Pajštúnsky budí?ek 2014

Autor: acloko (mailto:acloko@aclokomotiva.sk), TĂŠma: Pajštún
Vydané dňa 19. 03. 2014 (2390 × prečítané)
Pozývame vás na Jarný horolezecký zraz - 12. ro?ník bratislavského horolezeckého zrazu PAJŠTÚNSKY BUDÍ?EK, ktorý sa uskuto?ní v sobotu 12. 4. 2014 na Pajštúne pri Borinke.

Cie?om zrazu je nadviaza? na tradi?né stretnutia horolezcov, umožni? vážnym borcom aj rekreantom na jednom mieste stretnú? kopu známych, v pohode si zaliez?, pospomína? na staré ?asy aj naplánova? nové lezecké projekty. Vítaní sú aj sympatizanti z radov potenciálnych lezcov, ktorí chcú za?a? s lezením. Oba usporiadate?ské kluby sa venujú práci s nová?ikmi a môžete tu získa? prvé kontaktné informácie.


Sú?as?ou jarného horolezeckého zrazu bude sú?až v lezení. Pravidlá sú?aže sú nastavené tak, aby si s chu?ou a dobre zaliezli aj „nepretekárske typy“ a oplatilo sa prís? aj expertom. Skrátka aby si zaliezli všetci. Každý zaregistrovaný ú?astník obdrží tradi?nú kocku magnézia.
V prípade nepriaznivého po?asia sa akcia presúva na nede?u 13. 4. 2014.

Program - sobota 12. 4. 2014

Kontaktné osoby: Vlado Linek, 0903 775564, ?ubo Jašter Galanský, 0905 410950

Upozornenie: Pretekári a ostatní ú?astníci sa zú?ast?ujú na vlastné náklady a nebezpe?enstvo. Doporu?ujeme používa? prilbu.


Pravidlá pretekov - Preteky budú ma? dve kolá.

1. kolo - lezecký maratón


Cie?om prvého kola bude vyliez? po?as vymedzeného ?asu 4 hod. maximálny po?et ciest. Cesty sú obodované pod?a obtiažnosti. Sú?aží sa v troch kategóriách A, B, C. Kategória C je ur?ená pre lezeckých nová?ikov a veteránov, kategória B pre pokro?ilých lezcov a kategória A pre expertov. Dvojice môžu liez? ?ubovo?né cesty z priloženého zoznamu. Zaradenie do kategórií sa uskuto?ní po ukon?ení sú?aže:
Usporiadate? si vyhrazuje právo obmedzi? pohyb v lezeckom teréne, z dôvodu ochrany prírody alebo z bezpe?nostného h?adiska, z dôvodu nevyhovujúceho stavu niektorej z ciest.

Z dôvodu ochrany prírody sú zakázané tieto cesty:

Ozna?enie ciest je pod?a sprievodcu z Horolezca 5/2012.


Zoznam ciest

Kategória C:
Je to 27 ciest.

Kategória B:
Je to 27 ciest.

Kategória A:
Je to 27 ciest.

2. kolo - lezenie na rýchlos?

Po prestávke bude druhé kolo, v ktorom bude každý pretekár liez? jednu z troch vybraných ciest na rýchlos? štýlom TR.

Cesty 2. kola:


Každý lezec si môže vybra? cestu 2. kola bez oh?adu na kategóriu, v ktorej sú?ažil v lezeckom maratóne. Pretekár má dva pokusy. Jeden pád, resp. odsadnutie do lana znamená vy?erpanie pokusu. O poradí v tomto kole rozhodnú najlepšie dosiahnuté ?asy z dvoch pokusov.
Sú?aží sa v troch kategóriách - muži, ženy, deti do 15 rokov.


Tak priatelia, leze?ky sa nám pomaly navracajú zo zimných podliepacích hniezdiš?, neklamný príznak príchodu jarnej ?asti lezeckej sezóny. Je ?as konvertova? z instatnej umeliny za vertikálne gastrá?e na zdravšie a š?avnatejšie ekobio chyty. Nuž, ke? sa vertikálne obtiažnosti varia z ?erstvých prírodných surovín, hne? ?loveku inak chutí.

Dostretnutia, dovylezenia a pri pive a guláši dosplánovania sezóny 2014!