickej, tak aj stránke metodickej. Disponujeme viacerými skúsenými a pravidelne Slovenským horolezeckým spolkom JAMES, ktorého riadnym členom aj náš klub je, školenými cvičiteľmi lezenia, ktorí každoročne zabezpečujú výcvik či už začiatočníkov v lezení alebo pokročilých lezcov, ktorí majú záujem sa zdokonaliť alebo minimálne udržať si kondíciu a znalosti problematiky horolezeckého športu. Neodmysliteľnou súčasťou tejto našej činnosti sú aj každoročne usporadúvané klubové akcie, ktoré poskytujú členom možnosť spoločnej lezeckej činnosti a tiež aj vzájomného odovzdávania si nových skúsenosti, poznatkov a zážitkov z lezenia, pôsobiacich motivačne do ďalšej lezeckej praxe. Takisto tieto podujatia naskytajú príležitosť potenciálnym záujemcom o členstvo v našom klube viac sa priblížiť lezeniu, oboznámiť sa konkrétnejšie s našimi aktivitami a samozrejme v neposlednom rade spoznať členov klubu. Posledné roky sme pozornosť viac upriamili na deti v okolí klubu, t.j. deti našich členov, ale aj deti priaznivcov klubu a našich priateľov, ktorí klubu pomáhali alebo pomáhajú, keďže táto skupina sa stále rozširuje a veríme, že aj prostredníctvom tejto činnosti si vytvorí vzťah ku klubu a bude silnou oporou v jeho ďalšej existencii a pokračovaní jeho bohatej tradície.

Našou snahou je samozrejme naďalej sa držať načrtnutého rámca fungovania klubu a podľa možností postupne jeho prínos pre členov zvyšovať. Máme preto ambíciu pre naplnenie tohto cieľa získať aj potrebnú finančnú podporu, k čomu nám významne napomáha aj zdroj plynúci práve z podielu vašich daní.

Ak Vás oslovila táto naša výzva uvádzame ďalej postup ako podporu klubu prostredníctvom vašich 2% môžete realizovať:

Pre zamestnancov, ktorých daňové povinnosti za rok 2018 vysporiada ich zamestnávateľ, je k poukázaniu podielu ich dane určené, už príslušnými vyžadovanými identifikačnými údajmi klubu predvyplnené, aktuálne tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (vzor č. V2Pv18_1 platný od 1.1.2019), vrátane poučenia k jeho vyplneniu. Formulár je záväzný, a teda je potrebné použiť výlučne toto tlačivo.
Prostredníctvom tohto vyhlásenia môže zamestnanec podiel svojej dane poukázať jednému oprávnenému subjektu len vtedy, ak mu bolo jeho zamestnávateľom, na základe predchádzajúcej žiadosti vykonané Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2018. Predmetnú Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň je potrebné predložiť zamestnávateľovi do 15.2.2019. V prípade, ak zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi uvedenú žiadosť v stanovenom termíne, má v prevažnej miere povinnosť vysporiadať svoje príjmy zo zamestnania prostredníctvom daňového priznania, ku ktorému je stručné info ďalej v článku.
Ročné zúčtovanie je zamestnávateľ povinný vykonať v termíne do konca marca 2019. Povinnou prílohou vyhlásenia je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (vzor V2Pv18_P platný od 1.1.2019), ktoré taktiež vyhotoví a najneskôr v lehote do 15.4.2019 zamestnancovi predloží zamestnávateľ v prípade, ak v spomenutej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zamestnanec o jeho vystavenie požiadal. Takže v časti VII. už zmienenej žiadosti zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania je potrebné začiarknuť príslušné políčko, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Zamestnanec môže poukázať podiel svojej dane v sume 2%, resp. v prípade, ak v roku 2018 vykonával dobrovoľnícku činnosť v zmysle § 3 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v rozsahu najmenej 40 hodín, a má o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú túto činnosť vykonával, je oprávnený poukázať až 3% podiel svojej dane. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti je potom taktiež prílohou vyhlásenia. Vyhlásenie, spolu s prílohami, sa predkladá miestne príslušnému daňovému úradu, t.j. daňovému úradu v mieste trvalého pobytu zamestnanca (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) v termíne do 30.4.2019.

Osoby, ktoré svoje daňové povinnosti za rok 2018 vysporiadajú prostredníctvom podania daňového priznania, môžu podiel svojej dane poukázať priamo v tomto daňovom priznaní, ktoré obsahuje na to určený oddiel. Pre tento účel sú všetky požadované identifikačné údaje klubu, ktoré sa v daňovom priznaní uvádzajú, uvedené takisto pod článkom. Fyzické osoby poukazujú v daňovom priznaní rovnaké percento dane ako zamestnanci, pričom k daňovému priznaniu sa prikladá iba už spomínané potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, v prípade, ak fyzická osoba žiada v daňovom priznaní o poukázanie 3% svojej dane. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti sa v takomto prípade nepredkladajú.

Právnické osoby, t.j. prevažne firmy, môžu poukázať v tomto roku 1% svojej dane, resp. v prípade, ak v roku 2018, alebo najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018, darovali finančné prostriedky v sume minimálne 0,5% svojej dane za rok 2018 subjektom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely rovnaké, na aké sa môže použiť poukázaný podiel dane (§ 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení), môžu poukázať až 2% svojej dane.

Fyzické osoby môžu v daňovom priznaní požiadať správcu dane o poukázanie svojho podielu dane výlučne 1 oprávnenému subjektu, tak ako aj zamestnanci vo vyššie spomínanom vyhlásení. Avšak právnické osoby môžu takto požiadať o poukázanie svojho podielu dane viacerým oprávneným subjektom, pričom ich maximálny počet, ako ani rozdelenie celkovej sumy poukazovaného podielu dane, nie sú stanovené. Stanovená je len minimálna suma tohto podielu poukázaného 1 oprávnenému subjektu, ktorá nesmie byť nižšia ako 8,00 EUR. U fyzických osôb je minimálna suma poukazovaného podielu dane stanovená na hranici 3,00 EUR.

Všetky osoby, ktoré poukazujú svoj podiel dane v daňovom priznaní musia tak samozrejme urobiť v lehote na podanie tohto priznania, t.j. fyzické osoby do 31.3.2019, resp. tento rok do 1.4.2019, keďže 31.3.2019 pripadá na nedeľu. Právnické osoby tak musia urobiť rovnako do 1.4.2019, pokiaľ majú zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Pokiaľ majú právnické osoby zdaňovacie obdobie nie zhodné s kalendárnym rokom, uplynie táto lehota do 3 mesiacov od skončenia takéhoto obdobia. V prípade, ak daňovník, či už fyzická osoba alebo právnická osoba, oznámi správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (§ 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení), náležite sa mu predlžuje aj lehota na poukázanie podielu dane.

Viac informácií k tejto problematike nájdete na známej internetovej stránke 1. Slovenského neziskového servisného centra rozhodni.sk, resp. aj internetovej stránke Finančnej správy Slovenskej republiky financnasprava.sk, alebo v prípade otázok môžete tieto riešiť s hospodárom klubu telefonicky na čísle 0903 253 677.

Ďakujeme vám všetkým za podporu.

Za výbor klubu Peter Ševčík, hospodár.

Identifikačné údaje klubu pre účely poukázania podielu dane:

Obchodné meno: Alpin Club Lokomotíva Bratislava
IČO: 31786626
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Tematínska
Číslo: 4
PSČ: 851 05
Obec: Bratislava
[Aktuálna známka: 0]
hodnotenie článku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS