Dnes je 22. 09. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1223280
September7350
Dnes76

Pajštúnsky budí?ek 2014
Zverejnené 19. 03. 2014 (2426 × prečítané)

Pozývame vás na Jarný horolezecký zraz - 12. ro?ník bratislavského horolezeckého zrazu PAJŠTÚNSKY BUDÍ?EK, ktorý sa uskuto?ní v sobotu 12. 4. 2014 na Pajštúne pri Borinke.

Cie?om zrazu je nadviaza? na tradi?né stretnutia horolezcov, umožni? vážnym borcom aj rekreantom na jednom mieste stretnú? kopu známych, v pohode si zaliez?, pospomína? na staré ?asy aj naplánova? nové lezecké projekty. Vítaní sú aj sympatizanti z radov potenciálnych lezcov, ktorí chcú za?a? s lezením. Oba usporiadate?ské kluby sa venujú práci s nová?ikmi a môžete tu získa? prvé kontaktné informácie.


Sú?as?ou jarného horolezeckého zrazu bude sú?až v lezení. Pravidlá sú?aže sú nastavené tak, aby si s chu?ou a dobre zaliezli aj „nepretekárske typy“ a oplatilo sa prís? aj expertom. Skrátka aby si zaliezli všetci. Každý zaregistrovaný ú?astník obdrží tradi?nú kocku magnézia.
V prípade nepriaznivého po?asia sa akcia presúva na nede?u 13. 4. 2014.

Program - sobota 12. 4. 2014
  10:00 - 14:00 preteky maratón
  14:00 - 14:30 prestávka
  14:30 - 17:00 lezenie na rýchlos?
  17:00 - 18:00 presun do pohostinstva Pod Pajštúnom
  18:00 - 18:30 vyhodnotenie
  18:30 – 20:00 guláš a pivo
  20:00 - 21:30 program slovom a obrazom
  21:30 - ....    vo?ný program

Kontaktné osoby: Vlado Linek, 0903 775564, ?ubo Jašter Galanský, 0905 410950

Upozornenie: Pretekári a ostatní ú?astníci sa zú?ast?ujú na vlastné náklady a nebezpe?enstvo. Doporu?ujeme používa? prilbu.


Pravidlá pretekov - Preteky budú ma? dve kolá.

1. kolo - lezecký maratón


Cie?om prvého kola bude vyliez? po?as vymedzeného ?asu 4 hod. maximálny po?et ciest. Cesty sú obodované pod?a obtiažnosti. Sú?aží sa v troch kategóriách A, B, C. Kategória C je ur?ená pre lezeckých nová?ikov a veteránov, kategória B pre pokro?ilých lezcov a kategória A pre expertov. Dvojice môžu liez? ?ubovo?né cesty z priloženého zoznamu. Zaradenie do kategórií sa uskuto?ní po ukon?ení sú?aže:
 • Dvojica, ktorá vylezie aspo? jednu cestu kl. 7+ UIAA bude zaradená do kat. A, dvojica, ktorá vylezie aspo? jednu cestu kl. 6 UIAA bude zaradená do kat. B, ostatné dvojice budú v kat. C.
 • Lezie sa vo dvojiciach, alebo ako jednotlivci (rozumej jednotlivci, ktorých partner nelezie, len istí. Títo budú vyhodnotení len v sú?aži jednotlivcov, nie dvojíc).
 • Za RP, PP prelez je plný po?et bodov, za AF polovica, za TR štvrtina. Ako prvý môže liez? každý z lezeckej dvojky.
 • Je zakazané nacvaka? si cestu zhora pri zla?ovaní z ved?ajšej cesty - aspo? jeden z lezeckej dvojice by mal cestu preliez? štýlom OS, FLASH, RP (pripadne AF). Je zakázané zablokova? cestu nacvakanými expresmi. Lezci môžu použi? cudzie nacvakané expresy k vlastnému prelezu za situácie, že predchádzjúca dvojica z rôznych dôvodov nie je schopná plynulého lezenia v ceste, alebo nevie v ?asovo krátkom okamihu expresy odstráni?.
 • Pre „spriechodnenie“ najlezenejších ciest alebo smerov upravujeme po?et pokusov lezeckého družstva/jednotlivca nasledovne: u TR sú povolené 3 odsady, u vo?ného lezenia jeden pád ?i odsadnutie v prípade, ak na cestu už ?aká jedno a viac družstiev. Po vy?erpaní týchto možností sa družstvá/jednotlivec povinne striedajú!
 • Lezie sa vo?ne, technické pomôcky je povolené používa? len na istenie. Je potrebné dostato?ne sa isti?, t.j. nevynecháva? fixné istiace body (borháky, nity, skoby). Je povolené umiest?ova? aj vlastné postupové istenia pod?a uváženia.
 • Lezcovi sa každá cesta po?íta iba jedenkrát. Prekro?enie ?asového limitu 4 hodiny je povolené len na dolezenie poslednej cesty, ak do nej lezec naliezol pred ukon?ením limitu.
 • Do sú?aže jednotlivcov sa zarátavajú každému lezcovi osobitne dosiahnuté body. Do sú?aže dvojíc ich sú?et.
Usporiadate? si vyhrazuje právo obmedzi? pohyb v lezeckom teréne, z dôvodu ochrany prírody alebo z bezpe?nostného h?adiska, z dôvodu nevyhovujúceho stavu niektorej z ciest.

