Dnes je 20. 09. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1222983
September7053
Dnes335

3v1 (Sú?ov, Porúbka, Machnatô)
Zverejnené 05. 09. 2007 (9935 × prečítané)


Sú?ov, Porúbka a Machnatô - to sú tri oblasti, ktoré sme absolvovali v priebehu jedného týžd?a. Ke?že Katka kone?ne za?ala aktívne liez? (:-) na Branovu rados?), rozhodli sme sa, že pôjdeme na našu prvú spolo?nú lezeckú dovolenku a strávime ju na Slovensku a tak kone?ne spoznáme aj oblasti vzdialenejšie od Pajštúnu a skál v okolí Bra?ovej rodnej hrudy (Kamenné vráta, Beckov, Skalka pri Tren?íne).Sú?ov
Víkend pred dovolenkou sme boli na poabsolventskom stretnutí v Sú?ove a ostal nám tam ešte jeden rest, dovolenku sme teda zahájili v Sú?ove. Cie? sme si splnili vylezením cesty Rapsódia v modrom. V sprievodcovi sú síce písané tri d?žky, ale s dvomi to bolo jednoduchšie. Prvý štand sa nám, ale dobre osved?il pri zla?ovaní. Prvá d?žka tak získala vytrvalostnejší rozmer so 14-timi borhákmi. Od druhej d?žky sme o?akávali trošku viac, ?o sa d?žky týka. D?žka mala iba 5 borhákov, ale mala zato krásny kolmý za?iatok. Z vrcholu sa nám naskytol krásny výh?ad na dolinu, dedinu Sú?ov, hrad ako aj na vrchol dvojd?žkovej cesty Hodvábna cesta za 6, ktorú sme liezli pred týžd?om.


Bra?ova lezka zvaná tiger- lazar a výh?ad na Sú?ov z Rapsódie v modrom

V Sú?ove sme strávili len jeden de? z našej dovolenky, po?as ktorého sme vyliezli ešte zo dve cesty v Obelisku s obtiažnos?ou okolo 6 a tým sa lezecký de? pre nás skon?il. Ve? na za?iatok by veru sta?ilo a aby to nebolo len o lezení, išli sme sa pozrie? aj na Sú?ovský hrad. Ve?a z neho teda nezostalo ale tým je dokonalo maskovaný a kto ho chce vidie? musí si to vyšliapa?. Tu majú turisti možnos? uvidie?, to ?o si lezci musia najprv krvopotne vyliez?, by to aj oni uzreli. Obutí v sandáloch ako správny lezci :-))) sme sa vydali opa?ným smerom ako sme prišli po zelenej do dedinky Sú?ov. Bolo to nanajvýš dobré rozhodnutie to vám teda povieme a túto cestu by sme odporu?ili každému... Po?as trasy, ktorá sem-tam dosahovala obtiažnos? 3+, sa nám naskytol nádherný výh?ad na skalné mesto bizardných tvarov, ktoré vznikli eróziou zlepenca. Najviac nás zaujal obrovský skalný útvar zvaný Gotická brána. Keby sa táto turistická trasa nachádzala v Rakúsku, cestovky by ju ur?ite ponúkali ako vyhliadkovo najkrajší zájazd z ich ponuky, ale ?o už ke? je to „iba“ na Slovensku.


Gotická brána

Postreh ?. 1: Je ?ažké by? vodi?om :-( , lebo Popea neosvieži tak ako Staroprame? - koniec reklamného bloku.

Porúbka
?alšia oblas?, ktorú sme si vybrali na potulkách Slovenskom, bola Porúbka. Tú sme si vybrali na odporú?anie Žilin?anov (Katkiných rodákov), ktorých sme stretli na Pajštúne. V Porúbke sme strávili dva dni. Nájs? kemp „Slne?né skaly“ ani skaly nie je problém, kdeže sú hne? ved?a hlavnej cesty. Ráno vás teda nezobudí bzukot v?ielok ani cvrlikanie cvr?kov ale rachot aut. Kemp je dos? ve?ký a je dokonca aj s bufetom (?iže za pivom a rýchlym ob?erstvením nemusíte ?aleko), so sprchami, teplou vodou, ko?mi, poníkmi, bielymi kamzíkmi, malými ma?iatkami, psami, ktoré ich nahá?ajú .... a dokonca boulderom v kempe nazvaným Opilecký (názov dostal asi preto, že ke? ráno vstanete po opici, môžete si ís? hne? pretiahnu? hnáty na previsnutom boulderi).
Skaly sú vidite?né hne? z cesty od Rajca. Jednotlivé oblasti sú roztrúsene v dos? strmom svahu a sú umiestnené pekne za sebou. Po ceste možno natrafi? na vyhrievajúce sa slepúchy, takže pozor!!! Ale ke? sa dostato?ne z?aknete a pridáte k tomu aj hysterický krik, slepúch sa za?ne meta? a kotú?a? dole svahom, takže o zábavu máte postarané.
Prvý de? sme za?ali liez? na Hrádku, kde je zopár ?ahkých ciest (okolo 5), ktoré sú na túto oblas? nadštandardne odistené (t.j. rovnako ako Pajštún).


Hrádok - dáma ide do Dámskej pä?ky

Potom sme prešli na Srpovú vežu, ktorá sa nachádzala hne? oproti Hrádku. Najprv sme liezli zo zadnej strany, lebo tam boli aspo? nejaké istenia a s menším doistením to šlo celkom v pohode.


Srpová veža - bez mena

Avšak cesty na prednej stene Srpovej veže sme už radšej liezli na hornom lane, lebo na dva kruhy na 20-metrovej ceste , kde prvý bol asi vo výške 7 m sme si netrúfli ani so zakladaním aj ke? sa volala Nebeská 6.
Na Hrádku sme týmto skon?ili, ke?že naše maximum je zatia? asi 6+. Vä?šina ?alších ciest ako tak istených bola už mimo náš rozsah, preto sme sa presunuli ?alej k Cigánke a Pani?ke. Snažili sme sa pritom nemyslie? na to, že týmto strmákom sa musíme vráti? aj naspä? pokia? možno po dvoch. Naše obavy, ?o sa týka odistenia sa naplnili. Na Cigánke sme si teda dali Vylomený zub 5+ s tromi kruhmi a d?žkou asi 20 m. Na vrchole nás ?akal zošit na zápis a ako bonus pekný výh?ad do doliny.
Na Pani?ke nám stála za pokus cesta Direttissima 6, ktorá je pekne odistená 9 borhákmi na asi 27 m. Cesta bola vyrovnaná po?as celej d?žky s ostrým vápencom.


Pani?ka - Direttisima

Slne?né skaly a Lieta?ky sme si nechali na ?alší de?. Na oboch skalách je lepšie liez? popoludní na rozdiel od Hrádku, kde je možné liez? resp. isti? po celý de? v tieni vysokých borovíc. Za?ali sme Slne?nými skalami, kde sa nachádzajú pomerne dlhé a celkom dobre odistené cesty. Len to prvé istenie je vždy akosi vysoko (cca 5m nad zemou). To asi preto aby sa tam hocijaký holobriadok nevešal. Tu sme si vyskúšali viacd?žkové lezenie na dvojd?žkovej ceste Športová 5 s cho?ákom dole. Túto cestu, po?as ktorej sa nachádzalo viacero traverzov, sme si celkom dobre užili, lebo sme ju liezli v najvä?šom teple v ?ase obeda. Bola to taká menšia príprava na Tatry.


Slne?né steny - Po hrane

Doposia? sa nám nepotvrdilo, že Porúbka je vyšmýkaná oblas? ako to spomínajú v sprievodcovi alebo ako sme po?uli od ?udko-lezcov, až kým sme neprišli na Lieta?ky. Táto ?as? bola vyšmýkaná asi preto, lebo ?lovek sa moc nepretrhne, aby sa k ním dostal. Lieta?ky sa nachádzajú za kempom na rovinke a na úrovni rieky. Je to už mimo kempu a s ohniskom, ?iže je tu možné aj spa?. V tejto ?asti sa nachádza aj dos? boulderov, ale my sme to moc neocenili. Jediná nami lezite?ná cesta bola Letecká 6+ , ktorá nám aj padla za obe?. Znovu mala prvé istenie dos? vysoko.

Postreh ?. 2: Ak nebudete zaklada?, na vä?šine ciest si vysta?íte s tromi expreskami.

MACHNATÔ
O?arení krásami Považia vydali sme smerom na východ od Žiliny - na Liptov. Tu sme zakotvili v ?alšej lezeckej oblasti Machnatô, o ktorej sme sa dopo?uli od Katkinej sesternice z Liptovského Mikuláša. Tu sme strávili 3 dni.
Po príchode do Demänovskej doliny sme si išli najprv autom obzrie? situáciu, aby sme sa vedeli lepšie zorientova?. Lezecká oblas? sa nachádzala hlbšie v doline pri Lú?kach. S vizuálnou lokalizáciou problém nebol, lebo skaly sú dobre vidite?né aj od cesty. Potom sme sa ubytovali v kempe ATC Bystrina, ktorý sa nachádzal na za?iatku Demänovskej doliny. Neskôr sme sa na skaly vybrali pre zmenu pešo a ke?že sme mali sprievodcu, v ktorom bola pekná mapka, išli sme pod?a nej. To sme ešte netušili, že ten potô?ik, ktorý je v sprievodcovi nazna?ený, je zarastené a vyschnuté korýtko (vo?ným okom ?ažko vidite?né) a my sme sa striktne držali nejakej horskej bystrinky, takže sme sa trochu odklonili od trasy. Naš?astie sme stretli tetu hubárku a tá nás vyviedla z omylu. Z toho plynie ponau?enie: „Treba da? na prvý dojem a sprievodcu si necha? na lezenie.“
Prístup ku skale z kempu trvá pešo dos? dlho, ke?že je to asi 6 km do mierneho kopca (a ?lovek si chce aj zaliez? a nielen turistikova?), ale naš?astie tam chodí aj autobus (zástavka Lú?ky) v celkom rozumných ?asoch. Na Lú?kach sa nachádza aj ve?ké parkovisko, ktoré je zadarmo. Neskôr sme zistili, že motorizovaní lezci v pohode parkujú priamo pri ceste na odbo?ke s tabu?ou „Súkromný pozemok“. Tu sa nachádza menšia trávnatá plocha na odstavenie auta. My sme vyskúšali všetky tri spôsoby dopravy (pešo, autobusom a autom). Ak si chcete dobre zaliez?, pokra?ujte pri tabuli „Súkromný pozemok“ rovno po cesti?ke až k prístrešku (cca 5 min.) a netrepte sa priamo hore ku skalám, tak sa dostanete na Spodnú terasu a Hornú terasu, takto ako sme to urobili my.
Na Hornú terasu sa neoplatí moc ís?, lebo sú tam ve?mi biedne odistené cesty. Oblas? je vhodná pre lezcov s vysokým morálom. Na Spodnej terase - sektor A je už toho na výber ove?a viac a je z nej pekný výh?ad na Chopok. Nevýhoda je, že skala je orientovaná tak, že tu svieti slnko po?as celého d?a. My sme tu liezli na hornom lane cestu ?avý kút 5+, z ktorej sa dalo sa zhodi? lano z hora. Cesta bola dos? vyšmýkaná a dlhá 25 m. V ceste bolo zopár kruhov ?aleko od seba. V jej okolí sa nachádzajú najdlhšie cesty. Tie naj?ažšie cesty boli dobre preistené, takže aj búcha?i sa tu vyšantia. Ako sme postupovali chodníkom ?alej, istení na cestách pribúdalo. Na ceste Okolo žltého previsu 5 sme dokonca ešte videli prach po ?erstvom v?taní borhákov.


Okolo žltého previsu 5

Sektor B bol celý na novo odistený borhákmi a s prascami ako vratnými bodmi. Sú to síce krátke, ale že vraj pekné cesty (hovoria miestny) okolo 7. Chceli sme vyskúša? nejaké cesty 7 - , ale nezostal už ?as (treba si nie?o aj necha?, aby bol dôvod vráti? sa), ke?že sa za?alo stmieva? a Katka sa bála medve?ov.
Na druhý de? sme išli priamo k prístrešku, ktorý bol umiestnený pekne v tieni stromov, s ohniskom a posedením priamo pri skalách. Našli sme tu oznam, že skupiny nad 5 osôb, by sa mali hlási? horolezeckému klubu Jasná, ktorý to tam spravuje. Tu to už bolo o nie?om inom. Kone?ne sme mohli sme liez? aj v tieni a pomerne ve?a ciest je už doistených planžetami najmä Ve?ký kostol.
Na za?iatok sme sa išli rozliez? na Bránu. Tu sa nachádzajú trošku vyšmýkané a kolmé cesty (5) s ?ažšími nástupmi (a ešte aj s križiakom v previsnutom nástupe). Na Ohniš?ovke sa nachádzajú pomerne dlhé, slabšie odistené cesty. My sme vyliezli Ohniš?ovku 5+, ktorá sa vraj lezie na sú?aži na rýchlos?.


Prístrešok pod Ohniš?ovkou

Potom za?alo prša?, tak sme sa utekali skry? pod prístrešok.
Na tretí de? sme liezli na Ve?kom kostole. Tu boli najkrajšie a asi aj najviac lezené cesty, vä?šinou kolmé a s menšími prevismi. Na ceste Za odštepom 6 Katka skoro prišla o oko neby? slne?ných okuliarí, ktoré stlmili náraz kame?a. Znova nás vyhnal dáž?, takže prístrešok padol vhod.


Ve?ký kostol – Jednokruhová - variant 5

Postreh ?. 3: Do kempu ATC Bystrina sa odbo?uje z hlavnej cesty do?ava smerom z Liptovského Mikuláša, púta? – ve?ký billboard sa nedá vo?ným okom prehliadnu?. Pod kempom sa nachádza bufet trošku drahší (drahší ako ve?ierka v Bratislave) a reštaurácia Koliba dos? drahá (celá dolina je finan?ne náro?nejšia). Potraviny sú aj v ne?alekej Pav?inej Lehote, alebo na za?iatku Liptovského Mikuláša sa nachádzajú hypermarkety.

Zhrnutie:
Vo všetkých oblastiach, ktoré sme po?as dovolenky navštívili, sa nám liezlo dobre i ke? sme si chví?u museli zvyka?. Bra?o si potužil morál, no na ako dlho je otázne. Katka získala nové lezecké skúsenosti a ponau?enie, že nie je vápenec ako vápenec a brizolit je na nohy najlepší a aj na hornom lane sa dajú nabi? celkom dobre ústa.
Prieskum ukázal, že ak si chce ?lovek dobre zaliez? na Slovensku, musí v pohode liez? sedmi?ky, nosi? minimálne sadu ?okov a ma? dobrý morál t.j. ráta? s dlhšími odlezmi.


Nie?o navyše

Bralie – Ve?ký vrch
Naša zábudlivos? nás doviedla do oblasti pre nás zatia? neznámej Bralie – Ve?ký vrch, ktorá sa nachádza 4 km za Partizánskym smerom na Prievidzu. Cesta k nej vedie cez kame?olom. Potešil nás len 5minutový nástup ku skale. To sa teda hocikde nevidí. Tento tip spolu s info z Jamesáka sme dostali, pri zhá?aní prilby, lebo naše sa nám nezmestili k obleku a šatám na svadbu (proste sme ich zabudli), od Bra?ovho susedo-lezca z Ruskoviec. Popis aj s nákresom bol uverejnený v Jamesáku (nevieme kedy). Všetky cesty sú nanovo odistené so zla?ákmi. V strede skaly dominuje ve?ký previs, pod ktorým sa nachádza ohnisko s posedením. Aj ke? sú cesty previsnuté, sú v nich ve?ké diery (ve?kos? klesá s rastúcou obtiažnos?ou), takže pohoda. Cesty tu majú obtiažnos? od 5 do 9 t.j. vyberie si každý. Ke? niekto pôjde na Hrádok a ostane mu trochu ?as, tak si sem môže odsko?i?.


Bralie

Höllental tak toto bol asi vrchol našej lezecko-rekrea?nej dovolenky. Risk s po?asím nám vyšiel a nás ?akali „tri“ dni lezenia v Rakúsku spolu s Mišom a Karolom. Ke? sme prišli do Keiserbrunnu, bolo už pomerne neskoro. Hne? po ukame?ovaní stanov, sme neodolali a išli si omaka? skalu na vežu nad kempom. Ve? sme sa sem neprišli len vyspa? a prša? mohlo za?a? ?ochví?a. Ráno nás ve?ká obla?nos? prinútila zamyslie? sa (už hlbšie) nad programom d?a. Možnosti boli nasledovné, pivo v alpskej kr?me alebo lezenie v daždi. Veriac optimistickej predpovedi po?asia sme vyrazili na Frisbeeplatte, kde lezci nášho formátu môžu šanti? celý de?. Katke sa tu ve?mi pá?ilo a tak ?ahala cesty o dušu, na jednej ceste niekedy minula celú sadu expresiek. Na záver nášho pobytu sme sa na základe odporú?ania, rozhodli vyskúša? nie?o viacd?žkové, preto sme sa vybrali zdola? cestu King Kong Koarl 6+ (obl.5) s d?žkou 130 m. Nabalili sme si batôžtek s vodou, jedlom, bundami a topánkami, ale to sme ešte netušili, že s ním nedokážeme liez? ?ažšie veci. Takže okrem samotného lezenia sme museli zo trikrát vy?ahova? aj batoh ako takú svinku (naš?astie nebol ?ažký). Aj práce s lanom bolo ve?a, ke?že ?ahanie pripadlo na Bra?a (okrem prvej d?žky) a jednotlivé d?žky ani z ?aleka nevyužili našu d?žku lana. Cesta nemala priamu líniu, viedla zo strany na stranu a trápi? sa s ?ahaním lana ako aj riskova? dlhší pád nám zato nestálo. Po pár hodinách sme „opi?iaka“ zdolali, ?o hodnotíme za svoj dosia? naj výkon. To sa odzrkadlilo aj na našom zdraví. Bra?o si odniesol dvojd?ovú svalovicu hornej ?asti tela a Katka natiahnuté rameno.

Našu dovolenku sme ukon?ili na Kamienkoch (Kamenné vráta), ktoré sú mimochodom asi naša najob?úbenejšia oblas?. Tá sa nachádza pri Tren?ianskych Tepliciach. Nástup k skale netrvá dlho pokia? máte auto a nemusíte sa trepa? pešo zo železni?nej stanice cez celé mesto a chatovú oblas?. ?o viac doda?, je tu pekné prostredie, srnky, nádherný výh?ad, dobre odistené cesty a možnos? prespania na lúke pod skalami.


Kamienky

Postreh ?. 4: “Všade dobre, doma najlepšie.“

Fotky z našej prieskumnej výpravy nájdete tu: http://picasaweb.google.com/cahojisko/3v1AleboSuOvPorBkaMachnat

Na záver chceme po?akova? naším sponzorom Ras?ovi, Zuzke, Robovi a Ma?ovi, v?aka ktorým sme strávili prijemné chvíle dovolenky.

Katka a Bra?o


Súvisiace články:
Skalkotrip II (18.09.2008)
Hvar - lezenie nad morom (18.09.2007)
Arco, 1.-9. júla 2005 (22.10.2005)
FREE SEZÓNA OTVORENÁ! (18.02.2003)

[Aktuálna známka: 1,00]
hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: Brano a Katka | Počet komentárov: 6 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS