Dnes je 04. 08. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1197421
August3503
Dnes798

2% z dane na ?innos? klubu
Zverejnené 26. 02. 2004 (1948 × prečítané)

Aj v roku 2004 mete nmu klubu posla? prspevok a ni? Vs to nebude st?. Tento rok ako kad in, tt rozhodne ?o urob s Vaimi da?ami.
Ale je tu monos?, e o ?asti svojich pe?az, ktor Vm u tt zobral vo forme dan, rozhodnete Vy! Mete sami rozhodn? ?i ich tt pouije pod?a seba, alebo Vy ur?te e chcete 2% z Vaich odvedench dan presun? na podporu ?innosti horolezeckho klubu AC Lokomotva Bratislava.

Sta? k tomu mlo.
2 % zo zaplatenej dane sa me poukza? na AC Lokomotva Bratislava ak:
 • ste psomne poiadali svojho zamestnvate?a o vykonanie ro?nho z?tovania preddavkov na da? z prjmov zo zvislej ?innosti a funk?nch poitkov;
 • vm zamestnvate? po vykonan tohtoro?nho z?tovania vystavil potvrdenie o zaplaten dane, v ktorej okrem vky ro?nej dane uvedie, e nemte nedoplatok na tejto dani (potvrdenie si mete stiahnu? a vytla?i? tu);
 • ste si vypo?tali vku 2 % zo zaplatenej dane (z tohto potvrdenia), ktor nie je niia ako 20,- Sk.

Ako poukete 2%?

 • vypl?te vyhlsenie o poukzan sumy zodpovedajcej 2% zaplatenej dane (predvyplnen vyhlsenie si mete stiahnu? a vytla?i? tu), v ktorom uvediete
  - vae meno, priezvisko, rodn ?slo a adresu bydliska;
  - sumu zodpovedajcu podielu zaplatenej dane (t.j. vypo?tan 2% zo zaplatenej dane);
  - zda?ovacie obdobie, ktorho sa vyhlsenie tka (pod?a vkladu zkona treba v tomto roku uvies? rok 2003);
 • polite/doru?te vyplnen vyhlsenie spolu s potvrdenm o zaplaten dane da?ovmu radu, ku ktormu miestne prinle v zamestnvate? (daj o da?ovom rade je uveden v potvrden). Ten prevedie 2 % z vaej zaplatenej dane v prospech vami vybranej organizcie.

V prpade nejakch nejasnost Vm ur?ite poradia na mzdovom oddelen u Vaeho zamestnvate?a.

POZOR! Vyplnen vyhlsenie spolu s potvrdenm o zaplaten dane muste posla? da?ovmu radu zamestnvate?a najneskr do 30. aprla 2004.

?alie informcie (napr. pre podnikate?ov, ktor toto vyhlsenie musia zasla? da?ovmu radu do 15. aprla 2003) s na strnke http://www.rozhodni.sk


v?ah zo zkona 595/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o poukzan dane:

50
Pouitie podielu zaplatenej dane na osobitn ?ely

(1) Da?ovnk je oprvnen vyhlsi? v da?ovom priznan v lehote na podanie da?ovho priznania alebo vo vyhlsen, predloenmu miestne prslunmu sprvcovi dane do 30. aprla po skon?en zda?ovacieho obdobia, ak ide o da?ovnka, ktormu zamestnvate?, ktor je platite?om dane,122) vykonal ro?n z?tovanie, e suma zodpovedajca 2 % zaplatenej dane (?alej len podiel zaplatenej dane ) sa m poukza? nm ur?enej prvnickej osobe pod?a odseku 4 (?alej len prijmate? ), pri?om tto suma nie je niia ako
a) 20 Sk, ak da?ovnkom je fyzick osoba,
b) 250 Sk, ak da?ovnkom je prvnick osoba.

(2) Ak da?ovnkom je fyzick osoba, ktor uplat?uje postup pod?a 33, za zaplaten da? na ?ely odseku 1 sa povauje da? znen o da?ov bonus.

(3) Vyhlsenie o poukzan podielu zaplatenej dane za zda?ovacie obdobie, za ktor sa da? plat (?alej len vyhlsenie ), obsahuje
a) presn ozna?enie da?ovnka, ktor podva vyhlsenie, a to
1. meno, priezvisko, rodn ?slo, trval pobyt, ?slo telefnu, ak ide o vyhlsenie predkladan da?ovnkom fyzickou osobou,
2. obchodn meno alebo nzov, sdlo, prvnu formu, identifika?n ?slo da?ovnka, ak ide o vyhlsenie predkladan da?ovnkom prvnickou osobou,
b) sumu zodpovedajcu podielu zaplatenej dane,
c) zda?ovacie obdobie, ktorho sa vyhlsenie tka,
d) identifika?n daje prijmate?a alebo prijmate?ov pod?a odseku 4, a to obchodn meno alebo nzov, sdlo, prvnu formu, identifika?n ?slo organizcie,
e) uvedenie sumy pripadajcej na kadho prijmate?a.[Aktuálna známka: 4,20]
hodnotenie článku (ako v škole)   <--1 2 3 4 5 -->   

( Celý článok | Autor: acloko | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informačný e-mailVytlačiť článok )

Web site powered by phpRS