2% (3%) z dane pre Alpin Club Lokomotíva Bratislava

Autor: acloko (mailto:acloko@aclokomotiva.sk), TĂŠma: Klub
Vydané dňa 23. 02. 2015 (1661 × prečítané)
Chceli by sme da? do pozornosti všetkým našim ?lenom, priate?om a sympatizantom skuto?nos?, že Ob?ianske združenie Alpin Club Lokomotíva Bratislava je v roku 2015 aj na?alej príjemcom 2% (3%) dane.

Preto ke? ktoko?vek z vás bude zvažova?, koho priamo podpori? ?as?ou svojich daní, tu sa naskytá možnos? podpori? klub ktorý sa zameriava hlavne na prácu s mládežou a venuje sa výcviku horolezeckého športu. Aby sa horolezectvo stalo bezpe?ným športom.
Alpin Club Lokomotíva je do zna?nej miery závislý od podpory práve formou príspevkov 2% (3%) z daní z príjmov.

Priamo tu si môžeš stiahnu? už predvyplnené tla?ivo vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z tvojich daní pre o.z. Alpin Club Lokomotíva Bratislava. Toto tla?ivo môže použi? len ten komu bude ro?né vysporiadanie daní robi? jeho zamestnávate?. Sú?as?ou vyhlásenia je priložené tla?ivo potvrdenia o zaplatení dane.

Ten kto bude podáva? da?ové priznanie má možnos? uvies? prijímate?a 2% (3%) z dani z príjmov priamo vo svojom da?ovom priznaní (pozri informácie na webe http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ ).

Potrebné údaje:
Predpripravené tla?ivá:


Na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ nájdete všetky informácie potrebné na správne poukázanie 2% z dane vrátane informácií o ?asových lehotách na poukázanie 2% z dane:
(31.03.2015 - posledný termín na podanie da?ového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú da?ové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane).

?akujeme Ti za Tvoju podporu.