Dnes je 27. 10. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1227049
Október2978
Dnes44

2% (3%) z dane pre Alpin Club Lokomotíva Bratislava
Zverejnené 08. 03. 2016 (1976 × prečítané)

Chceli by sme da? do pozornosti všetkým našim ?lenom, priate?om a sympatizantom skuto?nos?, že naše ob?ianske združenie Alpin Club Lokomotíva Bratislava je aj v roku 2016 subjektom zapísaným v Zozname prijímate?ov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné ú?ely pod?a zákona o dani z príjmov vedeným Notárskou komorou, a teda je subjektom oprávneným na prijímanie podielu vašich, nielen 2%, daní.

Preto, ke? ktoko?vek z vás bude zvažova?, koho priamo podpori? ?as?ou svojich daní, sa tu naskytá možnos? podpori? klub, ktorý sa zameriava hlavne na prácu s mládežou a venuje sa v zna?nom rozsahu svojej ?innosti výcviku horolezeckého športu formou každoro?ných základných skalolezeckých kurzov, ktoré sa už stali tradi?nou sú?as?ou každej športovej sezóny, s cie?om, aby sa horolezectvo stalo bezpe?ným športom. A ke?že klub svoju ?innos?, ktorá prináša úžitky nielen pre klub samotný, napr. v raste ?lenskej základne, ale aj pre ostatnú športovú verejnos?, ktorá má prostredníctvom klubu prístup ku kvalitnému a osved?enému a taktiež aj cenovo dostupnému výcviku, máme ambíciu vás aj tento rok oslovi? našou ?innos?ou, jej doterajšími výsledkami, a tiež aj našou snahou ju na?alej rozvíja?, a získa? vašu podporu formou tohto pre nás významného zdroja financovania.

Ak vás zaujala táto naša ambícia, uvádzame ?alej pre prípad potreby postup ako túto vašu podporu realizova?:

Pre zamestnancov, ktorých da?ové povinnosti za rok 2015 vysporiada ich zamestnávate?, je k poukázaniu podielu ich dane nižšie priložené už predvyplnené aktuálne tla?ivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, vrátane pou?enia k jeho vyplneniu. Prostredníctvoma tohto vyhlásenia môže zamestnanec podiel svojej dane poukáza? 1 oprávnenému subjektu len vtedy, ak mu bolo jeho zamestnávate?om, na základe predchádzajúcej žiadosti predloženej do 15.2.2016, vykonané Ro?né zú?tovanie preddavkov na da? z príjmov fyzickej osoby zo závislej ?innosti za rok 2015. Toto ro?né zú?tovanie je zamestnávate? povinný vykona? v termíne do 31.3.2016. Povinnou prílohou vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s ro?ným zú?tovaním vyhotoví a zamestnancovi predloží zamestnávate? v prípade, ak v spomenutej žiadosti zamestnanec o jeho vystavenie požiadal. Vzor Potvrdenia o zaplatení dane platný aj pre zda?ovacie obdobie roku 2015 je pre informáciu taktiež priložený pod ?lánkom. Zamestnanec môže aj v tomto roku na?alej poukáza? podiel svojej dane v sume 2%, resp. v prípade, ak v roku 2015 vykonával dobrovo?nícku ?innos? v zmysle § 3 zákona ?. 406/2011 Z.z. o dobrovo?níctve v rozsahu najmenej 40 hodín, a má o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú túto ?innos? vykonával, je oprávnený poukáza? až 3% podiel svojej dane. Toto potvrdenie je potom taktiež prílohou vyhlásenia. Vyhlásenie, spolu s prílohami, sa predkladá miestne príslušnému da?ovému úradu, t.j. da?ovému úradu v mieste trvalého pobytu zamestnanca (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) v termíne do 30.4.2016.

Osoby, ktoré svoje da?ové povinnosti za rok 2015 vysporiadajú prostredníctvom podania da?ového priznania, môžu podiel svojej dane poukáza? priamo v tomto da?ovom priznaní, ktoré obsahuje na to ur?ený oddiel. Pre tento ú?el sú všetky požadované identifika?né údaje klubu uvedené takisto pod ?lánkom. Fyzické osoby poukazujú v da?ovom priznaní rovnaké percento dane ako zamestnanci, pri?om k da?ovému priznaniu sa prikladá iba už spomínané potvrdenie o vykonávaní dobrovo?níckej ?innosti, a to v prípade, ak fyzická osoba žiada v da?ovom priznaní o poukázanie 3% svojej dane. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane sa v takomto prípade nepredkladajú.

Právnické osoby môžu poukáza? v tomto roku 1% svojej dane, resp. v prípade, ak v roku 2015 alebo najneskôr do lehoty na podanie da?ového priznania darovali finan?né prostriedky v sume minimálne 0,5% svojej dane za rok 2015 subjektom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na ú?ely rovnaké, na aké sa môže použi? poukázaný podiel dane (§ 50 ods. 5 zákona ?. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), môžu poukáza? až 2% svojej dane.

Fyzické osoby môžu v da?ovom priznaní požiada? správcu dane o poukázanie svojho podielu dane výlu?ne 1 oprávnenému subjektu, tak ako aj zamestnanci vo vyššie spomínanom vyhlásení, avšak právnické osoby môžu takto požiada? o poukázanie svojho podielu dane viacerým oprávneným subjektom, pri?om ich maximálny po?et, ako ani rozdelenie celkovej sumy poukazovaného podielu dane, nie sú stanovené. Stanovená je len minimálna suma tohto podielu poukázaného 1 oprávnenému subjektu, ktorá nesmie by? nižšia ako 8,00 EUR. U fyzických osôb je minimálna suma poukazovaného podielu dane stanovená na hranici 3,00 EUR.

Všetky osoby, ktoré poukazujú svoj podiel dane v da?ovom priznaní musia tak urobi? v lehote na podanie tohto priznania, a teda v tomto aktuálnom roku je to bežne v lehote do 31.3.2016, resp. u právnických osôb, ktorých zda?ovacie obdobie nie je kalendárny rok, ale hospodársky rok, je to v ich lehote na podanie priznania, t.j. do 3 mesiacov od skon?enia zda?ovacieho obdobia. V prípade, ak da?ovník, ?i už fyzická osoba alebo právnická osoba, oznámi správcovi dane pred?ženie lehoty na podanie da?ového priznania (§ 49 ods. 3 zákona ?. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), náležite sa mu predlžuje aj lehota na poukázanie podielu dane.

Viac informácií k tejto problematike nájdete na známej internetovej stránke 1. Slovenského neziskového servisného centra www.rozhodni.sk, alebo v prípade otázok môžete tieto rieši? s hospodárom klubu Petrom Šev?íkom telefonicky na ?ísle 0903 253 677.

?akujeme za podporu.

Identifika?né údaje klubu pre ú?ely poukázania podielu dane:

Obchodné meno: Alpin Club Lokomotíva Bratislava
I?O: 31786626
Právna forma: Ob?ianske združenie
Ulica: Tematínska
?íslo: 4
PS?: 851 05
Obec: Bratislava[Aktuálna známka: 0]
hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: acloko | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok | Zdroj: acloko )

Web site powered by phpRS