2% (3%) z dane pre Alpin Club Lokomotíva Bratislava

Autor: acloko (mailto:acloko@aclokomotiva.sk), TĂŠma: Klub
Vydané dňa 11. 02. 2019 (452 × prečítané)
Milí ?lenovia, priaznivci a priatelia nášho klubu,
dovolíme si vás opä? i v roku 2019 oslovi? s našim zámerom získa? vašu finan?nú podporu vo forme vášho poukázania 2%, resp. 3%, vašich daní za zda?ovacie obdobie roka 2018 pre nᚠklub Alpin club Lokomotíva Bratislava, ktorý je ob?ianskym združením, a teda subjektom oprávneným sa o túto podporu uchádza?.

V rámci poslania nášho klubu definovaného v jeho stanovách sa venujeme najmä rozvoju a podpore horolezeckého športu, a to ako po stránke praktickej, tak aj stránke metodickej. Disponujeme viacerými skúsenými a pravidelne Slovenským horolezeckým spolkom JAMES, ktorého riadnym ?lenom aj nᚠklub je, školenými cvi?ite?mi lezenia, ktorí každoro?ne zabezpe?ujú výcvik ?i už za?iato?níkov v lezení alebo pokro?ilých lezcov, ktorí majú záujem sa zdokonali? alebo minimálne udrža? si kondíciu a znalosti problematiky horolezeckého športu. Neodmyslite?nou sú?as?ou tejto našej ?innosti sú aj každoro?ne usporadúvané klubové akcie, ktoré poskytujú ?lenom možnos? spolo?nej lezeckej ?innosti a tiež aj vzájomného odovzdávania si nových skúsenosti, poznatkov a zážitkov z lezenia, pôsobiacich motiva?ne do ?alšej lezeckej praxe. Takisto tieto podujatia naskytajú príležitos? potenciálnym záujemcom o ?lenstvo v našom klube viac sa priblíži? lezeniu, oboznámi? sa konkrétnejšie s našimi aktivitami a samozrejme v neposlednom rade spozna? ?lenov klubu. Posledné roky sme pozornos? viac upriamili na deti v okolí klubu, t.j. deti našich ?lenov, ale aj deti priaznivcov klubu a našich priate?ov, ktorí klubu pomáhali alebo pomáhajú, ke?že táto skupina sa stále rozširuje a veríme, že aj prostredníctvom tejto ?innosti si vytvorí vz?ah ku klubu a bude silnou oporou v jeho ?alšej existencii a pokra?ovaní jeho bohatej tradície.

Našou snahou je samozrejme na?alej sa drža? na?rtnutého rámca fungovania klubu a pod?a možností postupne jeho prínos pre ?lenov zvyšova?. Máme preto ambíciu pre naplnenie tohto cie?a získa? aj potrebnú finan?nú podporu, k ?omu nám významne napomáha aj zdroj plynúci práve z podielu vašich daní.

Ak Vás oslovila táto naša výzva uvádzame ?alej postup ako podporu klubu prostredníctvom vašich 2% môžete realizova?:

Pre zamestnancov, ktorých da?ové povinnosti za rok 2018 vysporiada ich zamestnávate?, je k poukázaniu podielu ich dane ur?ené, už príslušnými vyžadovanými identifika?nými údajmi klubu predvyplnené, aktuálne tla?ivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (vzor ?. V2Pv18_1 platný od 1.1.2019), vrátane pou?enia k jeho vyplneniu. Formulár je záväzný, a teda je potrebné použi? výlu?ne toto tla?ivo.
Prostredníctvom tohto vyhlásenia môže zamestnanec podiel svojej dane poukáza? jednému oprávnenému subjektu len vtedy, ak mu bolo jeho zamestnávate?om, na základe predchádzajúcej žiadosti vykonané Ro?né zú?tovanie preddavkov na da? z príjmov fyzickej osoby zo závislej ?innosti za rok 2018. Predmetnú Žiados? o vykonanie ro?ného zú?tovania preddavkov na da? je potrebné predloži? zamestnávate?ovi do 15.2.2019. V prípade, ak zamestnanec nepredložil zamestnávate?ovi uvedenú žiados? v stanovenom termíne, má v prevažnej miere povinnos? vysporiada? svoje príjmy zo zamestnania prostredníctvom da?ového priznania, ku ktorému je stru?né info ?alej v ?lánku.
Ro?né zú?tovanie je zamestnávate? povinný vykona? v termíne do konca marca 2019. Povinnou prílohou vyhlásenia je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej ?innosti (vzor V2Pv18_P platný od 1.1.2019), ktoré taktiež vyhotoví a najneskôr v lehote do 15.4.2019 zamestnancovi predloží zamestnávate? v prípade, ak v spomenutej žiadosti o vykonanie ro?ného zú?tovania zamestnanec o jeho vystavenie požiadal. Takže v ?asti VII. už zmienenej žiadosti zamestnanca o vykonanie ro?ného zú?tovania je potrebné za?iarknu? príslušné polí?ko, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Zamestnanec môže poukáza? podiel svojej dane v sume 2%, resp. v prípade, ak v roku 2018 vykonával dobrovo?nícku ?innos? v zmysle § 3 zákona ?. 406/2011 Z.z. o dobrovo?níctve v rozsahu najmenej 40 hodín, a má o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú túto ?innos? vykonával, je oprávnený poukáza? až 3% podiel svojej dane. Potvrdenie o dobrovo?níckej ?innosti je potom taktiež prílohou vyhlásenia. Vyhlásenie, spolu s prílohami, sa predkladá miestne príslušnému da?ovému úradu, t.j. da?ovému úradu v mieste trvalého pobytu zamestnanca (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) v termíne do 30.4.2019.

Osoby, ktoré svoje da?ové povinnosti za rok 2018 vysporiadajú prostredníctvom podania da?ového priznania, môžu podiel svojej dane poukáza? priamo v tomto da?ovom priznaní, ktoré obsahuje na to ur?ený oddiel. Pre tento ú?el sú všetky požadované identifika?né údaje klubu, ktoré sa v da?ovom priznaní uvádzajú, uvedené takisto pod ?lánkom. Fyzické osoby poukazujú v da?ovom priznaní rovnaké percento dane ako zamestnanci, pri?om k da?ovému priznaniu sa prikladá iba už spomínané potvrdenie o vykonávaní dobrovo?níckej ?innosti, v prípade, ak fyzická osoba žiada v da?ovom priznaní o poukázanie 3% svojej dane. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej ?innosti sa v takomto prípade nepredkladajú.

Právnické osoby, t.j. prevažne firmy, môžu poukáza? v tomto roku 1% svojej dane, resp. v prípade, ak v roku 2018, alebo najneskôr do lehoty na podanie da?ového priznania za rok 2018, darovali finan?né prostriedky v sume minimálne 0,5% svojej dane za rok 2018 subjektom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na ú?ely rovnaké, na aké sa môže použi? poukázaný podiel dane (§ 50 ods. 5 zákona ?. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení), môžu poukáza? až 2% svojej dane.

Fyzické osoby môžu v da?ovom priznaní požiada? správcu dane o poukázanie svojho podielu dane výlu?ne 1 oprávnenému subjektu, tak ako aj zamestnanci vo vyššie spomínanom vyhlásení. Avšak právnické osoby môžu takto požiada? o poukázanie svojho podielu dane viacerým oprávneným subjektom, pri?om ich maximálny po?et, ako ani rozdelenie celkovej sumy poukazovaného podielu dane, nie sú stanovené. Stanovená je len minimálna suma tohto podielu poukázaného 1 oprávnenému subjektu, ktorá nesmie by? nižšia ako 8,00 EUR. U fyzických osôb je minimálna suma poukazovaného podielu dane stanovená na hranici 3,00 EUR.

Všetky osoby, ktoré poukazujú svoj podiel dane v da?ovom priznaní musia tak samozrejme urobi? v lehote na podanie tohto priznania, t.j. fyzické osoby do 31.3.2019, resp. tento rok do 1.4.2019, ke?že 31.3.2019 pripadá na nede?u. Právnické osoby tak musia urobi? rovnako do 1.4.2019, pokia? majú zda?ovacie obdobie kalendárny rok. Pokia? majú právnické osoby zda?ovacie obdobie nie zhodné s kalendárnym rokom, uplynie táto lehota do 3 mesiacov od skon?enia takéhoto obdobia. V prípade, ak da?ovník, ?i už fyzická osoba alebo právnická osoba, oznámi správcovi dane pred?ženie lehoty na podanie da?ového priznania (§ 49 ods. 3 zákona ?. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení), náležite sa mu predlžuje aj lehota na poukázanie podielu dane.

Viac informácií k tejto problematike nájdete na známej internetovej stránke 1. Slovenského neziskového servisného centra rozhodni.sk, resp. aj internetovej stránke Finan?nej správy Slovenskej republiky financnasprava.sk, alebo v prípade otázok môžete tieto rieši? s hospodárom klubu telefonicky na ?ísle 0903 253 677.

?akujeme vám všetkým za podporu.

Za výbor klubu Peter Šev?ík, hospodár.

Identifika?né údaje klubu pre ú?ely poukázania podielu dane:

Obchodné meno: Alpin Club Lokomotíva Bratislava
I?O: 31786626
Právna forma: Ob?ianske združenie
Ulica: Tematínska
?íslo: 4
PS?: 851 05
Obec: Bratislava