Dnes je 20. 01. 2022   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  Články
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Najčítanejšie články
Ako písať články

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia čitateľov
Ak máte záujem dostávať nové články na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Počítadlo prístupov
Celkom1298272
Janur1585
Dnes72

2% (3%) z dane pre Alpin Club Lokomotíva Bratislava
Zverejnené 19. 03. 2018 (850 × prečítané)

Milí členovia a priatelia nášho klubu,

dovolíme si vás opäť po roku v pravidelnom čase osloviť s našou snahou o získanie vašej finančnej podpory pre klub vo forme vášho poukázania 2%, resp. 3%, vašich daní za rok 2017. Alpin Club Lokomotíva Bratislava, občianske združenie, je totiž aj v roku 2018 subjektom zapísaným v Zozname prijímateľov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona o dani z príjmov, a je teda subjektom oprávneným na prijímanie uvedeného podielu vašich daní.

Náš klub sa už dlhodobo zameriava hlavne na prácu s mládežou a venuje sa v značnom rozsahu svojej činnosti výcviku horolezeckého športu formou každoročných základných skalolezeckých kurzov, ktoré sa už stali tradičnou súčasťou každej športovej sezóny, s cieľom, aby sa horolezectvo, s dôrazom najmä na skalolezectvo, stalo bezpečným športom. Činnosť klubu prináša úžitky nielen pre klub samotný, napr. v raste jeho členskej základne, ale aj pre ostatnú športovú verejnosť, ktorá má prostredníctvom klubu prístup ku kvalitnému a osvedčenému, a zároveň i cenovo dostupnému, výcviku. Máme ambíciu túto našu činnosť naďalej finančne podporovať, k čomu nám významne napomáha aj zdroj plynúci práve z podielu vašich daní.

Ak Vás osloví naša výzva uvádzame ďalej postup ako nás môžete podporiť:

Pre zamestnancov, ktorých daňové povinnosti za rok 2017 vysporiada ich zamestnávateľ, je k poukázaniu podielu ich dane nižšie priložené, už príslušnými vyžadovanými identifikačnými údajmi klubu predvyplnené, aktuálne tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, vrátane poučenia k jeho vyplneniu.
Na rozdiel od minulých období od 1.1.2018 má už toto tlačivo záväzný charakter a teda je nutné použiť výlučne pripojené tlačivo, resp. formulár. Prostredníctvom tohto vyhlásenia môže zamestnanec podiel svojej dane poukázať 1 oprávnenému subjektu len vtedy, ak mu bolo jeho zamestnávateľom, na základe predchádzajúcej žiadosti predloženej do 15.2.2018, vykonané Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017. V prípade, ak zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi uvedenú žiadosť v stanovenom termíne, má v prevažnej miere povinnosť vysporiadať svoje príjmy zo zamestnania prostredníctvom daňového priznania, ktorým sa článok ďalej rovnako okrajovo zaoberá. Ročné zúčtovanie je zamestnávateľ povinný vykonať v termíne do konca marca 2018, resp. tento rok je táto lehota predĺžená do 3.4.2018 vzhľadom na Veľkonočné sviatky. Povinnou prílohou vyhlásenia je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (vzor V2Pv17_P platný od 1.1.2018), ktoré taktiež vyhotoví a najneskôr v lehote do 15. apríla, resp. tento rok do 16.4.2018, vzhľadom na to, že 15.4.2018 je nedeľa, zamestnancovi predloží zamestnávateľ v prípade, ak v spomenutej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zamestnanec o jeho vystavenie požiadal. Tlačivo tohto potvrdenia je pre informáciu rovnako priložené pod článkom. Zamestnanec môže aj v tomto roku naďalej poukázať podiel svojej dane v sume 2%, resp. v prípade, ak v roku 2017 vykonával dobrovoľnícku činnosť v zmysle § 3 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v rozsahu najmenej 40 hodín, a má o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú túto činnosť vykonával, je oprávnený poukázať až 3% podiel svojej dane. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti je potom taktiež prílohou vyhlásenia. Vyhlásenie, spolu s prílohami, sa predkladá miestne príslušnému daňovému úradu, t.j. daňovému úradu v mieste trvalého pobytu zamestnanca (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) v termíne do 30.4.2018.

Osoby, ktoré svoje daňové povinnosti za rok 2017 vysporiadajú prostredníctvom podania daňového priznania, môžu podiel svojej dane poukázať priamo v tomto daňovom priznaní, ktoré obsahuje na to určený oddiel. Pre tento účel sú všetky požadované identifikačné údaje klubu uvedené takisto pod článkom. Fyzické osoby poukazujú v daňovom priznaní rovnaké percento dane ako zamestnanci, pričom k daňovému priznaniu sa prikladá iba už spomínané potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, a to v prípade, ak fyzická osoba žiada v daňovom priznaní o poukázanie 3% svojej dane. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti sa v takomto prípade nepredkladajú.

Právnické osoby môžu poukázať v tomto roku 1% svojej dane, resp. v prípade, ak v roku 2017, alebo najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017, darovali finančné prostriedky v sume minimálne 0,5% svojej dane za rok 2017 subjektom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely rovnaké, na aké sa môže použiť poukázaný podiel dane (§ 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení), môžu poukázať až 2% svojej dane.

Fyzické osoby môžu v daňovom priznaní požiadať správcu dane o poukázanie svojho podielu dane výlučne 1 oprávnenému subjektu, tak ako aj zamestnanci vo vyššie spomínanom vyhlásení, avšak právnické osoby môžu takto požiadať o poukázanie svojho podielu dane viacerým oprávneným subjektom, pričom ich maximálny počet, ako ani rozdelenie celkovej sumy poukazovaného podielu dane, nie sú stanovené. Stanovená je len minimálna suma tohto podielu poukázaného 1 oprávnenému subjektu, ktorá nesmie byť nižšia ako 8,00 EUR. U fyzických osôb je minimálna suma poukazovaného podielu dane stanovená na hranici 3,00 EUR.

Všetky osoby, ktoré poukazujú svoj podiel dane v daňovom priznaní musia tak urobiť v lehote na podanie tohto priznania, a teda v tomto aktuálnom roku to bude prevažne v už viackrát spomínanej lehote do 3.4.2018. Pokiaľ má právnická osoba zdaňovacie obdobie iné ako kalendárny rok, a teda má zdaňovacie obdobie určené ako hospodársky rok, uplynie táto lehota do 3 mesiacov od skončenia zvoleného hospodárskeho roka. V prípade, ak daňovník, či už fyzická osoba alebo právnická osoba, oznámi správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (§ 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení), náležite sa mu predlžuje aj lehota na poukázanie podielu dane.

Viac informácií k tejto problematike nájdete na známej internetovej stránke 1. Slovenského neziskového servisného centra www.rozhodni.sk, resp. aj internetovej stránke Finančnej správy Slovenskej republiky https://www.financnasprava.sk, alebo v prípade otázok môžete tieto riešiť s hospodárom klubu Petrom Ševčíkom telefonicky na čísle 0903 253 677.

Ďakujeme vám všetkým za podporu.

Identifikačné údaje klubu pre účely poukázania podielu dane:

Obchodné meno: Alpin Club Lokomotíva Bratislava
IČO: 31786626
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Tematínska
Číslo: 4
PSČ: 851 05
Obec: Bratislava[Aktuálna známka: 0]
hodnotenie článku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS