Dnes je 16. 10. 2018   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  Články
Úvodná stránka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalérie
Rady a tipy
Klubový život
EL LOCO
Pajštún
Najčítanejšie články
Ako písať články

  LokoFoto

  Fórum + odkazy
Fórum
Rýchle odkazy

  O nás
História klubu
Stanovy
Spomíname
Kontakt na nás

  Registrácia čitateľov
Ak máte záujem dostávať nové články na Váš email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrácia

  Počítadlo prístupov
Celkom1032972
Oktber7034
Dnes361

Untitled DocumentAlpin club Lokomotva Bratislava

 

STANOVY KLUBU

 

1.      Nzov zdruenia : Alpin club Lokomotva Bratislava

2.      Sdlo zdruenia: Ing Ji Strachota, Tematnska 4, 851 05 Bratislava

3.      Poslanie a hlavn smery innosti:

3.1.   Poslanm Alpin clubu Lokomotva Bratislava (alej len klubu) je podporova a prakticky umoova svojim lenom realizciu rozlinch foriem horolezeckho portu, ako aj in portov aktivity.

4.      Hlavn innosti klubu:

4.1.   organizane, technicky a iastone i finanne zabezpeuje svoju innos,

4.2.   vykonva uebno-metodick a vcvikov innos, prostrednctvom svojich oprvnench lenov,

4.3.   vykonva propagan, prezentan a publikan innos,

4.4.   zastuje sa na innosti Slovenskho horolezeckho spolku JAMES (alej len SHS JAMES), prpadne inch zdruen, ak je ich lenom,

4.5.   prostrednctvom poverench zstupcov zastupuje a obhajuje zujmy svojich lenov v tchto zdrueniach,

4.6.   vykonva vlastn hospodrsku a investin innos,

4.7.   nadobda, spravuje a udriava vlastn hnuten i nehnuten majetok.

5.      lenstvo v zdruen

5.1.   lenstvo v zdruen vznik na zklade prihlky a splnenm podmienok klubu pre lenstvo.

5.2.   U uchdzaa pred dovenm 18 rokov je nutn psomn shlas zkonnho zstupcu.

5.3.   lenstvo v zdruen zanik:

5.3.1.      vystpenm, z klubu,

5.3.2.      mrtm,

5.3.3.      vylenm lena lenskou schdzou, ak si len nepln zkladn lensk povinnosti minimlne jeden rok, alebo ak hrubo poru morlne a etick zsady,

5.3.4.      pri nezaplaten lenskho prspevku v stanovenom termne urenom na lenskej schdzi.

5.4.   lenovia klubu vykonvaj horolezeck port primerane svojim znalostiam a sksenostiam vhradne na vlastn zodpovednos. Klub ani jeho zstupcovia nenes zodpovednos za kody na zdrav a majetku svojich lenov, ktor vznikn pri vykonvan horolezeckho portu.

5.5.   Klub ani jeho zstupcovia nenes zodpovednos za konanie svojich lenov, predovetkm za nimi spsoben kody na zdrav inch osb ako aj za ich zvzky.

6.      Prva lenov
Kad len klubu m prvo:

6.1.   slobodne rozhodova o svojom lenstve,

6.2.   bez obmedzenia sa podiea na innosti klubu,

6.3.   zastova sa na vetkch formch vzdelvania, organizovanch klubom alebo SHS JAMES, ak spa podmienky asti,

6.4.   voli vbor klubu a svojich zstupcov v inch zdrueniach (lenovia star ako 15 rokov),

6.5.   by volen do vboru klubu a ako zstupca v inch zdrueniach (lenovia star ako 18 rokov),

6.6.   by informovan o innosti a hospodren klubu,

6.7.   obraca sa na revzora klubu s nvrhmi na preetrenie rozhodnut alebo innosti vboru,

6.8.   do jednho roka od prijatia za lena absolvova zkladn vcvik lezenia na skalkch,

6.9.   podiea sa na zveaovan majetku klubu poda svojich monost.

7.      Povinnosti lenov

Kad len klubu je povinn:

7.1.   dodriava stanovy klubu,

7.2.   vas a v stanovenej vke plati lensk (SHS JAMES) a klubov prspevok,

7.3.   repektova a plni spolone prerokovan a prijat rozhodnutia,

7.4.   dodriava obecne platn portov princpy morlky, horolezeck etiku a ochranu prrody,

7.5.   dba na eln a etrn vyuvanie spolonho majetku a nepripusti jeho zneuvanie, pokodzovanie i odcudzovanie.

8.      Orgny zdruenia

8.1.   Najvym orgnom klubu je lensk schdza. Tvoria ju vetci lenovia klubu.

8.2.   Klub zastupuj tatutrni zstupcovia klubu, ktorch vol na obdobie dvoch rokov lensk schdza. tatutrnymi zstupcami klubu s predseda, podpredseda metodik a hospodr klubu.

8.3.   lensk schdza sa zvolva najmenej jedenkrt za rok. Je uznania schopn, ak sa na nej zastn tretina lenov, starch ako 15 rokov. O vetkch rozhodnutiach rozhoduje nadpolovinou vinou hlasov prtomnch lenov klubu. Vron lensk schdzu zvolva vbor klubu minimlne 30 dn pred jej uskutonenm. Mimoriadnu lensk schdzu me okrem vboru zvola najmenej 5 lenov starch ako 15 rokov.

8.4.   lensk schdza:

8.4.1.      vol a odvolva tatutrnych zstupcov klubu,

8.4.2.      vol a odvolva vbor klubu, revzora klubu a zstupcov v inch zdrueniach,

8.4.3.      schvauje pln innosti, hospodrenie a rozpoet klubu,

8.4.4.      rozhoduje o zmench stanov a o ukonen innosti klubu,

8.4.5.      rozhoduje o zdruen klubu s inm zdruenm, ako aj o vystpen z takho zdruenia,

8.4.6.      schvauje vku klubovho prspevku,

8.4.7.      udeuje klubov ocenenia a navrhuje svojich lenov na udelenie zvzovho vyznamenania,

8.4.8.      rozhoduje o vylen lena z klubu.

8.5.   Vkonnm orgnom klubu je vbor klubu. Vbor klubu tvoria: predseda, podpredseda - metodik a hospodr. V prpade potreby me lensk schdza rozhodn o rozren potu lenov vboru klubu. Funkn obdobie vboru klubu je dvojron. Vbor kon innos zvolenm novho vboru a odovzdanm psomnost a tovnch dokladov novmu vboru.

8.6.   Vbor klubu sa schdza poda potreby a:

8.6.1.      pripravuje a predklad lenskmu zhromadeniu na schvlenie nvrh plnu innosti a rozpotu,

8.6.2.      organizuje a riadi innos klubu poda schvlenho plnu innosti klubu,

8.6.3.      zabezpeuje hospodrsku innos klubu v slade s platnmi zkonmi,

8.6.4.      hospodri so zverenmi hospodrskymi prostriedkami,

8.6.5.      rozhoduje o veciach, tkajcich sa klubu v obdob medzi lenskmi schdzami, v rmci svojej prvomoci,

8.6.6.      zodpoved za spracovanie daovho priznania, ak mu tto povinnos vyplva zo zkona.

8.7.   Kontrolnm orgnom klubu je revzor. Revzor zabezpeuje revzie hospodrenia najmenej raz za polrok. Vsledky revzie prerokuje s vborom a navrhne spsob odstrnenia prpadnch nedostatkov. Shrnn sprvu o revzich predklad na lenskej schdzi.

9.      Majetok klubu a jeho nadobdanie

9.1.   Majetok klubu je tvoren:

9.1.1.      finannmi prostriedkami na te v peanom stave a pokladninou hotovosou,

9.1.2.      hnutenm a nehnutenm majetkom klubu s vnimkou vec, ktor boli zdrueniu zveren na pouvanie a s majetkom tretej osoby. Prpadn vnos z tchto vec sa riadi osobitnmi zmluvami.

9.2.   Zdroje hospodrenia klubu tvoria:

9.2.1.      lensk prspevky lenov klubu,

9.2.2.      vnosy z vlastnej uebno metodickej a vcvikovej innosti,

9.2.3.      vnosy z propaganej, prezentanej a publikanej innosti,

9.2.4.      dobrovon prspevky a dary,

9.2.5.      vnosy z vlastnej portovej alebo spoloenskej innosti,

9.2.6.      dotcie na telovchovu a port,

9.2.7.      prjmy poda osobitnch predpisov (napr 1% prspevok z dan),

9.2.8.      prjmy z inej vlastnej innosti v slade s platnmi prvnymi predpismi.

10.  Hospodrenie klubu sa vykonva poda tchto zsad:

10.1.                   Hospodr klubu vedie tovn evidenciu poda platnch prvnych predpisov.

10.2.                   erpanie finannch prostriedkov klubu schvauje vbor. O erpan finannch prostriedkov poda bodov 9.2.4, 9.2.6 a 9.2.8 rozhoduje lensk schdza.

10.3.                   Pri ukonen innosti klubu rozhodne o rozdelen majetku lensk schdza.

11.  Klubov ocenenia s:

11.1.                   estn lenstvo (bez povinnosti plati klubov prspevok),

11.2.                   novik roku,

11.3.                   vstup roku,

11.4.                   mimoriadne ocenenia uren lenskou schdzou.

12.  Zveren ustanovenie
Tieto stanovy klubu nadobdaj platnos dom schvlenia lenskou schdzou a innos dom registrcie na Ministerstve vntra SR.

Web site powered by phpRS