Dnes je 23. 10. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1226660
Oktber2589
Dnes44

Arrow jam
Zverejnené 20. 09. 2013 (3229 × prečítané)

Vkrik do tmy: "H?adm jednho-dvoch ?ud na jachtu."
To bol Mio. A tak sa ho ptam ak je pln, e reku mm zujem. Chorvtsko, tde? jachting a dke lezenie popri tom ke? sa bude kotvi?. Aj tak sa d liez? len ve?er a rno. To znie dobre a tak hlsim aj ja.
Nakoniec sme ale mali sprievodcu len na Hvar a tak sa monosti pre lezenie trochu zredukovali. V mojich zpiskov z plavby teda nemono o?akva? ve?k lezenie, ale mono skr da?o na inpirciu, zopr postrehov a hlavne zbavu.

Piatok 23.8.
Po prci balm lano, plavky a rukavice... no a samozrejme ete plno ?alch vec do staru?kej Patagonie 70l. Ve?er sa stretvame pri TPD v Petralke. Dve aut - Octavia a Duster.

Posdka:
  Peter The Captatin
  Jano alias Feri - The Backup Captain
  Mio - The First Officer
  Marcela First Lady
  Olivier - Le Chef, neskr interne ozna?en ako Maharada (Francz)
  Ras?o - Sailor First Class
  Tom - Sailor First Class
  Magda - The Globetrotter, neskr interne ozna?en ako Dmagda (?eka)

Vyrame na noc. Nlada je dobr. Tom sa pta, ?i na hraniciach kontroluj... ;-)


Sobota 24.8.
No?n jazda prebehla bez ve?kch problmov, aj ke? ns pr krt stretol dos? siln d?. Doobeda prichdzame do ibeniku. Trochu sme museli h?ada?, km sme nali sprvny prstav, ale nakoniec sme sa trafili. Mio s Marcelou a Magdou li nakpi?. Oli si iel da? sprchu. My ostatn sme sa snaili nalodi?. Trvalo to dos? dlho a tak sme vyrali a okolo 15-tej z prstavu.
Zamierili sme do blzkeho Primotenu. Po ceste sme sa kpali v rom mori a to bolo super.
Podve?er vchdzame do prstavu Primoten. Kotvme na bjke. Vy?ahujeme dingy a montujeme motor. Motor dako blbne, tak nakoniec musme s? aj s pdlami, aj ke? motor nechvame na dingy namontovan (rno za svetla zistme ?o s tm). Vetci sa ideme najes? do Tomovej ob?benej retiky. Ne?aleko hraj iv hudbu, Mio s Marcelou si id zatancova? a popo?va?. Olivier stle dakde odbieha nakupova? jogurty, meni? peniaze a tak. Peter je dky unaven, tak ideme spolu na jachtu (s tm, e ja sa potom vrtim po ostatnch). Lene dingy nevieme njs?. H?adme, ale ni?. Na polcii chc od ns doklady od jachty. Nakoniec tam Oliho s Magdou zavezie nejak chalanisko za 100 Kn (14 eur). Oli doniesol doklady, ale telefny sme si nenechali priviez?. Magda ostva na Jachte.
Marcelu s Miom nevieme zohna?, lebo nikto nem na nich ?slo alebo m telefn na jachte. Peter s Olivierom li na polciu. Nakoniec njdem Marcelu uplakan pri pli, lebo Magda jej nepekne vynadala a ona sa boj o Mia. Mio toti iel na jachtu plavecky, ale v tej tme na prv krt netrafil. Zdral sa u Rakanov na susednej lodi. Tom iel na pivo. Km sa tak bavm s Marcelou, zrazu zbadme tak mlad prik, ako si to pdluj na dingy s motorom ku brehu. Dostali sme tuenie a iel som sa ich na to spta?. Vraj ju nali ksok od brehu. no, bola to t naa. Ja osobne som dospel k zveru, e sa rozviazal uzol na lane ku dingy (mar sa mi, e tam bol dra? uzol uviazan cez dve ok). Jeden chlapk, s ktorm sme sa s Pe?om bavili nm tvrdil, e ke? sa nm odviazala, e ju njdeme najskr v ztoke pod hradom, lebo tam vraj najskr prliv lo? zaenie. To potvrdzuje aj miesto, kde nali lo?ku. My sme tm smerom s Pe?om li, ale nevideli sme ju tam. Sobotn ve?er bol dos? stresov, asi aj dos? preto, e sme navzjom o sebe nevedeli. Pe?o povedal, e rno musme da? vnu poradu.


Nede?a 25.8.
Rno v Primotene je krsne. Ctime siln vietor a je jasn, e na plachty to bude dnes zbava. Sandy mi poslala SMS, e v Zadare bola brka (v dia?ke vidme tmav mraky). Pe?o s Olivierom boli v meste a po ich nvrate sme mali poradu. Dohodlo sa, e nikto sa nevzdiali pre? bez toho, aby o tom aspo? jeden ?lovek nevedel. Veobecn shlas. Na ra?ajky dme prky. Vyrame na more. Kapitn sa rozhodol urobi? cvi?enie - hodil do mora Fender. Nakoniec sa podarilo ho vybra?. Potom nahodme plachty. Ke? sa Jano dostal ku kormidlu, skal umy? genovu, ale na?astie sa mu to nepodarilo. Zato sa mu vak podarila obrtka o 360 stup?ov. Na?astie to genova aj lo? preila bez razu. Vlny ale urobili s posdkou svoje a po tomto vzru u 5 ?ud len polihuje hore na lodi a tvri sa, e im je zle. Ideme na motor, len Tom stle spomna plachtenie. Nakoniec zahlsil: "Do pi.., ja to jeb..m! Idem spa?!".
Podve?er dorazme do ztoky pri meste?ku Ne?ujam, kde sme na kotve. Ja som ostal na lodi, take ani netum, ako to v meste vyzeralo.


Pondelok 26.8.
Pekn rno, slab vietor. Problm s ra?ajkami: pvodn npad bol praenica (aby sa minuli vajcia a nerozbili sme ich vetky v chladni?ke pri ?alom nhodnom pokuse o 360 obrat). Potom som navrhol chleba vo vajci - ke?e chlieb mal u pr dn, tak sa mi to zdalo ako dobr zlepovk. Olivier to vak po?al po svojom a chlieb najprv opekal ako hrianky a a potom ho oba?oval vo vajci. Olivier urobil Marcele samostatne ?ist praenicu. Dos? sa tm celm pred?ilo varenie a aj odchod.
Vyrame najprv do prstavu Stomorska natankova? vodu a urobi? drobn nkupy. Oli s Magdou vak niekde zmizli a tak cel posdka ?akala na lodi kedy sa vrtia. Ke? sa kone?ne objavili nepochopili nae nahnevan vrazy v tvrach a Magda ete odila do obchodu kpi? si nanuk. Vyto?en posdka kone?ne vyra smerom na Hvar (liez?). Vietor je slab, ale aj tak sme kus plachtili a kus na motor. Marina v Sv.Nedeli je vak pln a tak sa presvame do ne?alekej ztoky Lovisce na ostrov ?edro.
Ve?era zasa problm - var Marcela a do jedla dala cibu?u a cesnak. Olivier bol nasran a iel sa najes? do blzkej retiky (lo?kou). Nako?ko jeho ve?era trvala neuverite?ne dlho a priiel a za tmy, na breh sa u nik z ns nedostal.


Utorok 27.8.
Rno pr, na mori je vraj brka. Museli sme zdvihn? kotvu a kri? v ztoke, km sme sa najedli a umyli riady, lebo to za?nalo by? nebezpe?n. A potom vyrame zo ztoky na more. Mierime sp? ku Sv.Nedjelja, kde chceme s? liez?. Po?asie je u dobr, ale vietor a vlny s stle pomerne siln. Najprv si nie sme ist, ?i meme osta? aj na noc, lebo prstav je malink a na otvorenom mori sa v tomto po?as ned kotvi?. Tvria sa, e maj rezervciu. Tak najprv len na?erpme vodu a dme dku hygienu. Ale potom nm oznmili, e predsa len meme osta? a tak sa vyberieme na nkupy a liez?. U Mira zaplatme 30 Kn za osobu a dme pr ciest. M to tam ozaj pekne poroben. Tom si pochva?uje DWS, ale po bouldrovan je u unaven na normlne cesty. Po lezen si dme v blzkej retike ryby a dke morsk potvory - s vynikajce.


Streda 28.8.
Skoro rno vyrame z prstavu k Mirovi liez? (do cca 10-tej). Tie zopr ciest za 30 Kun na osobu... no ?o u. Pred 12-tou vyrame. Prve za?al prudk d?, ke? sme odrali. Pozerm ako sa k nm pomaly, ale nezadrate?ne bli vodn stena. Ideme na motor. D? za cca dve hodinky plne prestal a vy?asilo sa. Vietor je vak slab (okolo 1,4) a tak musme osta? na motore. Neskr sa vak rozfkal prjemn vietor a ?ahme na plachty. Prehodi? genovu na druh stranu u mme pomerne zmknut, tak je to v?ia zbava. Podve?er vchdzame do Velikyho Drvenika. Pri kotven sa pred viacer lode pichli dki Franczi. Najprv bol trochu problm s miestom, ale nakoniec sa nm podarilo zakotvi? medzi dve lode. Zastrjali sme sa, e by sme mali Franczom lo? ocika?. Dnes som mal narodky, tak som dostal pred pristvanm mil prekvapenie - pekn brosky?u s nutelovmi s o?kami a muffin s jointom miesto svie?ky. Bolo to zlate. :-)
Po pristan sme li s Janom na drobn nkupy a potom sme li vari? ve?eru. Magda s Olivierom dakde zmizli na hodinu-dve. Nepochopil som, pre?o nm spred obchodu chcel Oli zobra? taku ako pomoc, ke? sa potom vybrali opa?nm smerom. Neskr mi priniesli grantov jablk, ?o natrhali ktovie kde (vade ich tam bolo plno). Ale nakoniec som ich vyhodil, lebo boli ete nezrel.
Po ve?eri sme mali ma? palacinky, ale nejako to nelo, tak som to zobral do rk ja a urobil mr.


tvrtok 29.8.
Vyrame z Velikyho Drvenika a ideme norchlova? .
Magda poi?ala chalanom okuliare, ale po chvli ju za?alo hneva?, e ich nem, lebo Olivier sa rozhodol nachyta? jekov - vraj je to poch?ka. Chalani sa vak vyvalili na pli a tak ju to dos? nasieralo. Nakoniec poprosila dke deck na lo?ke, aby jej li po tie okuliare. Bolo to dos? trpne. Olivier nakoniec priiel so sie?kou plnou jekov (sie?ka bola vlastne Magdine pzdro na okuliare a norchel).
Pred 16-tou vyrame. Trochu mme problm zdvihn? kotvu, lebo je dos? veterno. V rdiu hlsia Boru. Ideme na motor do Primotenu, aj ke? pvodn pln bol kotvi? v inom prstave. Jeky s uviazan na konci lode vo vode. Ve?er sme li do Primotenu na ve?eru, zmrzlinu a pivo. V poslednom bare bola iv hudba a dos? dobr, tak nm pivko chutilo viac. Dokonca sme si s Marcelou zatancovali.
Mal poznmka - Oli sa oboma smermi len viezol, ani raz nepdloval... zato ukazoval smer.


Piatok 30.8.
Rno v Primotene. Olivier s Pe?om li do mesta na nkupy a sprchu (Oli si dal hodinov.. Pe?o vraj penil, ke? na neho musel tak dlho ?aka?). Magda znovu pindala, e chce s? na breh aj ona, ale ke? nakoniec prili, tak la plva?. Neviem ?o na to poveda?, ani Pe?o. Zjavne viacer sa sname vydra? s nervami do konca plavby. Okolo 11-tej, ke? sa vrtila Magda s Tomom, vyrame z prstavu. Pekn vietor - plachtme. Pri ot?an genovy stratm klobk. Plval na vode a bol pokus ho zachrni?, ale km sme stiahli genovu a mainsail, tak dva motorov ?lny tak rozvrili vodu, e sa klobk potopil. Ideme na motor do ztoky norchlova? (ostrov Tijat). Ke? som iel do vody, vimol som si, e jekovia s na lodi - nie vo vode. Mm pocit, e toto im dobre ur?ite neurobilo. Ale pre istotu som ich hodil zasa do vody. Voda je vynikajca. Mio s Tomom a Marcelou sa dali vytiahnu? hore na s?ae?. Ke? Tom sko?il do vody, mali problm dosta? dole lano, lebo nebolo za?aen. Hmm, s tm zjavne nertali. V ztoke sa nesmelo kotvi?, ale my sme si to nevimli a aj tak sme dali na kotvu. Na?astie, a ke? sme u odchdzali dola dka str. Normlne na bjku sa tam platilo 50 kuna/hodinu. Kto vie, ko?ko by bola pokuta. Okolo 17-tej sme sa vrtili do ibeniku, dotankovali naftu a zaparkovali v marne. Pri prehliadke lode vraj vetko ok, okrem klu. Ale ten sme ur?ite netrajchli, take verme, e u bol predtm a vetko bude ok.
Na ve?eru sme mali ma? jeky a risoto nero, ale jeky boli m?tve a tak boli len kalamre, ?o Oli kpil v Primotene. Ako druh chod bola rya a kuracie mso. Trochu sa aj popilo. Potom chalani s Marcelou li do mesta, Oli sa tie dakde vytratil, ja som iel umy? riady a spa?. Magda ostala ?ta? knihu. Jej pokus spa? s Tomom jej nevyiel.


Sobota 31.8.
Dnes mme odjazd. O 9-tej odchod z lode, potom dke kpanie sa a cesta domov.... aaaaale, trochu inak sa udialo. Rno Oli vstal a iel sa kpa? (cca 7 mohlo by?) Okolo 8 sme sa pobudili aj zbytok partie, najedli sa, pobalili. Okolo 9-tej sme ete netuili, kde je Oli. Predpokladali sme, e sa bol aj dakde najes?, ale to teda nie. Priiel, ke? u sme dvali veci do auta a ?akali len na neho. On sa ete len chcel najes? a musel sa aj pobali?.
Pe?o, Jano a Magda li do kancelrie po kauciu. Vrtili nm vetko bez akchko?vek slov. Magda bola vraj smutn, e sa nemohla ukza?, ak je ona prebornk vo vybavovan reklamci. Nakoniec sme asi okolo 11-tej vyrazili zo ibeniku. Potom u samozrejme nebolo to?ko ?asu na plnovan kpanie sa, tak sme dali len zmrzlinu a dky nkup na cestu. Na dia?nici ns zdrala dos? ve?k zpcha - asi hodinu v kolne. Ve?eru sme dali na parkovisku v Ma?arsku. Do BA sme prili krtko po 10-tej.

Cel galria


( Celý oznam | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť oznam )

Web site powered by phpRS