Z dôvodu ochrany prírody sú zakázané tieto cesty:

  ! ?ierny previs, 7-, 40 bodov
  ! Sekajova, 7, 50 bodov
  ! Pre?ahovanie, 9-, 165 bodov
  ! Hotel Kanál, 9, 200 bodov
  ! Láska k prírode, 8+, 135 bodov
  ! Launer - Šerše?, 7+, 65 bodov
  ! Tremolo, 8, 100 bodov

Ozna?enie ciest je pod?a sprievodcu z Horolezca 5/2012.

  ?es - ?ervený sektor
  žs - Žltý sektor
  ms - Modrý sektor
  ?is - ?ierny sektor
  bs - Biely sektor
  zs - Zelený sektor

Zoznam ciest

Kategória C:
  ?es1. Prvá, 5, 10 bodov
  žs1. Fabíkova hrana, 5+, 15 bodov
  žs2. Kluvánkov komín, 4, 5 bodov
  ms1. Chyt?avka, 5, 10 bodov
  ms2. Panza, 5, 10 bodov
  ms3. Sancho, 5+, 15 bodov
  ms4. Yerba Mate, 4+, 7 bodov
  ms5. Veterný mlyn, 4, 5 bodov
  ms6. Sunset Beach, 5, 10 bodov
  ms10. Pivné bruško, 5+, 15 bodov
  ms14. Stromovka, 6-, 20 bodov
  ms15. Platni?ka, 6-, 20 bodov
  ms18. Psotkov pilier, 6-, 20 bodov
  ms20. Sedemskobovka, 5+, 15 bodov
  ?is1. Normálka, 3, 2 body
  ?is2. Mastihubov komín (Kniha), 5+, 15 bodov
  ?is21 Sokolíky (Hrana perokresby), 5+, 15 bodov
  bs1. Schránky, 6-, 20 bodov
  bs6. Pohodovka, 4+, 7 bodov
  bs7. 99%, 5+, 15 bodov
  bs8. Stovka, 5, 10 bodov
  zs1. Ka?a, 3+, 4 body
  zs2. Tatrašport, 4, 5 bodov
  zs4. Banán, 4+, 7 bodov
  zs5. Štyria tankisti a pes, 4+, 7 bodov
  zs6. Už viem, 5, 10 bodov
  zs11. Posledná, 5, 10 bodov
Je to 27 ciest.

Kategória B:
  ?es3. Hauschke, 7-/7, 45 bodov
  ?es4a. Dieška, 7-, 40 bodov
  ?es5. Shelf, 7-, 40 bodov
  žs6. Dunivé previsy, 6+, 35 bodov
  ms7. ?inga?guk, 7-, 40 bodov
  ms9. Mockov kút, 6+, 35 bodov
  ms12. Psotkova platni?ka, 7, 50 bodov
  ms13. Falco, 6+, 35 bodov
  ms16. ?udenly klobáse?, 7-, 40 bodov
  ms17. Ma?káRia, 7-, 40 bodov
  ms19. Ve?kono?ná (Demján), 6+, 35 bodov
  ms22. Diretka (nástup spolo?ný s Realitou), 7, 50 bodov
  ms24. Vaje?ný likér, 7, 50 bodov
  ms25. Vajce, 6, 25 bodov
  ms26. Odkazova?, 6+, 35 bodov
  ms28. Pepova (Shipton), 6+, 35 bodov
  ! ?ierny previs, 7-, 40 bodov - ZÁKAZ LIEZ?
  ! Sekajova, 7, 50 bodov - ZÁKAZ LIEZ?

  ?is17. ?ierna diera, 6, 25 bodov
  ?is22. Ferova stienka, 7, 50 bodov
  ?is24. Ferov komín, 6, 25 bodov
  ?is25. Braxatoris Džonjuzabil, 7, 50 bodov
  bs2. Putifárova skratka, 6+, 35 bodov
  bs4. Gorba?ov, 7, 50 bodov
  zs3. Avokádo, 6, 25 bodov
  zs7. Ešte neviem, 7, 50 bodov
  zs8. Pilier Dieškovcov (Dankina), 6+, 35 bodov
  zs9. Tie?ovka, 7-, 40 bodov
  zs10. Plch, 6, 25 bodov
Je to 27 ciest.

Kategória A:
  ?es2. Matesova ri?, 8+, 135 bodov
  ?es4. Už naozaj priamo, 9-/9, 185 bodov
  žs3. Trha? nitov, 8+/9-, 150 bodov
  žs4. Žltá stienka, 8, 100 bodov
  žs5. Marekovo brucho, 8-, 85 bodov
  žs7. Marekov pilier, 7+, 65 bodov
  ms8. Hrmova stienka, 7+, 65 bodov
  ms11. Telo na telo, 7+, 65 bodov
  ms21. Realita, 8-, 85 bodov
  ms23. Kodiak, 7+, 65 bodov
  ms27. Pestrman, 7+, 65 bodov
  ms29. Cecok, 8+, 135 bodov
  ?is3. Genesis, 8-, 85 bodov
  ?is4. Námesa?ná Hana, 8-, 85 bodov
  ?is5. Polmesa?ná špára, 7+, 65 bodov
  ! Pre?ahovanie, 9-, 165 bodov - ZÁKAZ LIEZ?
  ! Hotel Kanál, 9, 200 bodov - ZÁKAZ LIEZ?
  ! Láska k prírode, 8+, 135 bodov - ZÁKAZ LIEZ?
  ! Launer - Šerše?, 7+, 65 bodov - ZÁKAZ LIEZ?
  ! Tremolo, 8, 100 bodov - ZÁKAZ LIEZ?

  ?is13. ?avý Comici, 7+, 65 bodov
  ?is14. Pilier, 9+, 245 bodov
  ?is15. Comiciho frajerka, 9-/9, 185 bodov
  ?is16. Pravý Comici, 8, 100 bodov
  ?is18. Nede?ná promenáda, 7+, 65 bodov
  ?is19. Raymond, 8, 100 bodov
  ?is20. Perokresba 8+, 135 bodov
  ?is23. Cit, 8-, 85 bodov
  ?is26. Balvan Sekaj, 8, 100 bodov
  bs3. Brežnev, 7+, 65 bodov
  bs5. Permitivita, 8, 100 bodov
  zs8. Záhumienky 8-, 85 bodov
Je to 27 ciest.

2. kolo - lezenie na rýchlos?

Po prestávke bude druhé kolo, v ktorom bude každý pretekár liez? jednu z troch vybraných ciest na rýchlos? štýlom TR.

Cesty 2. kola:

 • Žltá stienka, 8 (doporu?ené pre kategóriu A),
 • Šelf, 7- (doporu?ené pre kategóriu B).
 • Sedemskobovka (po policu) 5+ (doporu?ené pre kategóriu C).

Každý lezec si môže vybra? cestu 2. kola bez oh?adu na kategóriu, v ktorej sú?ažil v lezeckom maratóne. Pretekár má dva pokusy. Jeden pád, resp. odsadnutie do lana znamená vy?erpanie pokusu. O poradí v tomto kole rozhodnú najlepšie dosiahnuté ?asy z dvoch pokusov.
Sú?aží sa v troch kategóriách - muži, ženy, deti do 15 rokov.


Tak priatelia, leze?ky sa nám pomaly navracajú zo zimných podliepacích hniezdiš?, neklamný príznak príchodu jarnej ?asti lezeckej sezóny. Je ?as konvertova? z instatnej umeliny za vertikálne gastrá?e na zdravšie a š?avnatejšie ekobio chyty. Nuž, ke? sa vertikálne obtiažnosti varia z ?erstvých prírodných surovín, hne? ?loveku inak chutí.

Dostretnutia, dovylezenia a pri pive a guláši dosplánovania sezóny 2014!


[Aktuálna známka: 1,11]
hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: acloko | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS