Dnes je 20. 09. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1222996
September7066
Dnes348

Hvar - lezenie nad morom
Zverejnené 18. 09. 2007 (8581 × prečítané)

Pliace slnko, previsnut vpencov tesy, exotick jedlo a omamn v?a stredomorskho vzduchu ...
Tde? na Hvare bol jednoducho perfektn!

Aby som za?ala pekne poporiadku... Nhodn stretnutia s Maroom a mojou kamartkou Zdenkou na mriku a Pajtne priniesli nevdane ovocie. Rozhodnutie s? na tde? na Hvar u?inili oni a my sme sa ve?mi radi pridali. V piatok ve?er sme sa teda v zostave Mio, Tom, Karol a ja ocitli v naom ob?benom dopravnom prostriedku (Miovej Octavii) a na hraniciach ?akali na nau druh polovi?ku Maroovu Octaviu. Po chvli ?akania (zatia? si ns stihol raksky policajt s baterkou a naimi dokladmi v ruke poriadne premera?) sme teda vyrazili. Na n vlet sme sa vyzbrojili 48 plechovkami piva (samozrejme Kelt a Velkopopovick Kozel). Cesta do Splitu trvala cel noc. Sprjem?ovali sme si ju klasikou: Horke Sle, Kabt, Roxette a Langerov ...

V Splite musel Mio na?riet hlboko do vrecka, lebo plnovany trajekt na Hvar bol nad nae o?akvania drah... Po super-luxusnom trajekte u len pr k?ukatch a zkych cesti?iek, prejazd tunelom la krtkova nora a boli sme v dedinke Sv. Nedelja. Po?ud?ajia 40-stup?ov hor?ava, polhodinov skalnat cesta po pobre k Mirovej chalpke (Miro je majite?om a budovate?om tamojej lezeckej oblasti uplja stena Cliffbase) a Mirove slov, e ial je vetko ubytovanie obsaden, boli neprjemnm prekvapenm... Avak, po osvieen v slanej morskej vode sme ve?mi rchlo nali vo?n ubytovanie v rodinnom dome asi 30min od Cliffbasu. Klimatizcia v izbch bola darom z neba (ial nie vetci z ns mali to ?astie. Tom a Maro si v ich izbe mohli akurt tak vyvetra?).

V dom?eku sa okolo ns stle motal mal psk, nazvali sme ho (teda vlastne ju) Kalamrka, pretoe s nami chodievala na skaly a trvila s lezcami cel de?. Asi to mala v krvi...


Kalamrka

O prekvapenie d?a sa postarala Zdenka, ktor si ete v sobotu ve?er s Maroovou dopomocou plne vyholila hlavu. Nsledne po?as td?a spotrebovala ve?k mnostvo opa?ovacieho krmu s faktorom 30, aby si svoju bielu hlvku nesplila...


Zdenka "s" a "bez"

V nede?u rno sme prvkrt oksili tamojiu skalu. Rann bud?ek o iestej nm dval potom cel tde? zabra? ... Na za?iatok sme sa pustili do ?ahkch 5c. Po pr metroch lezenia sme si uvedomili, e pri tch 5c asi zostaneme cel tde?... Cesty ili zv?a do previsov, skala bola in ne domovsk vpenec, miestami drsn, miestami plne hladk... Po troch hodinch popoliezania, ke? sme u boli dostato?ne vymarinovan a osmaen predstavovalo kpanie v mori najva?iu rados?. Pre lep poh?ad do podmorskho sveta si niektor z ns priniesli norchel a potpa?sk okuliare.


Cliffbase - prstav

Mio ?oskoro prekonal prvotn odpor namo?i? lezky do morskej vody. Bouldrovanie nad vodou si predsa nemohol necha? ujs?. Nasledoval ho aj Karol a Maro. My so Zdenkou sme m?ali jej star lezky. K bouldru sa dalo bu? doplva? (pribline 60m) alebo traverzn? v 10-metrovej vke pomocou fixnho lana od lezeckej steny na ve?k balvan a z neho zs? (prpadne sko?i?) do vody. Boulder bol pln ve?kch chytov a stupov, z vody sa sta?ilo len dobre prichyti?... ob?as nm boulder kazili prli siln vlny, pri poh?ade na ostr tes pod vodou mi nebolo vetko jedno ...


Cliffbase - deep water soloing

Obed sme si vdy spravili doma, v?inou nejak cestoviny. Zelenina a ovocie sa teili ve?kej oblube. Na skaly sme so vetkm matroom op? prichdzali a ve?er okolo 18h, ?alie dve-tri hodinky poliezli a so zpadom slnka sa vracali (prpadne nevracali...) nasp? do dom?eka.

Miro bol ku vetkm lezcom ve?mi pohostinn, ponkol ns vnom od miestneho vinra a na stole pri vchode do lezeckej oblasti nechval ?erstv hrozno. Do Cliffbasu chodili okrem lezcov (a tch tam bolo aj v tomto teple poehnane) aj nelezci dovolenkri. Pobreie je tam ndhern, mal ztoka ponka vborn monosti pre norchlovanie, Miro poi?iava kajaky aj windsurfy (ale tie iba pre sksench) a ve?k balvany su idelne na opa?ovanie...


Tom v "lezeckej pze"

?o sa tka naich lezeckch po?inov, Karol s Miom u prv de? liezli cestu Evanjelium (5c), o ktorej som ete pred odchodom ?tala len sam chvly. My sme si ju s Tomom nechvali na neskr... Maroovi sa podarilo hodi? jedin drku vletu, ke? spadol z 6a previsu v ceste Marion (5b,6a,5b). Na druh de? ju vak stato?ne preliezol.


Maro v ceste Jumper (5c)

Tom vyliezol Jumper (5c), onsightli sme Knife cut (5b)... Odporu?i? meme jednozna?ne Haide (5c), ktorej prv borhk je sce vo vke 5-6m, ale cel cesta sa lezie po krsnych chytoch a borhkov je vyie viac ne dos?. Nachdza sa v sektore Shadow, ten je pomenovan v?aka tie?u, ktor na? vrh impozantn vei?ka. Na ?u vak ?ahia cesta ako nejak 7 nevedie... Tom povzbuden spechom v Haide naliezol do nedalekho Plava? (takisto 5c). U pri obvan leze?iek ns ommil zpach (avak nie leze?iek, ale akejsi mriny, vanci odkialsi zdola z trhliny...), cesta za?na neprjemnou prou, je pln suchch morskch rias a skala je podivne mazlav... blee, tak po druh borhk nm tejto mordy sta?ilo.


Violka nm vyber cestu :-)

Ja som tila po nejakej neprevisnutej ceste, preto som nm koncom td?a vyhliadla prjemne vyzerajcu cestu Houmy (6a). Liezli sme ju expedi?nm tlom jedno cel dopoludnie a AF tlom ?alie dopoludnie. Expedcie sa z?astnil Tom (cvakol borhk v previse), ja (cvakla som asi 5 borhkov), Maro (cestu doliezol a cvakol posledn 4 borhky) a Mio (ktor tie prispel svojim snaenm). Kad ?astnk zohral k??ov a nemenej dleit lohu.

Za zmienku ur?ite stoj aj to, e Maro zvltnym spsobom pri?ahoval osy, u po prvom dni schytal utipnutie do nohy, ?al de? ho zas v jednej ceste dokonca napadol cel roj ...


