Dnes je 12. 07. 2020   | Počasie v Európe | Sprievodcovia | Weblinks | Download | Rozšírené vyhľadávanie    
  ?lnky
vodn strnka
Kde sme boli
Metodika
Fotogalrie
Rady a tipy
Klubov ivot
EL LOCO
Pajtn
Naj?tanejie ?lnky
Ako psa? ?lnky

  LokoFoto

  Frum + odkazy
Frum
Rchle odkazy

  O ns
Histria klubu
Stanovy
Spomname
Kontakt na ns

  Registrcia ?itate?ov
Ak mte zujem dostva? nov ?lnky na V email, zaregistrujte sa na odber noviniek.
Registrcia

  Po?tadlo prstupov
Celkom1179593
Jl6796
Dnes563

    Boli zobrazené 15 (z 123 nájdených) článkov.    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|

Odviate vetrom (spomienka na leto)
(miki, Kde sme boli, 11.04.2012)
Bez dovolenia si poi?iam nzov znmeho kninho sla?ku, aj ke? ja sa poksim psa? realisticky, a nie tak dlho. Filmov verziu budem ignorova?, aj ke? pr obrzkov pridm. Teda ?o, Kde, Komu, Ako, Pre?o, ..., Kam, ...
ROK ZELENEJ SEDMY
(Lukas Messner Gubani, Kde sme boli, 29.12.2011)
Pre?o Zelen Sedma ??? Zelen ako na semafore, farba ktor ns tartuje a tento rok som odtartoval vstup do prelomovej ob?anosti. Do dnes a asi dlho nebudem chpa? ako sa to vlastne stalo...
Dar vsadou
(Lukas Messner Gubani, Kde sme boli, 22.12.2011)
D?a 10. janura to bud dva roky od udalosti, ktor sa prihodila mne a mjmu kamartovi Manymu. Je zaujmav ako mu ma? dvaja ?udia, ktor spolu preili rovnak zitok, rzne poh?ady a odstupom ?asu si nememe ani s istotou oponova?. S istotou viem len to, e ur?it veci sa dej pretoe sa musia sta?. Bola to naa prv zimn tra a my sme museli spravi? tie chyby. Ve?a prpadov sa neskon?ilo tak ?astne ako ten n a je len na ns, ?i si tto vsadu zaslime.
Psotkov memorial 27. ro?nk krtke zhrnutie
(Mato Kino, Kde sme boli, 24.10.2011)
Na krk mi dcha funiaci es?desiatnik. Letme dolu svahom do Smokovca, akoby spojen nevidite?nou nrou. Hoci chodnk je snehovo-?adov, dchodcovia beia na doraz, na pokraji pdu. Ke? ma predbehn, o?i mm pln ?adovosnehovej masy, ?o sa im aj s blatovm podkladom odt?ha od podrok a dvha sa vysoko do vzduchu. Tento ich zpal je dkazom magnetickej pr?alivosti psotkovho memorilu pre cel genercie. Na tom behu vskutku nie?o je.
Na skok do Dolomitov
(Brano Kadik, Kde sme boli, 20.07.2011)
Je to tu, prv Jlov vkend po ktorom hne? v utorok nasleduje vo?no, sa bli, preto pracujci ?ud berie jeden de? dovolenky aby mal tyri dni vo?na v kuse. V?ina klubovho osadenstva sa chyst skalkr?i? na tradi?n klubov akciu Poabsolventsk S?ov, po?asie im nevychdza, tak sa akcia presva o vkend neskr. Aj keby po?asie vylo, na tto akciu sa nechystm z u spomnanho dvodu tyroch dn vo?na. Takto pred?en vkend sa pod?a mjho nzoru d vyui? lezenm niekde inde, napr. v destinciach ktor s vzdialenostne ?alej, kdeto na S?ov si ?lovek odbehne hociktor vkend. Nebolo o ?om uvaova? a cie? bol samozrejm odsko?i? si do Dolomitov!
Paklenica namiesto S?ova
(Viola, Kde sme boli, 19.07.2011)
S bliacim sa prvm jlovm vkendom sa tem na tradi?n klubov akciu na S?ove. Po?asie sa vak rozhodlo riadne zvri? vody a preveri? nae odhodlanie liez? predpove? po?asia na najblich 5 dn: d?, ochladenie, vo vych polohch snehov prehnky.
Vo tvrtok bem v lejaku na schdzu, v kr?me vak nikoho nenjdem.. Pr a pri ?aji prem?am, ?i niekto prde. Ete e Steffi dlm peniaze, ur?ite sa uke. Tak aj je, postupne prde ete pr kamartov Jater pri pive vyhlasuje, e S?ov sa odklad na ?al vkend, v dadi sa nm tam neoplat chodi?. Steffi navrhuje vkendov Hllental, ja zas len tak v amoku (asi z toho, e mi kon? semester) na?rtnem mylienku s? do Chorvtska... ve? na 4 dni sa to oplat!
Psotkov memoril 2010 tenkrt poprv
(Mato Kino, Kde sme boli, 17.01.2011)
Posledn rok bol akmsi o?uchvanm sa s najrznejmi pretekmi. Raz darmo, nieeby som cielene vyh?adval s?ae v horch, ale na takom podujat ?lovek hne? vid, ako na tom v skuto?nosti kondi?ne je a ?oho sa me odvi?. Teda Psotkov memoril mal by? dojemnou bodkou za vetkmi tmi pretekmi.
Zvisl potulky v dol Hllental
(Mato Kino, Kde sme boli, 19.04.2010)
Teplejie ?asy sa nm blia a tak pem ?lnok o naom minuloro?nom psoben a v?inoch na prsiach Schneebergu s myslom motivova? na lezeck vpravu tch, ktor ete netuia, ?o od tejto ?asti predalpia ?aka?.
?ady v Malej Fatre
(Brano Kadik, Kde sme boli, 17.03.2010)
Hne? na vod by som chcel upozorni?, e toto nie je nvod na poruovanie zkona, len tak mal popis ako to s ?admi v Malej Fatre vlastne je.
TATRANSK BIVAKOV DOBRODRUSTVO
(Lukas Messner Gubani, Kde sme boli, 20.02.2010)
Nemem si pomc?, ale pre m?a Tatry znamenaj ?osi neodl?ite?n od mjho bytia. Ve?a ?ud ma vol do zahrani?ia liez?, do inch pohor aaj ke? viem, e Alpy ain s prekrsne asn? raz aj tam pjdem, ale Tatry ma vdy bud pri?ahova? viac. Lebo je to moja kolska atak chcem preva? vdy nov anov tatransk dobrodrustv.
TRE CIME / SELLA (18.7.-8.8.2009)
(viktor, Kde sme boli, 02.02.2010)
Ako po minul roky, aj teraz smerovali nase kroky do narucia nebotycnych hor.
Prvy tyzden sme stravili len dvaja, t.j. Peto (Sevcik) alias princ Hercules a Viktor alias princ Hector, v oblasti Tre Cime.
Ako sme li do Bavely
(miki, Kde sme boli, 10.01.2010)
Ak si niekto mysl, e to bude story olezen, tak ho chcem hne? vyvies? zomylu, aj ke? sme nakoniec vBavele liezli.
Teda tento rok to nebude o letnom chladen sa na ?adovcoch ja som ni? nedokzal zorganizova? amoje blzke okolie tie. Atak som prijal ponuku od Ma?a GR 20 na Korzike ansledn pokus orchle oboznmenie sa zo zvykom ostrova v?tane Bavely. Nakoniec som sa bol pre toto svoje rozhodnutie sm pochvlil.
Dolomity 2009
(Brano a Katka, Kde sme boli, 10.01.2010)
Dolomity, Canazei 25.7.2009-8.8.2009
V skratke 12 ?ud, 3 aut a 14 dn.
Blagodarjev - Skialp Rila a Pirin
(Peter Hanuliak, Kde sme boli, 29.10.2008)
Myslm, e vdy na nadchdzajcu seznu njdeme najlepiu motivciu v obhliadnut sa za tou minulou, ?i u vo forme udrania si rovne, alebo jej zlepenia. Ja by som sa rd poobhliadol za skialpovou akciou z janura 2008 a uviedol ju ako inpirciu pre Vae ?alie cesty. Rila a Pirin 2008.
Poabsolventsk S?ov 2008
(acloko, Kde sme boli, 19.10.2008)
Ktoreto bol tento rok vlastne ro?nk? Netum presne. Ak sa ale pre ?as? na niektorom z minulch podujat obvate straty momentu prekvapenia z miestnych reli, S?ov vs na?astie zakadm nie?m zasko? a poskytne vm prleitos? vidie? zait veci v novom svetle. Nmet zostva rovnak, zhromadi? nadkritick mnostvo aktvnych lezcov klubu i nov?ikov a neriaden antigravita?n reakcia s utrpenm primeranch zitkov me za?a?.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|

Web site powered by phpRS