Dnes je 23. 10. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1226657
Október2586
Dnes41

Skialpinistická záchranka
Zverejnené 19. 12. 2006 (4892 × prečítané)

Mnohým z nás sa skialpinizmus pá?i aj preto, že sme ?aleko od hlu?ného davu a svahov preplnených sviato?nými lyžiarmi. Lyžujeme v zabudnutých dolinách, prechádzame po hrebe?och hôr, prekonávame neprístupné územia zasypané snehom. Neupravený terén je však náro?nejší a aj riziko nehody je vyššie. V prípade úrazu každá minúta, o ktorú sa zranený skôr dostane do rúk profesionálnych zdravotníkov ?i do nemocnice, može by? cenná.

Nie vždy sa však môžeme spolieha? na pomoc profesionálov. Sie? mobilných telefónov nemusí by? dostupná, postupu záchranárov môže bráni? zložitý terén, vrtu?ník nemôže vzlietnu? kvôli neletovému po?asiu (alebo kvôli hrubým chybám v koordinácii, ako sa to stalo napríklad Vande na Širokej veži). Vtedy sa treba spolieha? len na svoje vlastné sily a schopnosti. Mali by sme vedie? poskytnú? postihnutému prvú pomoc a odtransportova? ho. Práve o technickej ?asti transportu bude pojednáva? tento ?lánok. K písaniu ma inšpirovali otázky mojich kamarátov, pred ?asom som sa aj ja dostal do situácie, ke? sme v Alpách zachra?ovali našu kamarátku. Vtedy to naš?astie skon?ilo dobre. Aby som to zachra?ovanie vysvetlil dostato?ne fundovane, skúšal som nájs? nie?o na internete. Možno som len zle h?adal, ale nenašiel som ni?. Preto som sa rozhodol spracova? túto tému do krátkeho ?lánku. Naj?astejšími úrazmi pri lyžovaní sú zranenia dolných kon?atín, zlomeniny, luxácie a pod. Sú to bolestivé zranenia a postihnutý je imobilný. Potrebujeme ho transportova?, no k dispozícii je len to, ?o máme so sebou – lyže, pali?ky, batoh, lavínová lopatka, prípadne to, ?o sa nachádza v okolí, napr. konáre stromov a pod. Ale aj z tohto mála vecí dokážeme vyrobi? núdzové sane na transport zraneného. Pri ich výrobe budeme potrebova? tenkú šnúru. V núdzi si pomôžeme šnúrkami z topánok, resp. z papu?e lyžiarky, z kapucne, z bundy, popruhmi z batohu. Je však lepšie vždy nosi? so sebou rep šnúru, ktorú si môžeme kúpi? v každom obchode s horolezeckým materiálom.

 Obr. 1
Obr. 1

Za?nime so stavbou saní. Lyže položíme ved?a seba do tvaru písmena A (obr. 1). Pätky viazania sú od seba cca 25cm, akurát tak, aby sa dalo na saniach dobre sedie?. Rukovä? z lopatky použijeme ako prie?ku saní a umiestníme ju k pätke viazania. Konkrétne umiestnenie záleží od typu viazania. Ako alternatívu k rukoväti z lopatky môžeme použi? teleskopickú pali?ku bez tanierika (obr. 2), cepín alebo konár zo stromu. Pomocou dvoch kúskov šnúry rukovä? pevne priviažeme k viazaniu (obr. 3). Dbáme na to, aby sa spojenie nešmýkalo po rukoväti, z každej strany viazania silno omotáme rukovä? 2-3 závitmi šnúry (obr. 4, 5).  Na pripevnenie jednej lyže k rukoväti lopatky ako na obrázku bola použitá šnúra o d?žke 100cm, ?o sa mi zdá ako vyhovujúce minimum.
Obr. 2
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 5

Teraz prejdime ku špi?ke lyží. Najprv popíšem ideálny prípad, ke? máme skialpinistické lyže s dierkami na špi?ke a lavínovú lopatku taktiež opatrenú dierkami. Postupujeme pod?a obrázkov (obr. 6, 7, 8, 9, 10). Tento spôsob však nie je univerzálne platný, je šitý na mieru na moje lyže a lopatku, dospel som k nemu dlhým vývojom typu pokus-omyl. Váš postup môže by? odlišný pod?a toho, aký tvar majú špi?ky vašich lyží ?i použitá lopatka. Nebojte sa používa? vlastnú hlavu. Minimálna d?žka použitej šnúry je 70-80cm. Je však dobré, ke? kus šnúry zvýši, spravíme z nej slu?ku, ktorá sa neskôr ešte zíde. Ak spúš?ame sane dolu strmým kopcom, zachránca vpredu pridržiava a usmer?uje sane práve pomocou tejto slu?ky. Na zviazanie špi?iek ako na obr. 10 bola použitá šnúra o d?žke 100cm, ale môže by? aj dlhšia.
Obr. 6
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 8
Obr. 9
Obr. 9
Obr. 10
Obr. 10

Lopatku na špi?ku saní nemusíme vôbec použi?. Spojíme špi?ky jednoduchým zviazaním (obr. 11, 12). Posta?í nám o ?osi kratšia šnúra, asi tak 60-80cm.
Obr. 11
Obr. 11
Obr. 12
Obr. 12

Ve?mi jednoduché a efektívne riešenie je použi? na spojenie lyží malú karabínku (obr. 13).

Obr. 13
Obr. 13

Premýš?al som, aký je rozdiel, ak použijem lopatku na špi?ke alebo nie. S lopatkou je špi?ka širšia, zranený má trošku viac miesta. Subjektívne sa mi tiež zdalo, ke? je hlboký sneh a použijem lopatku, špi?ka saní nemá tendenciu zabára? sa do snehu, ale skôr k?že po povrchu, tým pádom vynaložíme menej energie na ?ahanie. ?alšou dilemou je, ?i stúpacie pásy necháme na lyžiach alebo nie. Pod?a môjho názoru, radšej necha?, pretože ak zraneného spúš?ame dolu kopcom, sane sa tak ?ahko nerozbehnú. Za istých okolností je to lepšie aj do kopca. Ak budeme ?aha? prevažne v rovinatom teréne bez ve?kých stúpaní ?i klesaní, vtedy sa menej unavíme ak pásy nebudú. Problém bude s ?astým nahadzovaním a odoberaním pásov zo saní kvôli spojeniu na špi?ke. Ke? máme vpredu lopatku, musíme spojenie rozobra?. Ak sú špi?ky len previazené cez dierky, vieme nasadi? ?i zloži? pásy jednoduchšie. ?o ke? lyže nemajú na špi?ke dierku? Je to síce vä?ší problém, ale aj tu sa naskytá isté riešenie. Budeme potrebova? asi 230-250cm šnúry navyše a D-karabínu (HMS nie je vhodná). Karabínu priviažeme na stred šnúry lodným uzlom alebo len omotáme šnúru okolo karabíny (obr. 14). Konce šnúry priviažeme ku špi?ke viazania. Našim nepriate?om je prie?ažnos? šnúry, musíme ju poriadne napnú? a tak priviaza? (obr. 15). Použitú karabínu už nikdy nebudeme používa? na lezenie, hrany lyží zanechajú v karabíne ostré ryhy, ktoré budú ni?i? lano.
 
Ak nemáme karabínu, v strede šnúry spravíme oko akurát tak ve?ké, aby sme ho vedeli nastoknú? na špi?ku lyží (obr. 16). Slabinou tohto riešenia je, že rep šnúra sa môže ?ahko predra? na ostrej hrane lyže. Hranu preto vypodložíme kusom nejakej pevnej tkaniny, rezervnou rukavicou, ?iapkou a pod. Upozor?ujem však, že toto nemám osobne odskúšané.
Obr. 14
Obr. 14
Obr. 15
Obr. 15
Obr. 16
Obr. 16

Kostru saní máme teda hotovú. Vyprázdnime batoh a použijeme ho ako podložku pod telo zraneného. Batoh je ur?ite vybavený množstvom popruhov a šnúrok, nie je preto problém zafixova? batoh k viazaniu (obr. 17).

 Obr. 17
Obr. 17

Priviažeme kus dlhšej šnúry (cca 300-350cm) bu? k pätke viazania - v prípade, že budeme spúš?a? dole svahom, alebo do slu?ky na špi?ke saní, ke? budeme sane ?aha? (obr. 18,19). Odporú?am použi? hrubšiu šnúru, nebude sa pri ?ahaní saní tak zarezáva? do dlaní. V istej knihe som videl obrázok, ke? sa na istenie zozadu použila šnúra a k oku na špi?ke saní sa priviazali pútka z lyžiarskych palíc. Vznikli tak tzv. kanadské sane. Zraneného transportujú dvaja záchranári na lyžiach, ?o teoreticky môže by? rýchlejšie ako peši. Toto je však zase teória a upozor?ujem, že som to zatia? nikdy neskúšal. Tiež je otázne, ?i by teleskopické pali?ky vydržali tento druh zá?aže.
Obr. 18
Obr. 18
Obr. 19
Obr. 19

Sane sú hotové, môžeme za?a? s transportom. Zraneného teplo oble?ieme. Záchrancovia mu radi poskytnú vlastné oble?enie, ve? pri ?ahaní saní sa ešte zahrejú dos?. Ak zranený môže sedie?, sadne si nohami dopredu. Ak bude leža?, uložíme ho hlavou ku špi?kám lyži, pod hlavu mu dáme fleecovú bundu. Netvrdím, že tu popisovaný postup je metodicky správny úplne na 100%. Je iba informatívny, netreba sa ho strikne drža?. Každá reálna situácia naostro bude aj tak silná improvizácia. Je však dobré aspo? raz si to vyskúša? tréningovo, aby ste mali predstavu ako také sane vyzerajú, ako dlho trvá kým sa konštrukcia rozsype, ke? nedotiahnete uzly dostato?ne pevne, odmera? si príslušné d?žky šnúr práve na tie vaše lyže a viazanie. Ak má niekto bohatšie vedomosti o stavbe núdzových saní, budem rád, ak pošle príspevok do diskusie. Celý ?lánok sa môže priebežne obohacova? aj o vaše skúsenosti. Dúfam, že popis bol dostato?ne zrozumitelný, ale ešte viac dúfam, že to nikto z vás nebude skuto?ne potrebova?.


Použité šnúry (obr.20):
 • 2 x 1m na priviazanie prie?ky saní k viazaniu, hrúbka 4mm
 • 60-80cm ak zviažeme špi?ku lyží cez dierky alebo 80-100cm ak použijeme na špi?ku lopatku, hrúbka 4mm
 • ak špi?ka nemá dierku, ?alších 230-250cm šnúry, hrúbka 4mm
 • 3 – 3,5m na ?ahanie, hrúbka 5-6mm

 • Obr. 20
  Obr. 20


  Súvisiace články:
  Vystraha!!! (15.04.2013)
  Improvizovaná záchrana na skalách (18.03.2012)

  [Aktuálna známka: 1,15]
  hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

  ( Celý článok | Autor: Martin Schlachta | Počet komentárov: 11 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

  Web site powered by phpRS