Ztoka Lu?is?e

Po?as td?a sme si dovolili jeden restday na vzdialenejej avak o to krajej a opustenejej pli?ke. Ani tam sa v niektorch z ns nezaprelo lezeck nutkanie. Mio, Tom a Maro s rados?ou bouldrovali na miestnom tese. Ve?k vlny vak odrdzali kadho od padania do vody blzko skl. Zato skkanie do vody sme si vyskali vo ve?kom tle, ja som sko?ila z najv?ej vky v ivote (ke? odila vlna, tak sn? aj tri metre!) a po drobnch citovch vlevoch z preitho skoku sme doplvali nasp? na pl. Chalani si samozrejme zaskkali z v?ej vky. Nasledovalo skvel blbnutie vo vode. Ve?k vlny ns hdzali na trkov pl a op? ns odplavovali do vody... Juchuuu, to bolo smiechu! V ten de? sme si dopriali ve?ern kultrny zjazd do meste?ka Hvar a nsledn exotick ve?eru. Jedl typu: marinovan zelenina, blue fish a pecilny ov? syr paki, vm rozhodne NEodpor?am. Nakoniec sme takmer vetci skon?ili pri chutnom octopus salad alte z chobotnice. alt bol vraj friki to znamen ?erstv. ?ereni?kou na torte v ten de? bola vborn chorvtska zmrzlina. Za 14 kun (cca 60 korun) sme jej mali a z korntka vypadvala... A ?i nm t hodinov cesta autom za to stla? Jednozna?ne!


Mesto Hvar

Tde? v raji sa nm pomaly chlil ku koncu, v miestnom obchodku sme porobili drobn nkupy, ke? nm postupne dochdzali potraviny. Jablk a nektarinky mali naozaj vborn.

Idylick atmosfru celho td?a prekazil iba jeden raz, ktor utrpel v jedno rno ?esk lezec pri sp?an z vylezenej cesty. Zhodou okolnosti precenil d?ku lana vzh?adom na d?ku lezenej cesty (cesta mala okolo 37m a jeho lano vraj 70) a jeho isti?ka nespozorovala bliaci sa koniec lana. Nasledoval 5-metrov pd,krik od bolesti a okovan poh?ady prtomnch lezcov. Okolostojaci preukzali duchaprtomnos?, Karol privolal Mira, Tom zabehol po miestneho lekra (natastie pvodom Slovka) a Maro zavolal zchranku. Po zd?havom prevoze do nemocnice v Splite sa na?astie zistilo, ze nelo o vny raz.

Posledn ve?er lezenia sme sa rozl?ili s Mirom aj so skalami pri plechovke miestneho piva Zlatorog. Samozrejme, to nm u nae slovensk pivo dvno dolo... Ete mm pred o?ami iariv mesiac, ktor ve?er osvetloval morsk hladinu pred Cliffbasom. Rozl?ili sme sa aj s rumunskmi lezcami, ktor sa s nami podelili o svoje pocity z domoviny a z pomerov ak tam maj.


Plny na jese? - Paklenica - Ani?a Kuk

V sobotu rno sme sa rchlo zbalili a vyrazlili na dlhuuuuuu cestu domov. V prstave Su?uraj, kde sme sa naloili na trajekt, sme predtm museli vyst? vcelku dlh kolnu. Trajekt to bol skromnej, ne ten zo Splitu, ale cenovo vhodnej. Cesta Chorvtskom bola nekone?n. Na ve?eru sme si urobili zastvku v Paklenici, mekke mnohch svetovch lezcov. Poplatok 5 eur za vstup do parku ns neodradil, u Mira sme si u zvykli na prjemnejie 3 eur. Vyt?ili sme si ?alsiu hromadu nemalch cie?ov, poobdivovali krsu vysokch skl a tko zvideli lezcom, ktor tam liezli... Nasledovala ve?era v ne?alekom prmorskom penzine a cesta cez Slovinsko a Ma?arsko a domov do naej rodnej vlasti. Bratislava ns privtala v nede?u rno o 5.h, ctili sme sa ako vyplut zo mka?ky, avak obohaten o hromadu zitkov a krsnych spomienok.

Hvar vlet mem ohodnoti? jedinm slovom: juchuuuu!

Viac fotiek njdete na Miovej strnke.


Súvisiace články:
Skalkotrip II (18.09.2008)
3v1 (S?ov, Porbka, Machnat) (05.09.2007)
Arco, 1.-9. jla 2005 (22.10.2005)
FREE SEZNA OTVOREN! (18.02.2003)

[Aktuálna známka: 1,00]
hodnotenie článku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: Viola | Počet komentárov: 6 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS