Dnes je 12. 07. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1179604
Jl6807
Dnes574

Na Chamonix ...
Zverejnené 15. 10. 2005 (8570 × prečítané)

Jeden, pre istotu nemenovan, dobr vojak pred skoro sto rokmi tiahol na Belehrad a my sme si pre zmenu zvolili Chamonix, hlavn to mesto Alpskho lezenia, teda aspo? pod?a m?a. Gur nm rozhodne nechbala, tak ako tomu voja?ikovi, a potencilny ?itate? si ur?ite urob sm nzor o tom, ?o nm chbalo a ?o nie. S veci ?o neobkec.

U samo nae zloenie, ako dsledok klasickho horolezeckho zkona ( o tom kam pjdem sa rozhodnem na posledn chv?u a potom to pre istotu ete zo tri razy zmenm ) stlo za mal tragikomick telenovelu. A hoci si Kika ete stle spomnala na svoj zvzok ni? neorganizova?, predsa sa jej podarilo posadi? ns v jeden ?as ( sobotu 6.8.2005 asi o 7:15 ) do jednho auta s prvesom a sprvne ns nasmerova?. Teda sksim predstavi? ns sediacich: Karol, hlavn hrdina mojich serilov, si op? vzal na seba rolu ofra. Potom lezeck drustvo v zloen Kika, Martin - Ma?o, Miki - ja ( na mieste ?inu som reagoval aj na meno Mire?ek, lebo Miki bolo pre bajkerov muskho rodu dos? ?ako zapamtovate?n ) a Tom. Do cyklo tmu sme dodali Evi?ku a a v aute sa v?ina zoznmila so zvynmi dvoma bajkermi Lacom a Lubom z Karolovho okolia.
V podstate to za?alo u vo piatok, ke? sa plne v duchu u citovanho zkona rozhodovalo na tri razy, kde bude Karol a jeho dvaja vtedy ete nepoznan kamarti spa?. Skon?ili u m?a, pvodn prv variant, a tak sme vo tvorici vstvali rno o piatej a u o pol sme vyrazili pozbiera? zvyok man?aftu po celej Bratislave. To sa podarilo bez problmov, ale strafi? sa na sprvny hrani?n prechod, stle zdokonalovanm bludiskom zvanm Petralka, nie. Nedali sme si vak pokazi? nladu drobnm zdranm a o 7:45 sme opustili rodn zem smerom do dia?ok a najm vok Eurpy. Dobr nlada sa sce na ?ierno, ale stle viezla s nami a niekedy v poobed?ajch hodinch sme za?ali rozobera? spsob aklimatizcie. Na zklade Karolovho impulzu padlo ne?akan rozhodnutie. Pjdeme najprv do Martigny a ?alej pod sedlo Grand-Saint-Bernard ( 2469m ), mme to skoro po ceste, a sksime sa aklimatizova? vstupom na Grand Combin ( 4314m ). Grand Combin od bivakuNiekde v podvedom sme mali viacer zakdovan, e tam bude cho?av cesta a vbec, na?o nm je sprievodca, ke? ho aj tak nemme. Obe grupy shlasili s malou zmenou plnov a tak sme presne o pol noci prechdzali spomnanm meste?kom s alkoholickm nzvom a u o jednej ns Karol zaparkoval na sprvne zaitom mieste v Bourg St. Pierre ( 1632m ). A tak sme u na za?iatok skon?ili mimo plnu. Postavi? stany, hodi? do seba aspo? piv, dohodn? ?o s na?atm d?om sme zvldli za hodinku. Zaspvam ako vdy dos? pomaly a tak ?isto teoreticky prdem na tri veci, ?o som si zabudol ( na viac som u nepriiel ani neskr ) a ftom, ?uduj sa svete, ma napadla mylienka. Rno som sa Evi?ke priznal k napadnutiu, aj ke? to na mojom zov?ajku nezanechalo vidite?n stopy, a neskr aj Kike, ale k obsahu, z dajne strategickch dvodov, a po ceste domov, ke? obe baby u do?asne zabudli, nielen e som bol niekedy tak strane napadnut a aj na svoju zvedavos?. Predbehnem, ale zasmiali aj po funuse.
Rno je to remza. Ani sa nechce poriadne rozpra?, iba tak pod chv?ou pokvapkva, ani slnko sa nechce presadi?. Pod?a toho sa riadi aj tempo naej ?innos?i. Informcie z campu s aspo? na nie?o. Stle akoby ?akme na nejak spasenie, ale to neprichdza. Ke? sme boli pripraven na cestu a Karol ns odviezol na parkovisko pod nstup, padalo vody najviac. Chv?a vhania spojen s ?iernym humorom na ?et vetkho a vetkch a vyrame smer chata Valsorey ( 3037m ). Ide s nami aj Evi?ka. Je asi 11 a v skeletoch na turistickom chodnku to nie je iadna slva. Tvrdo naberme vku, ve? ju musme skoro zdvojnsobi?. Ale na sprvnu aklimatizciu je treba nabra? vku vlastnmi silami. Samotne stpanie nm ukazuje kto je KTO. Po?asie sa tvri, e sa vylepuje a ukazuje nm pardy okolitej prrody. A potvora chata dlho a stle plne nikde. Okolo piatej ma Evi?ka presvied?a, e m lep zrak a e to, ?o je na obzore nie je ?love?enskho pvodu. Tom nm ide oproti, ale ani ja ani Kika si nedme zobra? svoj kr, teda rugzag. Na jeho info, e chatr ns poslal do bivaku ?umme dos? nechpavo. Hore bude mdrejie. Po?asie, e by ?lovek ani cepra nevyhodil. Bivak nad chatou ValsoreyBivak, ve?k placat kame? trochu ohraden malm mrom z malch placatch kame?ov a chatr? Vraj je to skromn chata (momentlne plne przdna!) a my sme sa ani nenahlsili. Kika dokazuje chatrovi svoje franczske vedomosti a a po asi dvadsiatich mintach ho vraj iba prtomnos? dvoch dm presvied?a, e ns nech prespa? a rno o tvrtej vypadneme. Nezabudne vak doda?, ak m zl sksenosti s ?istotnos?ou nvtevnkov z bvalho vchodnho bloku a e stle nezmenil nzor, e by sme mali s?. Nakoniec sa dohodneme aj na cene ( na jamesk z?ava na 21Fr ) a kde si meme nie?o navari?. Aspo? mne sa zd, e u dos? ochotne nm vysvet?uje a v knihe ukazuje nae monosti zajtrajieho vstupu. Hum? vonku silnie, e ani blzke latrny nevidno a to ?loveku treba k nim aj zjs?. Voda mrzne. Sne fujavica. Moja predpove? po?asia pre Chamonix z netu dostala K.O. Spme v klasickom matracenlageri a v pohode.
Vstvame skoro rno ale hum? ns zah?a sp? pod deky. Vrchol nebude. Druh pokus okolo smej je u spenej. Kad nie?o rob. Ma?o op? var vodu na in potraviny, ja si upravujem antibotky na novch ma?kch. Podarilo sa, aj palec som si musel zaleukoplastova?. vaj?iarska oce? v domcom prostred, no nesekol by sa n ?lovek, ale ve? mm poistenie lie?ebnch nkladov od Unionu. Na chatu prichdzaj dvaja Martin?ania v teniskch, chystajci sa po prezut na vrchol. Po?asie sa stle vylepuje a tak vo tvorke op?ame chatu smerom hore a Evi?ka sama smerom dole. My sa chceme lepie aklimatizova? a ona kvietky po ceste zdigitalizova?. Chatr ocenil poriadok, ?o po ns zostal a my sme si ve?k svine nechali pod skalou ksok nad chatou. Od za?iatku sme sa rozdelili na dve skupiny tempom a neskr po dohode aj naozaj. S Kikou vystpame asi 200 metrov vkovch nad chatu na posledn skaly v ete mierne strmom ?adovci. Potom u iba v iari slnka skame identifikova? kopce za krsne zubatm hrebe?om, ob?as pozorujc postup rchlejej dvojky. Definitva hovor, e Matterhorn to nie je. Ale Blanc a Jorassy sa ukazuj v celej svojej parde. Aj ?adovce stekajce z proti?ahlho Mont Vlanu ( 3731m ) a modern chata na jeho rebre s s?as?ou naich pozorovan. Mont VlanTom s Ma?o si dali za cie? prav sedlo do 12:00. Zvldli to, a po asi pol hodine sa za?ali vraca?. To bolo aj pre ns signlom k pohybu spiato?nmu. Mj rann pokus sa podaril a u iba spomnam na neprjemn papu?e z Glockneru. Asi hodinov pauza na chate, kde sa za?nali hromadi? nov hostia a potom zostup. Pijem ozna?en nepitn vodu len tak, neprevaren a zis?ujem, e on Evi?kou lepie viden objekty boli ve?k muikovia. Vetkch vopred varujem, e dole mi to nepjde o moc rchlejie. Pre zmenu chatu vidme ete dlho, a dlho. Op? si skelety uvaj turistiky. Moja noha dva-tri razy nevydrala ve?k kroky v smere gravitcie a poslala moje telo k zemi. Prv raz som si za?al dva? zvzky ( ako ?tate, vidte, e som nepou?ite?n skrz zvzky ), e ju ete sksim nau?i? o nie?o viac. Skrtili sme asi hodinu z vstupovho ?asu a nali naich v miestnom kempe presne pod?a dohody. Noc ns vyla asi na 6:30Eu a po dohode sme naplnovali odchod na 9:30 zajtrajieho ?asu. Ve? oba tmy sme mali pred sebou smel plny a chceli zska? vldu nad ?asom. Perida peknho po?asia mus by? pouit ?o najlepie.
Hoci sme si termn odchodu z campu riadne dohodli nastal asi hodinov posun obvyklm smerom, ale Karol to bral ako e v norme. Pozn svojich ?ud a tak radej nadsadil, ?o mu pri jeho sksenostiach, aj s nami, nemono ma? za zl. Dve sedl a asi dve hodiny v aute a v krsnom po?as a sme v cieli - Chamonix. Parkovisko pri lanovke na Midi je preplnen a tak rieime problm, ?o s autom a vozkom. Aj camp, ?o sme v ?om spali posledne, u zruili. Ale Tom pohol najprv rozumom a potom spolu s ostatnmi aj ohradou parkoviska a po dohode so stojacim u karavanom sa nalo miesto aj pre ns. Dohoda bola jasn. Cyklo tm vo tvorke vyrazil okolo Blancu po ceste, ktor sme u z ?asti otestovali autom. My sme vyrazili do infocentra po ?erstv sprvy o po?as a at?. Ete ve?er sme chceli s? poslednou lanovkou hore na Midi. To, ?o sme sa dozvedeli v pokladni nm dalo prv ranu. Druh nm dala miestna rosni?ka, inak na franczske pomery celkom pekn baba. Na tretiu sme si museli po?ka? tritvrte hodiny, km otvorili centrum horskch vodcov. Vinou po?asia bolo hore mlo snehu a ?adovec tie enormne roztrhan. Vyuili sme ochotu oboch miestnych hovork?, nimi ponkanch sprievodcov ako aj sksenost na mieste ijcej, zarbajcej a lezcej ?eky. Vsledkom bolo vetko naopak. Cestou dole po schodoch budovy sme stretli Maja ( Remo ), ?o mal pvodne aj s kamartom s? s nami. Petit Dru s jeho novou faznouPo prezraden si plnov sme vedeli, e sa zajtra ete uvidme. Ve?era na parkovisku a spanie na malej l?ke pri ?om. Tto slila jak nejakm tvr?asom, tak najblim tvornohm priate?om ?loveka. Tomu zas slil pri?ahl lesk. Kika s Tomom si postavili stan, ja som pri svetle jednej didy h?adal iba "nehmotne" ozna?kovan miesto pod stromom. Ma?o sa do rna na vlastnom spacku pou?il, ako sa vie rosa vyzra? pod celtou.
Rno za?name tradciu. Suenie vlhkch a mokrch vec, balenie nevysuench veci do bglov, resp. vozka a odchod nala?no a smdno. Ide sa prvou zuba?kou o 7:00 na Montenvers ( 1909m ). Vbec nie je pln, asi t predpove? po?asia. Hore na kone?nej stretme Maja s kmoom pri ra?ajkch. Pridvame sa. Rann rozh?ad je super. ?erstv vlom na Dru, Verte, za nim pre zmenu vidie? nemono, napravo Moine, na konci ?adovca ( po naom trkoviska ) Mer de Glace Grand Jorassy z chaty CourvercleVe?k Jorassy s rubom a Walkerovm pilierom a skoro priamo nad nami Gr. Charmoz s Ihlou Republiky. N dnen cie? je chata Courvercle ( 2687m ) nejakou novou cestou traverzujcou nad ?adovcom v spodnej ?asti Dru a Moine. U o smej vyrame a zostupov rebrky na ?adovec Kike pripomenuli, e kominrsky kurz ete nem a naa cesta ich m ma? aj previsl. Bol som ochotn s? s ?ou spodom, ale Tom atomizciu nepripustil a tak nastala zkonit zmena plnu. Ideme po vychodenej stope na ?adovci Mer de Glace a zuby naich ma?iek neustle krpu na kame?och. Nemm svoj de? a vle?iem sa na konci. Majovci, bez ma?iek ( v tom to nie je ), ns dobiehaj pri ?adovcovom potoku kde trochu odpo?vame. Po jeho prekro?en ns ?ak ?as? pln trhln. Doplnok k trhlinm je priam zasypan su?ou a tak ma?ky id dole a my bleskovo pokra?ujeme hore. Aby nedolo k omylu, teraz som myslel iba na tvar v horch neob?benho prrodnho javu. Bol som v tch miestach pred desiatimi rokmi s Evi?kou, ale moc som to nepoznval. utre mali popula?n explziu a ?ad naopak. Grand Charmoz a Ihla RepublikyAj rebrky idce na chatu sa mi zdali in. e to nebolo iba zdanie potvrdili stopy po pvodnch objaven po?as cesty hore a Evi?ka dole. Nachystal som si odsadva?ku a ako posledn za Kikou, bojujcou s chbajcim vzdelanm, som vyrazil hore teblikami. Rebrky ob?as vystriedali lan a stupy, elezn i vysekan do prrody, a my sme nabrali mono aj 150m vky. A potom u iba ceprovat chodnk a na chatu do 16-tej. Tom obzrel jej okolie a naiel dva vhodn bivaky, lebo aj na moju radu sme stany nebrali. Ma?o zas zistil, e na zchode mono na?erpa? vodu - pitn! A tak sme pozorovali pomaly sa bliaci zpad slnka a rchlo sa bliace kolekcie rznych kumulusov. Medzi tm sme nali poh?adom v rom priestore aj susedn chatu Leschaux a chybne si mysleli, e pri nej spia nai dvaja tenisk?i. U ani neviem ako, ale podelili sme si splne.Bivak pri chate CourvercleV pardnej, s doskami a pre dvoch, sme sa s Ma?om tla?ili na Kiku v strede a Tom zostal sm v susednej. Aj veci sme mali uloen tak, aby im prpadne padajca voda neublila. Ledva sme stihli zaspa? ke? o pol jedenstej za?ala prv brka. Non ?asti spackov li do ?rakov a aj topnky sme preorganizovali. A nech si hrmi, hoc aj nad Tatrou.
Rno nebolo mdrejie ve?era. Prv rebrk na chatu CourvercleChv?ky bez polievania, ktor sa k ve?eru predlovali, boli striedan mrholenm, da?om a aj brka sa vyskytla. A tak sme sa venovali ob?benm ?innostiam: spa?, jes?, pi? a ke?e v mojej vbave na preitie mlokedy chbaj polovi?n karty, tak doiel na radu aj mariaik. V naom podan to nakoniec aj Ma?o zvldol. Ke? sa u zotmelo prili na pretras vne problmy hbuce svetom i pri?ahlm vesmrom a ke?e Kika sa s nami o tom odmietla bavi?, tak sme preli na vne tmy hbuce vz?ahmi medzi jednotlivmi pohlaviami ?loveka. Pomedzi to som stihol zisti?, e vloky v mojich skeletoch s z dodnes nepochopenej pr?iny podstatne vlhkejie ako by sa patrilo v porovnan s ostatnmi. Ke? som ich vybral a stla?il, a mi srdce posko?ilo, tiekla z nich voda. Sksil som ich poriadne vymka? a postavil tak, aby bu? preschli, alebo aby voda sa v nich nakumulovala do jednej ?asti. Na noc som si ich zobral do spacku, vraj to zaber. Napriek vetkej hore uvedenej naivite a zavadzajcim predmetom v spacku som spal celkom dobre.
O 7:15 nm kaz vh?ad a spnok prichdzajci Tom v noci skajci in bivak. Pekn de? je treba vyui?. Z bivaku nevidn, no nad nami sa t?iaci Moine ( 3412m ) by mal ma? pod?a sprievodcu a aj pod?a info z chaty dvojkov cestu hore. Pod?a miestnych ?asov ( ?asto mm dojem, e uvdzaj svetov rekordy ) by sa to dalo stihn? aj so zostupom k zuba?ke. Na pvodn plny ( Aiguille de Triolet 3870m ) sme boli mlo bleskov. Nakoniec vyraj v trojici, e o tretej bud sp?, lebo mne sa podarilo rno op? ete lepie vymka? vloky a tak som sa rozhodol, e pouijem na ne slne?n energiu. Kika, Tom, Mont Blanc i Tour Ronde - pohoda na MoinePotom som sa ich cel de? snail vyu?i? za slne?nice, ale nezvldli to aj ke? boli z gor?u, a tak som ich nat?al ru?ne. Pomedzi tto dleit ?innos? som stihol aj ?alekoh?adom okolie tudova? ( hory a prichdzajce osoby inho pohlavia ). Na ?avky a svite domce mi sta?ili aj moje o?i. Oba tieto druhy sa zjavne chodili ps? na odpadky z chaty. e si aj ten tvornoh trfne na dva metre od chaty by som nikdy nepovedal. Ke? nemaj medvede, aj svi? je dobr. Trojica prila o iestej a prilo na uetren zvyky jedla. Stravu sme mali naplnovan na tri dni s ve?erou u dole. Ani pst nm neubral na nlade. Slnko splnilo svoju lohu v mojich vlokch. U obvykl bivakov pohoda, iba Ma?o sa mus prejeda? nejakou 120-gramovou musli ty?inkou, lebo hladn vraj nevie zaspa?. Mohol si uetri? na zajtra aj ty?inku, aj spnok.
Rno je pre zmenu jemne priaci hum?. Ra?ajky uetren ty?inka. Rchlo, teda na nae pomery, pobali? a ide sa na chatu po info. Vetci utekaj dole cestou po ?adovci. Nm vak mlad z chaty povedala, e horn je sce trochu dlhia, ale ?ahia - vraj m menej rebrkov. (Nemala.) Teda sa vrtime cestou, ktorou sme chceli pvodne prs?. Pr mint za chatou prestva pra? a pomaly za?naj rebrky. Po?asie sa stle zlepuje a my traverzujeme stle vysoko nad ?adovcom v trvach a suti Moinu. K prechodu pod ?adovcom spadajcim od refugia Charpoua, mon nstupy na Dru, sli sria zostupovch a vstupovch rebrkov. Traverz Dru a klesanie k zvere?nm eleznm pomckam. Mm toho pln zuby a vle?iem sa iba preto e to za m?a nik neurob. ?asto si potvrdzujem zvzok z Combinu. Po druhkrt! Pri poslednej srii zostupovch rebrkov ma ?akaj. Bude tam aj ten pod?a Maja previsnut? Bol. U iba prejs? na druh stranu ?adovca a rebrky hore k zuba?ke. Na?astie ich maj domci po dva ved?a seba, lebo inak by to tam bolo ako v bratislavskej doprave. Pri poslednch dvoch dlhch som si musel da? na polceste pauzu, o kitekate som ani nesnval, jednoducho moja zadn prava?ka ma u odmietala dvha? a po jednej som s? hore nechcel. Ale aj happy end bol nakoniec, ke? sme sa hore pri zuba?ke rozvalili po asfalte a vbec nm nevadilo, e sme ho zne?istili svojm potom presakujcim cez nae oble?enie. Sn? to nevadilo ani tej nekone?ne rznorodej obrovskej mnoine sviato?nch ?umilov prrody. Ak nhodou mali nejak problmy, tak to boli len ich vlastn. Po SMS dohode ns Karol s Evi?kou ?akali na dolnej kone?nej. Nali sme sa tam aj s Majom, ktor to aj s kmoom zbalili a chystali sa vymeni? lokl. My sme v kempe pod Bossonskm ?adovcom doh?ali zamekan ( pi?, hygiena, jes?, pi?, jes?, pi?, ...) a na opltku po?vali cyklo story. Dobr slivovica mala vlastn prbeh aj ke? bola iba pollitrov. Ve? zajtra je tie de?, teda hum?.
V noci nepralo a tak spm pod hviezdami, potom u iba pod hviezdou, u ns zvanou aj slnko. Kam sa ponh?a?. Na relax je ?asu dos?, a dos? mlo. Po obede vyrame, my lezci hore do hlavnej dediny po obvykl meteo-info. Cyklisti do okolitch kopcov vyrazili u skr. Je nede?a a na zajtra sa chyst miestny sviatok horskch vodcov. Papierov predpove? nm dva ancu na pozajtra - utorok. V dadi na lavi?ke pod stromom na nmest mi kamarti h?adaj vhodn "milionrku" pod?a pravidla: ?m staria, tm je asi bohatia. ?uduj sa, e nezaberm. Ale ani Ma?ovi ani Tomovi sme ni? nevybrali, a to napriek tomu, e tu miliny neboli podmienkou. Neviem, kto z ns mal v?iu ancu v tejto naej reality ou. Voda zahnala z hr dole aj naich dvojokolesovanch kamartov a svet je mal aj vo Franczsku. A tak sme si dohodli vno na ve?eru. Nakoniec sme nadlho skon?ili utekajc pred zv?ujcou sa vertiklnou vodou v miestnom megaobchode s potrebami nielen pre lezca. Tam vyskytnuviu sa milionrku s pudlom, bvajcu oproti v tvorhviezdi?kovom hoteli, mi neodshlasili. Mala asi tretinu poadovanch rokov a hlboko pod vhu. Cestou sp? do campu sme sa vak u na fondu nedohodli. Op?anm centra sce ceny klesali, ale s?asne ubdali aj monosti a tak sme nakoniec nenali ten sprvny lokl. Tie sme boli radi, e v tom u miestami riadnom dadi sme pri nvrate do campu zakufrovali iba raz. Moja obvykl ve?era, dve konzervy na studeno s cesnakom, bola prestret v okienku, pod striekou umyvrky a WC. Trojlitrov vno v krabici bolo nakoniec celkom pitn, a nielen po prevaren. Tto noc spme v stanoch vetci. Nik netu kedy bude op? pada? voda.
Pondelok - plnovac de?. Po?asie sa vylepuje naim tempom - pomaly. Na ve?er id Kika s Tomom po ?erstv sprvy a je rozhodnut. Ve?er sa predbalme, rno zbalme, Karol ns odvezie na prv lanovku na Midi o 6:00. Tour Ronde - juhovchodn hrebe?Cie? Tour Ronde ( 3792m ) normlou ( juho-vchodn hrebe? II/PD ) a hrebe? Rochefortu. Dva ciele za tri dni. Mj nvrh s? lanovkou a na Helbronner nakoniec nepreiel.
Nae obvykl rann baliace ?innosti a Tom ns popoh?a. Prv lanovka je aj tu len jedna. Ale stihli sme ju a aj sme sa do nej voli. A nielen preto, e sme ili op? pre zmenu la?n a smdn. Hore v tuneli na Midi u iba ustrojenie na potreby ?adovcovej try a tunel ns vydva napospas ostrmu slnku a ostrmu hrebienku, ktor postupne prestva by? ostr, ale je o to strm. Treba mi pr krokov na zskanie istoty. Na?astie je nov sneh u trochu preliapan. Potom u nie je ani ostr ani strm. Oblkom mierime smerom ku chate Cosmiques, ?m klesneme asi 250m. Popod Tacul a Maudit mierime rovno pomedzi ete zke a zriedkav trhliny smerom na Helbroner. Problm Capucnov ( kto je kto ) sme zatia? nedorieili, ale s asn, ako cel Alpy v tejto oblasti. Severn stena Rondu je priamo pred nami a pod ?ou je ?adovec rozlman na mrne ksky. Stena aj ?adovec s na nepoznanie v porovnan s tm, ?o som tu videl pred tromi rokmi. Nestham obdivova? vetky tie h?bky, rky, tvary i farby. Tto nebezpe?n rozlman krsu sa rozhodneme obs? smerom do kotla Mauditu. Aj tam id stopy. Pr rchlych dvojc vidno prelapva? si to z opa?nej strany. Mm dojem, e vodcovia s klientmi vedia ?o robia, ale ideme si po svojom. Ke? sme u skoro "hore", tak stretme skupinku, ktor ns vracia do ete v?ieho obchdzkovho oblku. Tento bol u ten prav a zhruba na prav poludnie sme pod Aig.de Entreves ( 3614m ) a rieime ?o budeme. S?asne aj odpo?vame. Tom chce zanecha? svine na mieste oddychu a s? na?ahko na Ronde. Prekvapuje ma ( Ma?o ), e som sa pridal iba ja. Moja predstava, e krtkou variantou to hdam nejako stihneme sa mi zdala relna. Cesta bola drah, aspo? jeden vrchol by? mus. Pobalili sme si nie?o do rugzagu a na jednom lane sme sa pohli smerom do sedla pod Ronde. Kika s Ma?om na druhej polke ili sksi? oblkom po ?adovci na kopec nad nami. Ete sme neboli ani v polke cesty do sedla, ke? moje predstavy dostali po fraku. Krtka varianta pripomnala skr kame?olom ako vysneen ?ab. Ale davy ?ud chodili dlhou variantou cez cel hrebe?. Pod nstupom ns jeden protichodca moc vne upozornil, e u je na vstup pozde. Ale aspo? sme si sksili nstupov ?ad. Tak 45 a 50, ale tu som pochopil o ?om asi hovorili baby na horskom info, ke? nm nedoporu?ovali zpadn kulor, n pvodn cie?. Na povrchu bublinov krupina alebo sneh a pod tm lmav ?ierna masa. Bu? ?akan dral na prv raz, alebo bolo treba dieru vymlti?. Ma?ky vak zaberali dobre. Sksenos? na takomto terne nm chbala a tak sme iba zo zvis?ou pozerali ako sa to rob s jednm ?akanom v podan profesionlov. Vyliezli sme tak pol d?ky slo a ke? som sa priznal Tomovi, e od plnej istoty mm ?aleko, tak sme to oto?ili dole. V sedle sme potom obdivovali Courmayeur s naim cyklo tmom a lezcov na hrebe?och Rondu a Entrevesu. Trochu sme krtili hlavami nad ?adov lezenie nacvi?ujcimi Nemcami. Po asi hodinke sme v bliacej sa dvojici spoznali naich. Op? zmena plnu dohodou. Ideme po svine, zkladn tbor bude pod nstupom a zajtra ideme na to. Potom sme vyuili Ma?ovu lopatu domcej vroby na pravu plochy pod stany. Tie sme urobili dve diery ako miesta pre vari?e a kuchrov, lebo topenie snehu za?alo vo ve?kom. Kika var v sedleS pribdajcimi tekutinami a inmi povatinami v tele rstla naa pohoda. Aj stany drali celkom dobre, len ten vchod rieen tak, e zadn noc?ank musel preskakova? prednho som stle nepochopil. Rno chceme vsta? skoro, aby ns nepredbehli. Noc bola OK. Ke? je dobr karimatka, tak aj star spack z dutch vlkien od Calexu sta?.
Nad rnom, ete v hlbokej tme, okolo ns prelo pr dvojok. Ke? vstvame, slnko u vylo, ale jeho l?e sa naich stanov ete nedotkli. A tak sa idem obva? asi dvadsa? metrov ved?a na u oiaren miesto. Sme pomal. Ako vdy. Ra?ajky s op? viac ako symbolick. Ale aspo? padla dohoda. Kika ide s Tomom slo. Ja natiahnem Ma?ovi ?adov d?ku, nem predsa ete potrebn sksenosti a ja som si to v?era trochu odskal. Je osem a my vyrame a mieame sa do prilho davu. Berieme jednu polku lana, pr karabn, dva rby a zopr slu?iek. Trochu ns zdralo navzovanie a tak sa medzi ns vtiesnila trojica Nemcov, zo skupiny v?era nacvi?ujcich, a aj neidentifikovate?n miean dvojka. Na skoro jednom mieste pod skalou, ktor treba obs? oblkom, dobieham Kiku a chlapa z dvojky. Kika na hrebeniOn v?ta a ja tie. Na to treba poriadne omlti? vrchn vrstvu a v?ta? a do u pevnho ?adu. Tom je u vysoko, Kika traverzuje tesne pod skalou, a baba z dvojky to vzdva po prvch ranch. Jej partner sa nm ospravedl?uje za mieanie sa do remesla a schdza. Druh rb. Na konci lana dochdzam k nemeckmu dvojrbovmu tandu. Slu?ka v skale sa mi zd ?udn, aj ke? v?era z nej Nemci zla?ovali. Neviem ako vyzer zvrchu, ale bo?n poh?ad sa mi nep?i. Dotl?iem cel hrot do ?adu a druh iba za?at a doberm Ma?a. Ide v pohode. Druh d?ka m ete ksok ?adu a potom sneh asi za 40. Slu?ka o uter poisten do snehu zapichnutm ?akanom. Ni? lepie neviem vymyslie?, ale verm Ma?ovi. Ke? priiel, posielam ho dopredu do ete snehovho traverzu a prvch skl. Po?as doliezania k nemu ma predbieha franczsky vodca a pokra?uj do skl v ma?kch. Ke? som bol pri ?om, tak ns predbehol taliansky vodca a ten sa aj s klientom z ma?iek vyzul. My sme sa rozhodli pre talian?inu a skracujeme lano medzi sebou a Ma?o ide vpredu. Na prvch skalch, kde treba aj ruky poui? predbiehame zadn voj nemeckej trojky idcej na cel d?ky. Nasleduje k??ov miesto, poloen ale exponovan plat?a a po nej pardny konk ( tak maximlne za tri ) K? na hrebeni. Kika na platni pod ko?omMa?a pomlilo nemeck lano a tak doliezol na zub v platni pod konkom aspo? o stupe? ?am variantom zboku a tla?il sa na ?om s vedcim Nemcom. Odtia? ma poslal "na kone" prvho. Stienka bola v pohode a prv ploch ?as? konka som osedlal a druh dve iel po vzore Ostr Roh?. Aj slu?ku sa mi podarilo hodi? o zub. Asi bol ten k? aj trochu ?ava. Pohoda. Najkraj ksok cesty. Nasledujce tri hrebe?ov zuby sa traverzovali na talianskej strane v rozbitej otoline po priestorovej snusovke. Otrava. Pred zvere?nm snehovm po?om si op? dvame ma?ky. Pole kon? a my sa stretvame so zostupujcimi naimi. Pred nami je asi desa? metrov vkovch skl a tak id ma?ky dole. Sme na vrchole sami s miestnou madonou. Rozh?ad je asn. U preto to stlo za to. Najm Brenva s ostrohou a hrebe? Peuterey som videl takto po prv raz. Aj tu vidno na ?ade zhubn vplyv mono nielen tohoro?nho leta. Prv, prezradm, e aj posledn, raz po?as vstupu vy?ahujem fo?k. Ani neviem pre?o som doteraz nefotil, asi som sa spoliehal na dva digitly v Tomovom a Ma?ovom podan. Brenva a Mont Blanc s ostrohouZ vrcholu tie vidno trochu do severnej steny, s tam star stopy, ale n zpadn Gervasuttiho kulor nevidno, iba tipujem kde sti. Zlezieme k ma?km a op? si ich obvame na zostup snehom.JV hreben z vrcholu Nechvame si ich aj v rozbitom traverze. Ma?o ide prv. Sname sa krtke lano medzi nami ma? stle cez nejak zub, alebo aspo? poza uter. Tento typ ternu proste nemm rd a teraz zvl?. Rchlos?, s akou okolo ns prela trojica, ?o na vrchol vystpila zpadnm hrebe?om nm potvrdila nae tempo Po dohode na konku idem vpred a ma?ky do bglu. Tie s hrzou zis?ujem, e sa kladivo z mjho stubaiu visiaceho na seda?ke nejak samovo?ne odrfovalo a zostalo ako mj pomnk niekde, proste na neznmom mieste. Nov variant kedysi znmeho vzoru: Pomnk neznmemu vojakovi. Zostala mi r?ka s hrotom do ?adu. V hlave mi chodia mylienky nie na konka predo mnou, ale na to ako budem zlieza? zvere?n ?ad. Sp?, "na kone". Slu?ka na zube a na zver posun v sede. Nu je to dobr vmysel: sedie? a s?, pardn, sme horolezci, teda liez?. Aj had by nm mono zvidel. Ostvam na zube v stienke isten na slu?ke. Kota 3524 - obchdza saPrichdza Ma?o, ale tento raz zas Nemci dobiehaj ns. Dohodli sme sa, e stienku zlanme cez Ma?ovu vstupov cestu. Miesta je mlo, ale zla?k na tyri-p? metrov sa podaril. Aj Nemcovi ma obs?. Slu?ku sa nepodarilo vyzvoni?. Na?o je nm slu?ka. Ma?o zlieza asi pol d?ky do cho?ku. Ke? mm s? za nm, vidm druhho Nemca pri naej slu?ke. Jazykovo som to zvldol a o chv?u som ju u mal na krku. Kiku s Tomom u vidme pri stanoch. Pri snehu posledn raz dvame ma?ky a isten Ma?o schdza do snehovho po?a. Nohy mi u vbec nefunguj pod?a mojich predstv a potrieb. Prdem k Ma?ovi a idem rovno na u pri vstupe spomnan skalu so slu?kou. Teraz ju vidm zvrchu a zdola po?ujem, e je ( bola ) pouite?n na zlanenie. Intrukcie zdola s na nezaplatenie. Dva zla?ky a som dole prv. Okrhlych desa? hodn, p? hore a rovnako aj dole sce nie je pod?a nvodu, ale to je jeho problm. Rados? z spenho nvratu mieam s ponkanm npojom. Je tepl a pitn. Nie je podstatn ?m je. O chv?u je dole aj Ma?o a u iba pohoda a bezstarostn poh?ady na zla?ujcich Nemcov. Aspo? oni nm svojou ?innos?ou dvhali sebavedomie. Kika nakoniec rozhodla, e za slu?ku si aj ?aj zaslia. A tak ma poslali pocvi?i? si jazyk. Ete tak nezaili a asi ani u nezaij, ale evidentne im dobre padol a my sme asi spravili dobr reklamu nmu ttu. Ke? odili smerom na chatu Torino vyrbali sme tekutiny vo ve?kom. Na pitie, aj na jedenie. Slnko poruilo trochu stabilitu stanov, ale inak bolo vetko OK. Mm dojem, e sme vetci spokojn a radi. U o deviatej sme za?ahnut. Zajtra "iba" nvrat na Midi.
Rno ma bud ni? dobr nevetiaci zvuk. Ke? ma osobn potreby vyen zo stanu, je vetko jasn okrem oblohy nad a pod nami. Pad mrznce mrholenie a sme v oblakoch. Vidite?nos? tak 50m. Zvuky a ozveny padajcich skl a serakov si nedaj pohov ani v tento posledn de?. Len nech nm padajci sneh nezasype cestu sp? a ostatn u nejako zvldneme. Pomaly a postupne vyliezaj aj ostatn zo stanov. Ani neviem pre?o ani sneh netopme. Asi t "iba" predstava. Nae obvykl tempo sa ete spomalilo. A ke? sa aj obloha vy?istila za?ali sme ska? stany presui?. Suenie stanovUetrme na vhe. Dokonca vodca s dvoma klientmi nastupuje na rebro. Rob pre zmeny obchdzku skaly z?ava a tak m problm s druhm tandom. U nad prvm sme krtili hlavami. Stle neviem, ?i tak ver sebe, jednmu rbu v ?ade alebo svojim klientom. Ale nakoniec si dal od Toma poradi?. A optovn prchod oblakov ns d do pohybu. Pad na?astie iba mlo a tak je stopa jasn. Potvrdzuje sa znme pravidlo, e v hum?i si treba da? slne?n okuliare na zlepenie vidite?nosti. Na cestu sp? sme zvolili in ne vstupov cestu. Pri spojnici naich a stp z Helbroneru stretvame trojicu Talianov s ktormi sa budeme vzjomne predbieha?. TrhlinyTrhliny s aj z tejto strany asn, ale mj fo?k je na chrbte a Tom ich zaznamenva. A tak sa snam si ich zapamta? a do prpadnho ?alieho nvratu. Po prekonan trhln ns ?ak dlh stpanie ku Cosmiques. Odpo?vame ?astejie a spolu s Kikou si u po tretkrt ( ja ) s?ubujeme, e budeme trnova? a na rok to Tomovi ukeme. Pre zmenu normlne pr. Pred chv?ou padali krupy. Na plni pod Midi mme ve?k odpo?inok pred zvere?nm strmm stpanm. S Kikou si podelme plechovku RedBullu, ale to na nau dehydratciu z?aleka nesta?. Krdla sme nedostali, ale z nohy na nohu to lo. Ke?e sme si nevedeli dohodn? spolo?n tempo, Kika sa pred zvere?nou strminou a ostrinou, u bez trhln ( vidite?nch ), odviazala. Tak sme lano plne zruili a li kad svojm tempom a za seba. Za Tomom iel Ma?o a ja som zo zadnej pozcie doprevdzal Kiku. Na zvere?nom hrebienku som sa radej pozeral iba do stp. Po piatich hodinch sme boli doma. Skr ako spomnan Taliani majci pln najm pe?aenky. Raz aj my budeme tak ..., ale asi sme to nemysleli plne vne. Pod?a SMS ns nai ?akaj na parkovisku pod lanovkou. Kad z ns mal u pln hlavu pitia, jedenia i hygieny a odpo?inku. Vidm ich, myslm tm auto s prvesom, u z dolnej lanovky. Dole nm cyklotvorica predostrela nov nvrh tkajci sa odchodu. Vypadneme ?m skr, teda ete dnes. Dvodom bolo uetrenie za camp, ako aj hrozba od po?asia, ktor sa neskr naplnila. Teda suenie a rozumn prebalenie sa neprichdzalo do vahy. Vypil som Evi?ke guave a u mi bolo vetko jedno. Teda nie celkom, ete som si chcel urobi? svoj obvykl nkup. Zo dve f?ae vna domov. Tu sa naplno ukzala klasick chyba v?inovho rozhodovania v niektorch nastaveniach. Ma?o bol zsadne proti, ani vhodn kompromis pre neho neexistoval. Aby sme sa niekam pohli, nasmeroval som ich do obchodu. Tam bude mono mdrejie, ve? aj in si chceli ete ?o to nakpi?. Bagetky, mlie?ne vrobky a in. Ja som vyiel z obchodu posledn. Vo vrecku som mal citrn a v kadej ruke dve f?aky vna. Jedna bude Janke, ospravedl?oval som sa sm pre seba. Biele a ?erven by sta?ilo, ale vidiac franczske tokajsk - no nekpi to za nejakch eurpskych p? bubkov. Rieenie naej nejednotnosti bolo asi v mnus nekone?ne a tak sme sa presunuli na parkovisko nad campom, kde sme boli bvali, e sa tam sksime prebali? a kto chce sko? sa aj hygienicky o?isti?. Ja som sa vrhol na svoju tajn zsobu vo vozku a Evi?ku som poslal h?ada? so?. Sprvny alkoholik neskazen naimi ?udovmi rozprvkami u ur?ite tu. Tradciu treba dodrova? a tak sme si dali s Kikou "vrcholov" tequilu na uvo?nenie nlady pozvc ?o najirie svoje okolie. Evi?ka krjala citrn, Tom nm solil ruky a butilka kolovala. T mi bodla, ale veobecnej nlade ani nie. Mrhol a mraky nad miestami kde s kopce nazna?ovali aj horie meteorologick kazy. Myslm si, e sa viem vi? do role prehlasovanho jedinca, ale nepoznm in lepie rieenie ako v?inov rozhodovanie. Ide sa domov a non-stop. Laco sa podujal, e v noci vypome za volantom. Bolo to nro?n, a pre vetkch, nielen pre meninu, ale budeme doma rchlo, a najrchlejie. V aute som sa taktne sptal Evi?ky a Kiky, ?i ich ete zaujma moje star napadnutie. Naa lezeck zostava (po nvrate z chaty Courvercle)Ku podivu zaujmalo. Tak som im vyjavil, e ete som nepo?ul o tom, e by sa niekto iiel aklimatizova? vyie, ako s jeho hlavn ciele. Ako som u prednazna?il, prijali to veselo. Nu ale treba po pravde poveda?, e aj ja som bol za toto rieenie.
Na druh de? na prav poludnie som u pred domom. Rozl?ka a ja doma dvam vetko sui? alebo rovno do pr?ky. Po dvoch hodinch prdem u na radu aj ja. Ale o pocitoch pod sprchou sa pe na inch strnkach.
A teraz u "iba" ten trojnsobn zvzok dodra?.

zoznam fotiek (autori Miki, Ma?o a Tom)
1. Grand Combin od bivaku
2. Bivak nad chatou Valsorey
3. Mont Vlan
4. Petit Dru s jeho novou faznou
5. Grand Jorassy z chaty Courvercle
6. Grand Charmoz a Ihla Republiky
7. Prv rebrk na chatu Courvercle
8. Bivak pri chate Courvercle
9. Kika, Tom, Mont Blanc i Tour Ronde - pohoda na Moine
10. Tour Ronde - juhovchodn hrebe?
11. Kika var v sedle
12. Kika na hrebeni
13. K? na hrebeni
14. Kika na platni pod ko?om
15. Brenva a Mont Blanc s ostrohou
16. JV hreben z vrcholu
17. Kota 3524 - obchdza sa
18. Suenie stanov
19. Trhliny
20. Naa lezeck zostava (po nvrate z chaty Courvercle)


[Aktuálna známka: 1,33]
hodnotenie článku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: miki | Počet komentárov: 2 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS