Základný skalolezecký kurz 2017/2018

Autor: acloko (mailto:acloko@aclokomotiva.sk), TĂŠma: Metodika
Vydané dňa 19. 09. 2017 (2661 × prečítané)
Alpin Club Lokomotíva v zimnom období organizuje pre záujemcov "Základný skalolezecký kurz ". Stretneme sa v stredu 11. októbra 2017 v u?ebni AB35 v priestoroch FEI Bratislava, v Mlynskej doline o 18:00. Informácie o podmienkach, obsahu kurzu a kontakte na nás nájdete v ?lánku.


Základný skalolezecký kurz za?íname v stredu, 11. októbra 2017. Termín výuky teoretickej ?asti kurzu, prípadne ?asti praxe je každú v stredu v ?ase od 18:00 do 20:00 hod. Samotná lezecká prax sa za?ne pochopite?ne realizova? v jarnom období, jej termíny sa budú odvíja? od po?asia a ve?kosti cvi?iacich skupín pod?a dohody.

Miesto konania kurzu – u?eb?a AB35 v priestoroch FEI Bratislava, Mlynská dolina.

Cena kurzu:
- pre ?lenov klubu: dospelý 40 EUR, osoba mladšia než 18 rokov 20 EUR;
- pre externistov: dospelý 80 EUR, osoba mladšia než 18 rokov 40 EUR.
(pri záujme a splnení istých podmienok bude z tohto poplatku uhradené externistom ro?né ?lenstvo v SHS JAMES cez klub)

Informácie o zameraní a obsahu kurzu si môžete stiahnu? tu:
http://www.aclokomotiva.sk/kurz/WEB-Osnova_ZK.pdf

?o sa týka základného lezeckého materiálu, nie je podmienkou aby ste ním boli vybavení po?as alebo v za?iatkoch kurzu. Potrebné veci vám zapoži?iame. Dokonca vám odporú?ame po?ka? s nákupom - radi vám poradíme pri výbere.

Ako sa do kurzu prihlási?
  1. Ozva? sa na kontaktnú adresu jaster.u36 @ gmail.com. Požiadam vás o uvedenie celého mena aj ?ísla telefónu pre u?ah?enie komunikácie. Prípadné nejasnosti môžete už teraz smerova? na špeciálne vytvorené Fórum Základný skalolezecký kurz 2017/2018. Pozor, aby sa vám príspevok zobrazil, musíte sa najprv do Fóra registrova?!
  2. Stiahnu? si z downloadov na našej stránke prihlášku do kurzu http://www.aclokomotiva.sk/storage/prihlaska_kurz.pdf, a tú potom prinies? na prvé stretnutie (upozor?ujem, že u záujemcov z radov mládeže do 18 rokov nesmie chýba? súhlas niektorého zo zákonných zástupcov).
  3. Pred za?atím kurzu budete emailom informovaní o kontaktnom mieste a ?ase kde sa stretneme a za?neme. Informácia bude zverejnená aj v diskusnom fóre na našej stránke.


Kontakt na cvi?ite?ov, ktorí zabezpe?ujú kurz: