Dnes je 12. 06. 2021   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  Články
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Najčítanejšie články
Ako písať články

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia čitateľov
Ak máte záujem dostávať nové články na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Počítadlo prístupov
Celkom1257252
Jn1617
Dnes89

Správa z Výročnej schôdze Alpin Club LOKOMOTÍVA Bratislava
Zverejnené 24. 03. 2006 (4068 × prečítané)

Dňa 16. 3. 2006 sa v KOTOLŇA PUB konala Výročná schôdza nášho klubu. Pre nezúčastnených prinášame v skrátenej forme info o jej priebehu a mimochodom, opäť sme volili výbor klubu. Vo fotogalérii nájdete pár obrázkov o tom, ako sme sa vážne tvárili a dokonca výnimočne disponovali istým druhom odevnej elegancie.

Prítomní:

32 osôb, čo tvorilo 46,37 % členskej základne klubu. Podľa stanov klubu, Hlava 8, bod 8.3, sa tým Výročná členská schôdza stala uznášaniaschopnou. 

 
Program:  

 1. Otvorenie Výročnej schôdze a schválenie programu
 2. Určenie pracovnej skupiny pre zabezpečenie priebehu VS
 3. Správa o stave klubu
 4. Vyhodnotenie metodickej oblasti
 5. Správa o hospodárení klubu
 6. Voľba výboru klubu 
 7. Predloženie návrhu Plánu činnosti a rozpočtu na rok 2006
 8. Beseda
 9. Záver

 

1. Otvorenie Výročnej schôdze a schválenie programu 

Výročnú schôdzu Alpin Clubu Lokomotíva otvoril a viedol predseda klubu Marián Čigáš. Privítal prítomných a dal schváliť program Výročnej schôdze. Zároveň oznámil, že z dôvodu dlhodobého pobytu mimo územia Slovenska nevidí svoje ďalšie zotrvanie vo funkcii predsedu klubu za prínosné pre klub a zo svojej funkcie preto odstupuje.
Program bol schválený jednomyseľne.


2. Určenie pracovnej skupiny pre zabezpečenie priebehu VČS

Zapisovateľ: Ľubomír Galanský
Evidencia prítomnosti: Eva Pavlaninová
Sčítanie hlasov: Monika Bančanská, Eva Pavlaninová
Overovateľ zápisu: Rastislav Michálek

3. Správa o stave klubu (skrátená)

Správu predniesol predseda klubu Marián Čigáš. ( Plná správa je uvedená v Zápisnici z Výročnej schôdze).

Stav členskej základne:

Ku dňu 16. 3. 2006 AC Lokomotíva evidoval 69 členov. Toto číslo zahŕňa jednak osoby s členstvom z roku 2005 platným do konca mesiaca marec 2006, ako i osoby s obnoveným alebo získaným členstvom pre rok 2006, ktorých bolo ku dňu konania Výročnej schôdze zatiaľ 50. Preto zhodnotenie stavu členskej základne bude môcť byť vykonané až ku dňu 1. 4. 2006.

Stav klubu za rok 2005

Zhrnutie pozitív :

 • organizácia základných skalolezeckých kurzov pre nových členov klubu.
 • začalo sa investovať z klubových prostriedkov do materiálnej podpory aktivítčlenov
 • oživenie klubových lezeckých akcií (Arco, El Chorro, Alpy, 81.THT, spoločné výjazdydo rôznych skalných oblasti, ... atď)
 • zabezpečenie servisu poistenia v Alpenvereine pre členov klubu
 • klubová spoločenská akcia „Posledné zlanenie“

Zhrnutie negatív :  

 • slabá spätná väzba s členskou základňou, hlavne v otázke jej potrieb ktoré by mohol zabezpečiť práve klub niektorou z foriem materiálnej či finančnej podpory
 • pasivita časti členov

 

4. Vyhodnotenie metodickej oblasti (skrátené)

Správu predniesol podpredseda – metodik klubu Ľubomír Galanský. ( Plná správa je uvedená v Zápisnici z Výročnej schôdze).
Hlavná časť aktivít v metodickej oblasti zabezpečila prípravu a realizáciu Základného skalolezeckého kurzu pre nováčikov klubu.V roku 2005 ukončilo úspešne ZSK záverečnými skúškami 11 osôb z 12-tich.
V roku 2005 / 2006 navštevuje ZSK 14 osôb.
Klub eviduje 6 cvičiteľov lezenia na skalkách s platnou licenciou.
Vyhodnotenie horo/lezeckej sezóny 2005 po jednotlivých oblastiach je uvedené v zápisnici z výročnej schôdze.

Ocenenie „Nováčik roka 2005“ bolo udelené Matejovi Semberovi.


5. Správa o hospodárení klubu

Správu o hospodárení klubu za rok 2005 predniesol revízor klubu Mikuláš Meluš a hospodárka klubu Eva Pavlaninová. Je dostupná k nahliadnutiu na každej štvrtkovej schôdzi u Evy, ktorá vám tiež rada odpovie na prípadné otázky či nejasnosti.

Stručne:
celková bilancia hospodárenia v roku 2005 zodpovedala potrebám zabezpečenia klubu a neboli zistené nezrovnalosti. Za rok 2005 klub neeviduje žiadne pohľadávky. Účtovná dokumentácia klubu je vedená na požadovanej úrovni. Zistený stav svedčí o dobrom hospodárení klubu v roku 2005.


6. Voľba výboru klubu (skrátené)

V súvislosti s odstúpením Mariána Čigáša z funkcie sa vzdal funkcií celý trojčlenný výboru klubu v zložení

Predseda klubu Marián Čigáš
Podpredseda - metodik Ľubomír Galanský
Hospodárka klubu Eva Pavlaninová

Zároveň v súlade so Stanovami klubu,  Hlava 8. bod 8. 4. 2 boli vyhlásené nové voľby štatutárnych zástupcov do výboru klubu.
Členovia Alpin Clubu Lokomotíva si na Výročnej členskej schôdzi navrhli a zvolili výbor klubu na funkčné obdobie 2006 – 2007

takto:

Predseda klubu Radoslav Szem
Podpredseda - metodik Ľubomír Galanský
Hospodárka klubu Eva Pavlaninová

Voľby prebehli v súlade so Stanovami klubu, výsledky hlasovaní sú právoplatné podľa Hlavy 8. bod 8.3.
Marián Čigáš predal vedenie klubu novému Výboru klubu a poďakoval sa prítomným za spoluprácu.


7. Predloženie návrhu Plánu činnosti a rozpočtu na rok 2005

    Plán klubových aktivít    Diskusia k plánu klubových aktivít

8. Beseda

Príspevky v besede sa týkali otázok smerovania klubu a problematiky povinného poistenia pre aktivity v horách riešené členstvom v Alpenvereine.


9. Záver

Novozvolený predseda klubu Radoslav Szem poďakoval Mariánovi Čigášovi za dobrú prácu vo výbore klubu a tiež za obetavé vedenie našej web stránky. Prítomným členom poďakoval za podporu a účasť na Výročnej schôdzi a so želaním šťastnej a úspešnej novej horolezeckej sezóny schôdzu ukončil.


Fotogaléria z výročnej schôdze.


[Aktuálna známka: 3,00]
hodnotenie článku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: acloko | Počet komentárov: 2 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS