Dnes je 13. 08. 2020   | PoÄŤasie v EurĂłpe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | RozšírenĂ© vyhÄľadávanie    
  ?lánky
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Naj?ítanejšie ?lánky
Ako písa? ?lánky

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia ?itate?ov
Ak máte záujem dostáva? nové ?lánky na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Po?ítadlo prístupov
Celkom1204049
August10131
Dnes155

Správa z Výro?nej schôdze Alpin Club LOKOMOTÍVA Bratislava
Zverejnené 24. 03. 2006 (4024 × prečítané)

D?a 16. 3. 2006 sa v KOTOL?A PUB konala Výro?ná schôdza nášho klubu. Pre nezú?astnených prinášame v skrátenej forme info o jej priebehu a mimochodom, opä? sme volili výbor klubu. Vo fotogalérii nájdete pár obrázkov o tom, ako sme sa vážne tvárili a dokonca výnimo?ne disponovali istým druhom odevnej elegancie.

Prítomní:

32 osôb, ?o tvorilo 46,37 % ?lenskej základne klubu. Pod?a stanov klubu, Hlava 8, bod 8.3, sa tým Výro?ná ?lenská schôdza stala uznášaniaschopnou. 

 
Program:  

 1. Otvorenie Výro?nej schôdze a schválenie programu
 2. Ur?enie pracovnej skupiny pre zabezpe?enie priebehu VS
 3. Správa o stave klubu
 4. Vyhodnotenie metodickej oblasti
 5. Správa o hospodárení klubu
 6. Vo?ba výboru klubu 
 7. Predloženie návrhu Plánu ?innosti a rozpo?tu na rok 2006
 8. Beseda
 9. Záver

 

1. Otvorenie Výro?nej schôdze a schválenie programu 

Výro?nú schôdzu Alpin Clubu Lokomotíva otvoril a viedol predseda klubu Marián ?igáš. Privítal prítomných a dal schváli? program Výro?nej schôdze. Zárove? oznámil, že z dôvodu dlhodobého pobytu mimo územia Slovenska nevidí svoje ?alšie zotrvanie vo funkcii predsedu klubu za prínosné pre klub a zo svojej funkcie preto odstupuje.
Program bol schválený jednomyse?ne.


2. Ur?enie pracovnej skupiny pre zabezpe?enie priebehu V?S

Zapisovate?: ?ubomír Galanský
Evidencia prítomnosti: Eva Pavlaninová
S?ítanie hlasov: Monika Ban?anská, Eva Pavlaninová
Overovate? zápisu: Rastislav Michálek

3. Správa o stave klubu (skrátená)

Správu predniesol predseda klubu Marián ?igáš. ( Plná správa je uvedená v Zápisnici z Výro?nej schôdze).

Stav ?lenskej základne:

Ku d?u 16. 3. 2006 AC Lokomotíva evidoval 69 ?lenov. Toto ?íslo zah??a jednak osoby s ?lenstvom z roku 2005 platným do konca mesiaca marec 2006, ako i osoby s obnoveným alebo získaným ?lenstvom pre rok 2006, ktorých bolo ku d?u konania Výro?nej schôdze zatia? 50. Preto zhodnotenie stavu ?lenskej základne bude môc? by? vykonané až ku d?u 1. 4. 2006.

Stav klubu za rok 2005

Zhrnutie pozitív :

 • organizácia základných skalolezeckých kurzov pre nových ?lenov klubu.
 • za?alo sa investova? z klubových prostriedkov do materiálnej podpory aktivít?lenov
 • oživenie klubových lezeckých akcií (Arco, El Chorro, Alpy, 81.THT, spolo?né výjazdydo rôznych skalných oblasti, ... at?)
 • zabezpe?enie servisu poistenia v Alpenvereine pre ?lenov klubu
 • klubová spolo?enská akcia „Posledné zlanenie“

Zhrnutie negatív :  

 • slabá spätná väzba s ?lenskou základ?ou, hlavne v otázke jej potrieb ktoré by mohol zabezpe?i? práve klub niektorou z foriem materiálnej ?i finan?nej podpory
 • pasivita ?asti ?lenov

 

4. Vyhodnotenie metodickej oblasti (skrátené)

Správu predniesol podpredseda – metodik klubu ?ubomír Galanský. ( Plná správa je uvedená v Zápisnici z Výro?nej schôdze).
Hlavná ?as? aktivít v metodickej oblasti zabezpe?ila prípravu a realizáciu Základného skalolezeckého kurzu pre nová?ikov klubu.V roku 2005 ukon?ilo úspešne ZSK závere?nými skúškami 11 osôb z 12-tich.
V roku 2005 / 2006 navštevuje ZSK 14 osôb.
Klub eviduje 6 cvi?ite?ov lezenia na skalkách s platnou licenciou.
Vyhodnotenie horo/lezeckej sezóny 2005 po jednotlivých oblastiach je uvedené v zápisnici z výro?nej schôdze.

Ocenenie „Nová?ik roka 2005“ bolo udelené Matejovi Semberovi.


5. Správa o hospodárení klubu

Správu o hospodárení klubu za rok 2005 predniesol revízor klubu Mikuláš Meluš a hospodárka klubu Eva Pavlaninová. Je dostupná k nahliadnutiu na každej štvrtkovej schôdzi u Evy, ktorá vám tiež rada odpovie na prípadné otázky ?i nejasnosti.

Stru?ne:
celková bilancia hospodárenia v roku 2005 zodpovedala potrebám zabezpe?enia klubu a neboli zistené nezrovnalosti. Za rok 2005 klub neeviduje žiadne poh?adávky. Ú?tovná dokumentácia klubu je vedená na požadovanej úrovni. Zistený stav sved?í o dobrom hospodárení klubu v roku 2005.


6. Vo?ba výboru klubu (skrátené)

V súvislosti s odstúpením Mariána ?igáša z funkcie sa vzdal funkcií celý troj?lenný výboru klubu v zložení

Predseda klubu Marián ?igáš
Podpredseda - metodik ?ubomír Galanský
Hospodárka klubu Eva Pavlaninová

Zárove? v súlade so Stanovami klubu,  Hlava 8. bod 8. 4. 2 boli vyhlásené nové vo?by štatutárnych zástupcov do výboru klubu.
?lenovia Alpin Clubu Lokomotíva si na Výro?nej ?lenskej schôdzi navrhli a zvolili výbor klubu na funk?né obdobie 2006 – 2007

takto:

Predseda klubu Radoslav Szem
Podpredseda - metodik ?ubomír Galanský
Hospodárka klubu Eva Pavlaninová

Vo?by prebehli v súlade so Stanovami klubu, výsledky hlasovaní sú právoplatné pod?a Hlavy 8. bod 8.3.
Marián ?igáš predal vedenie klubu novému Výboru klubu a po?akoval sa prítomným za spoluprácu.


7. Predloženie návrhu Plánu ?innosti a rozpo?tu na rok 2005

    Plán klubových aktivít    Diskusia k plánu klubových aktivít

8. Beseda

Príspevky v besede sa týkali otázok smerovania klubu a problematiky povinného poistenia pre aktivity v horách riešené ?lenstvom v Alpenvereine.


9. Záver

Novozvolený predseda klubu Radoslav Szem po?akoval Mariánovi ?igášovi za dobrú prácu vo výbore klubu a tiež za obetavé vedenie našej web stránky. Prítomným ?lenom po?akoval za podporu a ú?as? na Výro?nej schôdzi a so želaním š?astnej a úspešnej novej horolezeckej sezóny schôdzu ukon?il.


Fotogaléria z výro?nej schôdze.


[Aktuálna známka: 3,00]
hodnotenie ÄŤlánku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: acloko | Počet komentárov: 2 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS