Dnes je 19. 09. 2021   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  Články
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Najčítanejšie články
Ako písať články

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia čitateľov
Ak máte záujem dostávať nové články na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Počítadlo prístupov
Celkom1280423
September4172
Dnes34

Untitled DocumentAlpin club Lokomotíva Bratislava

 

STANOVY KLUBU

 

1.      Názov združenia : Alpin club Lokomotíva Bratislava

2.      Sídlo združenia: Ing Jiří Strachota, Tematínska 4, 851 05 Bratislava

3.      Poslanie a hlavné smery činnosti:

3.1.   Poslaním Alpin clubu Lokomotíva Bratislava (ďalej len klubu) je podporovať a prakticky umožňovať svojim členom realizáciu rozličných foriem horolezeckého športu, ako aj iné športové aktivity.

4.      Hlavné činnosti klubu:

4.1.   organizačne, technicky a čiastočne i finančne zabezpečuje svoju činnosť,

4.2.   vykonáva učebno-metodickú a výcvikovú činnosť, prostredníctvom svojich oprávnených členov,

4.3.   vykonáva propagačnú, prezentačnú a publikačnú činnosť,

4.4.   zúčastňuje sa na činnosti Slovenského horolezeckého spolku JAMES (ďalej len SHS JAMES), prípadne iných združení, ak je ich členom,

4.5.   prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a obhajuje záujmy svojich členov v týchto združeniach,

4.6.   vykonáva vlastnú hospodársku a investičnú činnosť,

4.7.   nadobúda, spravuje a udržiava vlastný hnuteľný i nehnuteľný majetok.

5.      Členstvo v združení

5.1.   Členstvo v združení vzniká na základe prihlášky a splnením podmienok klubu pre členstvo.

5.2.   U uchádzača pred dovŕšením 18 rokov je nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

5.3.   Členstvo v združení zaniká:

5.3.1.      vystúpením, z klubu,

5.3.2.      úmrtím,

5.3.3.      vylúčením člena členskou schôdzou, ak si člen neplní základné členské povinnosti minimálne jeden rok, alebo ak hrubo poruší morálne a etické zásady,

5.3.4.      pri nezaplatení členského príspevku v stanovenom termíne určenom na členskej schôdzi.

5.4.   Členovia klubu vykonávajú horolezecký šport primerane svojim znalostiam a skúsenostiam výhradne na vlastnú zodpovednosť. Klub ani jeho zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody na zdraví a majetku svojich členov, ktoré vzniknú pri vykonávaní horolezeckého športu.

5.5.   Klub ani jeho zástupcovia nenesú zodpovednosť za konanie svojich členov, predovšetkým za nimi spôsobené škody na zdraví iných osôb ako aj za ich záväzky.

6.      Práva členov
Každý člen klubu má právo:

6.1.   slobodne rozhodovať o svojom členstve,

6.2.   bez obmedzenia sa podieľať na činnosti klubu,

6.3.   zúčastňovať sa na všetkých formách vzdelávania, organizovaných klubom alebo SHS JAMES, ak spĺňa podmienky účasti,

6.4.   voliť výbor klubu a svojich zástupcov v iných združeniach (členovia starší ako 15 rokov),

6.5.   byť volený do výboru klubu a ako zástupca v iných združeniach (členovia starší ako 18 rokov),

6.6.   byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu,

6.7.   obracať sa na revízora klubu s návrhmi na prešetrenie rozhodnutí alebo činnosti výboru,

6.8.   do jedného roka od prijatia za člena absolvovať základný výcvik lezenia na skalkách,

6.9.   podieľať sa na zveľaďovaní majetku klubu podľa svojich možností.

7.      Povinnosti členov

Každý člen klubu je povinný:

7.1.   dodržiavať stanovy klubu,

7.2.   včas a v stanovenej výške platiť členský (SHS JAMES) a klubový príspevok,

7.3.   rešpektovať a plniť spoločne prerokované a prijaté rozhodnutia,

7.4.   dodržiavať obecne platné športové princípy morálky, horolezeckú etiku a ochranu prírody,

7.5.   dbať na účelné a šetrné využívanie spoločného majetku a nepripustiť jeho zneužívanie, poškodzovanie či odcudzovanie.

8.      Orgány združenia

8.1.   Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza. Tvoria ju všetci členovia klubu.

8.2.   Klub zastupujú štatutárni zástupcovia klubu, ktorých volí na obdobie dvoch rokov členská schôdza. Štatutárnymi zástupcami klubu sú predseda, podpredseda – metodik a hospodár klubu.

8.3.   Členská schôdza sa zvoláva najmenej jedenkrát za rok. Je uznášania schopná, ak sa na nej zúčastní tretina členov, starších ako 15 rokov. O všetkých rozhodnutiach rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov klubu. Výročnú členskú schôdzu zvoláva výbor klubu minimálne 30 dní pred jej uskutočnením. Mimoriadnu členskú schôdzu môže okrem výboru zvolať najmenej 5 členov starších ako 15 rokov.

8.4.   Členská schôdza:

8.4.1.      volí a odvoláva štatutárnych zástupcov klubu,

8.4.2.      volí a odvoláva výbor klubu, revízora klubu a zástupcov v iných združeniach,

8.4.3.      schvaľuje plán činnosti, hospodárenie a rozpočet klubu,

8.4.4.      rozhoduje o zmenách stanov a o ukončení činnosti klubu,

8.4.5.      rozhoduje o združení klubu s iným združením, ako aj o vystúpení z takého združenia,

8.4.6.      schvaľuje výšku klubového príspevku,

8.4.7.      udeľuje klubové ocenenia a navrhuje svojich členov na udelenie zväzového vyznamenania,

8.4.8.      rozhoduje o vylúčení člena z klubu.

8.5.   Výkonným orgánom klubu je výbor klubu. Výbor klubu tvoria: predseda, podpredseda - metodik a hospodár. V prípade potreby môže členská schôdza rozhodnúť o rozšírení počtu členov výboru klubu. Funkčné obdobie výboru klubu je dvojročné. Výbor končí činnosť zvolením nového výboru a odovzdaním písomností a účtovných dokladov novému výboru.

8.6.   Výbor klubu sa schádza podľa potreby a:

8.6.1.      pripravuje a predkladá členskému zhromaždeniu na schválenie návrh plánu činnosti a rozpočtu,

8.6.2.      organizuje a riadi činnosť klubu podľa schváleného plánu činnosti klubu,

8.6.3.      zabezpečuje hospodársku činnosť klubu v súlade s platnými zákonmi,

8.6.4.      hospodári so zverenými hospodárskymi prostriedkami,

8.6.5.      rozhoduje o veciach, týkajúcich sa klubu v období medzi členskými schôdzami, v rámci svojej právomoci,

8.6.6.      zodpovedá za spracovanie daňového priznania, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona.

8.7.   Kontrolným orgánom klubu je revízor. Revízor zabezpečuje revízie hospodárenia najmenej raz za polrok. Výsledky revízie prerokuje s výborom a navrhne spôsob odstránenia prípadných nedostatkov. Súhrnnú správu o revíziách predkladá na členskej schôdzi.

9.      Majetok klubu a jeho nadobúdanie

9.1.   Majetok klubu je tvorený:

9.1.1.      finančnými prostriedkami na účte v peňažnom ústave a pokladničnou hotovosťou,

9.1.2.      hnuteľným a nehnuteľným majetkom klubu s výnimkou vecí, ktoré boli združeniu zverené na používanie a sú majetkom tretej osoby. Prípadný výnos z týchto vecí sa riadi osobitnými zmluvami.

9.2.   Zdroje hospodárenia klubu tvoria:

9.2.1.      členské príspevky členov klubu,

9.2.2.      výnosy z vlastnej učebno – metodickej a výcvikovej činnosti,

9.2.3.      výnosy z propagačnej, prezentačnej a publikačnej činnosti,

9.2.4.      dobrovoľné príspevky a dary,

9.2.5.      výnosy z vlastnej športovej alebo spoločenskej činnosti,

9.2.6.      dotácie na telovýchovu a šport,

9.2.7.      príjmy podľa osobitných predpisov (napr 1% príspevok z daní),

9.2.8.      príjmy z inej vlastnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.

10.  Hospodárenie klubu sa vykonáva podľa týchto zásad:

10.1.                   Hospodár klubu vedie účtovnú evidenciu podľa platných právnych predpisov.

10.2.                   Čerpanie finančných prostriedkov klubu schvaľuje výbor. O čerpaní finančných prostriedkov podľa bodov 9.2.4, 9.2.6 a 9.2.8 rozhoduje členská schôdza.

10.3.                   Pri ukončení činnosti klubu rozhodne o rozdelení majetku členská schôdza.

11.  Klubové ocenenia sú:

11.1.                   čestné členstvo (bez povinnosti platiť klubový príspevok),

11.2.                   nováčik roku,

11.3.                   výstup roku,

11.4.                   mimoriadne ocenenia určené členskou schôdzou.

12.  Záverečné ustanovenie
Tieto stanovy klubu nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou schôdzou a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Web site powered by phpRS